مهندس محمد عبدی سنه کوهی

مهندس محمد عبدی سنه کوهی

دامنه. حاج احمد. حاج عبدالله مهاجر. داخل تکیه. شب تاسوعا. 11 آبان 1393. عکاس حمزه طالبی

دامنه. حاج احمد. حاج عبدالله مهاجر. داخل تکیه. شب تاسوعا. 11 آبان 1393. عکاس حمزه طالبی

دامنه. 11 دی 1395. قم

دامنه. 11 دی 1395. قم

دامنه. 11 دی 1395. قم

نوجوانان روستای دارابکلا. روز 13 دی 1395. زیرنویس جناب یک دوست: از راست: رضا بابویه فرزند مسلم. سیدعباس هاشمی فرزند مشهدی آقا. سید علی هاشمی فرزند سید مرتضی. ابوالفضل رجبی فرزند علی رجبی (قصّاب). علی دارابکلایی فرزند سعید دارابکلایی اکبر استاندار

نوجوانان روستای دارابکلا. روز 13 دی 1395. زیرنویس جناب یک دوست: از راست: رضا بابویه فرزند مسلم. سیدعباس هاشمی فرزند مشهدی آقا. سید علی هاشمی فرزند سید مرتضی. ابوالفضل رجبی فرزند علی رجبی (قصّاب). علی دارابکلایی فرزند سعید دارابکلایی اکبر استاندار

کربلای معلّی. 1395. میرزا علی چلوئی دارابی

کربلای معلّی. 1395. میرزا علی چلوئی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. 1395. تهران

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. 1395. تهران

شیخ قربان بابویه. ارسال نوه اش یونس بابویه

شیخ قربان بابویه. ذاکر اهل بیت (ع). ارسال نوه اش یونس بابویه

انار. عکاس: جناب یک دوست

انار. عکاس: جناب یک دوست

آهنگرمحلۀ دارابکلا. روز 13 دی 1395. ارسالی جناب یک دوست

آهنگرمحلۀ دارابکلا. روز 13 دی 1395. ارسالی جناب یک دوست

دارابکلا. جمعه 10 دی 1395. عکاس: جناب یک دوست

دارابکلا. جمعه 10 دی 1395. عکاس: جناب یک دوست

دارابکلا. جمعه 10 دی 1395. عکاس: جناب یک دوست

دارابکلا. جمعه 10 دی 1395. عکاس: جناب یک دوست

دارابکلا. جمعه 10 دی 1395. عکاس: جناب یک دوست

دارابکلا. جمعه 10 دی 1395. عکاس: جناب یک دوست. بقیه اینجا

حمیدرضا طالبی دارابی

حمیدرضا طالبی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. سازمان بسیج طلاب. دی 1395. تهران

دامنه. اربعین. آبان 1395. قم

دامنه. اربعین. آبان 1395. قم

دامنه هم میز وبلاگ دامنه در منزل را بسیار دوست می دارد؛ چون که همیشه بر روی آن قلممی زند و راستی و ناراستی ها را مقایسه می کند. و هم حیاط منزل را زیاد دوست می دارد؛ چون که همیشه در آن قدم می زند و به ستاره های خدا در آسمان هستی می نگرد و راه و فراراه را می پیماید. این بود چهارهزارمین پست. عکس: خروجی حیاط منزل ساده و بی آلایش دامنه. قم. 9 دی 1395. اختصاصی2

دامنه. جنگل دارابکلا. سال 1385. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 1385. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. کوهسارکنده. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. کوهسارکنده. 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. استخرپشت. 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. استخرپشت. 1384. عکاس: سید علی اصغر

پست 4102 دامنه

تشییع جنازۀ مرحوم آیة الله اکبر هاشمی رفسنجانی در تیتر روزنامه های کشور در 22 دی 1395

تشییع جنازۀ  آیة الله اکبر هاشمی رفسنجانی در نگاه

تشییع جنازۀ  آیة الله اکبر هاشمی رفسنجانی در تیتر روزنامۀ جمهوری اسلامی (برچسب: هاشمی رفسنجانیادامۀ اینجا

دارابکلا. مهدی بابویه دارابی (مرحوم شیخ قربان). 19 دی 1395. عکاس: یک دوست

دارابکلا. مهدی بابویه دارابی (مرحوم شیخ قربان). 19 دی 1395. عکاس: یک دوست

مهندس محمد عبدی سنه کوهی

مهندس محمد عبدی سنه کوهی

میثم طالبی. پدرش حاج ولی. جناب حاج هادی چلویی دارابی (مرحوم حاج اصغر). 19 دی 1395. عکاس: جناب یک دوست

میثم طالبی. پدرش حاج ولی. جناب حاج هادی چلویی دارابی (مرحوم حاج اصغر). 19 دی 1395. عکاس: جناب یک دوست

میثم طالبی. پدرش حاج ولی. جناب حاج هادی چلویی دارابی (مرحوم حاج اصغر). 19 دی 1395. عکاس: جناب یک دوست

و

معین آهنگر دارابی

معین آهنگر دارابی

حجة الاسلام علی اکبر دارابکلایی. استان بوشهر

حجة الاسلام علی اکبر دارابکلایی. استان بوشهر

حجة الاسلام سید محمد شفیعی دارابی در دیدار با حجة الاسلام والمسلمین ابوترابی. قم 17 دی 1395

حجة الاسلام سید محمد شفیعی دارابی در دیدار با حجة الاسلام والمسلمین ابوترابی. قم 17 دی 1395. ادامه اینجا

بچه های روستای دارابکلا. شنبه 18 دی 1395. از راست: دانیال و بنیامین صادقی پسران حمید صادقی محلی (نوۀ حاج علیجان صادقی محلی). امیرمحمد چلویی پسر حجة السلام شیخ صادق چلویی دارابی (نوۀ حاج رمضان چلویی دارابی

بچه های روستای دارابکلا. شنبه 18 دی 1395. از راست: دانیال و بنیامین صادقی پسران حمید صادقی محلی (نوۀ حاج علیجان صادقی محلی). امیرمحمد چلویی پسر حجة السلام شیخ صادق چلویی دارابی (نوۀ حاج رمضان چلویی دارابی

حمیدرضا طالبی دارابی. 25 فروردین 1396. دارابکلا

حمیدرضا طالبی دارابی. 25 فروردین 1396. دارابکلا

حجة الاسلام شیخ مالک. سال 1366. دارابکلا؛ مدرسۀ مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی

حجة الاسلام شیخ مالک. سال 1366. دارابکلا؛ مدرسۀ مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی 

سال 1366 جناب یک دوست که از دوستان قدیمی شیخ مالک است، در اوائل طلبگی به منزل

سال 1366 جناب یک دوست که از دوستان قدیمی شیخ مالک است، در اوائل طلبگی به منزل 

دامنه. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

مَدرَس و حُجره های آقا مدرسه؛ حوزۀ علمیۀ دارابکلا. روز 15 دی 1395 ارسالی جناب رنگین کمان

مَدرَس و حُجره های آقا مدرسه؛ حوزۀ علمیۀ دارابکلا. روز 15 دی 1395 ارسالی جناب رنگین کمان

محمود شیردل دارابی و ابراهیم ملایی دارابی. 15دی 1395. عکاس: جناب یک دوست

محمود شیردل دارابی و ابراهیم ملایی دارابی. 15دی 1395. عکاس: جناب یک دوست

دوربین یاشیکای دامنه که 22 سال با آن از سال 1371 تا 1392 عکس ها گرفتم و خاطره ها ثبت نمودم

دوربین یاشیکای دامنه که 22 سال با آن از سال 1371 تا 1392 عکس ها گرفتم و خاطره ها ثبت نمودم

حمیدرضا طالبی دارابی؛ فردی با دامنه، در دامنه

حمیدرضا طالبی دارابی؛ فردی با دامنه، در دامنه

پیرهن فوتبالی اوست. علی در فوتبال شیفتۀ 6 است؛ من نمی دانم چرا. بلد نیستم علی نوۀ پسری مرحوم حاج علی غزلی ست و نوۀ دختری مرحوم حاج سیدکاظم شفیعی دارابی؛ و نیز داماد جانباز دفاع مقدس جناب اسحاقعلی شاهمیری ست هم مدرسه ای دامنه در دورۀ دبستان و از دروازه بانان مشهور و ورزندۀ فوتبال دارابکلا

     

برا علی و همسر محترمه اش (که هر دو برای دامنه ارزش و احترام والایی دارند) زندگانی معنوی و سعادتمندانه آرزو می کنم

کابینت سازی علی غزلی (مرتضی). بقیه در اینجا

دامنه این نکته نویسی های «نُذر جان» را از جوانی تا کنون ادامه داده است

دامنه این نکته نویسی های «نُذر جان» را از جوانی تا کنون ادامه داده است. سلسله مباحث آثار دامنه

حاج سید اسدالله حسینی دارابی. سیدکریم حسینی. حجج اسلام: شیخ مرتضی و شیخ مهدی شیردل. عکاس: رنگین کمان   حاج سید اسدالله حسینی دارابی. دی 1395. تشییع جناره اش. عکاس: رنگین کمان

سید اسدالله حسینی دارابی. دی 1395. تشییع جناره اش. عکاس: رنگین کمان

مهندس محمد عبدی سنه کوهی

مهندس محمد عبدی سنه کوهی

دامنه (ظهر جمعه 3 دی 1395) پس از خواندن متنت جناب شیخ مالک. عکاس: عارف

دامنه (ظهر جمعه 3 دی 1395) پس از خواندن متنت جناب شیخ مالک. عکاس: عارف

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. تهران. 1395. دانشگاه امام حسین سپاه

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. تهران. 1395. دانشگاه امام حسین سپاه

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. تهران. 9 دی 1395. بسیج طلاب

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. تهران دی 1395 عکس از آلبوم اختصاصی دامنه