بهنام رجبی، پسر حسن. عکاس: دامنه از روی عکس دیوار منزل

بهنام رجبی، پسر حسن. عکاس: دامنه از روی عکس دیوار منزل

محسن دارابکلایی؛ پسر ابرذاهیم. نوروز 1394. عکاس: دامنه

محسن دارابکلایی؛ پسر ابرذاهیم. نوروز 1394. عکاس: دامنه

بهزاد طالبی؛ پسر دکتر شیخ باقر. 22 بهمن 1394. عکاس: دامنه

بهزاد طالبی؛ پسر دکتر شیخ باقر. 22 بهمن 1394. عکاس: دامنه

مهدیس رمضانی دختر میثم خواهرزاده ام. 18 فروردین 1394. عکاس: دامنه. منزل مرحوم پدر

مهدیس رمضانی دختر میثم خواهرزاده ام. 18 فروردین 1394. عکاس: دامنه. منزل مرحوم پدر

فاطمه دختر حسن. نوروز 1394. عکاس: دامنه

فاطمه دختر حسن. نوروز 1394. عکاس: دامنه

بچۀ حمیدرضا طالبی. 2 اردیبهشت 1394. ارسالی به وایبر دامنه

بچۀ حمیدرضا طالبی. 2 اردیبهشت 1394. ارسالی به وایبر دامنه

جادّۀ گرگان. نوروز 1394. عکاس: دامنه

جادّۀ گرگان. نوروز 1394. عکاس: دامنه

ذغال انبار دارابکلا. عیدنوروز 1394. عکاس: دامنه

ذغال انبار دارابکلا. عیدنوروز 1394. عکاس: دامنه

صبح عاشورا. دامنه. سال 1385. روستای دارابکلا

صبح عاشورا. دامنه. سال 1385. روستای دارابکلا

هادی آهنگر. دامنه. جعفر آهنگر

هادی آهنگر. دامنه. جعفر آهنگر

سید محسن سجّادی. سید حجت شفیعی. حُجج اسلام حاج شیخ احمد آفاقی. سید باقر سجادی. عکاس: سیدعلی اصغر. دامنه گیرندۀ جایزه را نمی شناسد

سید محسن سجّادی. سید حجت شفیعی. حُجج اسلام حاج شیخ احمد آفاقی. سید باقر سجادی. عکاس: سیدعلی اصغر. دامنه گیرندۀ جایزه را نمی شناسد

سیدعلی اصغر. دامنه

سیدعلی اصغر. دامنه

ظهر عاشورای دارابکلا. دستۀ کفن پوشان. داخل حیاط تکیه. از چپ: اصغر ابراهیمی. محمدرضا رجبی (پسردائی خانوادۀ ما). آن وسط سید علی اصغر. سید احمد هاشمی و سایر عزاداران

ظهر عاشورای دارابکلا. دستۀ کفن پوشان. داخل حیاط تکیه. از چپ: اصغر ابراهیمی. محمدرضا رجبی (پسردائی خانوادۀ ما). آن وسط سید علی اصغر. سید احمد هاشمی و سایر عزاداران

جعفر رجبی

جعفر رجبی

قاسم بابویه دارابی. جنگل. سال 1389. عکاس: سید علی اصغر

قاسم بابویه دارابی. جنگل. سال 1389. عکاس: سید علی اصغر

دامنه و چای با آب چشمۀ تیرنگ گردی دارابکلا

دامنه و چای

موسی رمضانی. دامنه. سیدرسول. عمواکبر

موسی رمضانی. دامنه. سیدرسول. عمواکبر

سید رسول هاشمی. حسن صادقی. سیدعسکری. جواد دباغیان. جعفر آهنگر. هادی. دامنه. 1384. عکاس: سیدعلی اصغر

سید رسول هاشمی. حسن صادقی. سیدعسکری. جواد دباغیان. جعفر آهنگر. هادی. دامنه. 1384. عکاس: سیدعلی اصغر

جواد دباغیان. دامنه. سیدرسول هاشمی. سیدعسکری شفیعی. حسن صادقی. جعفر آهنگر

جواد دباغیان. دامنه. سیدرسول هاشمی. سیدعسکری شفیعی. حسن صادقی. جعفر آهنگر

حُجج اسلام سیدباقر سجادی. حاج شیخ احمد آفاقی (عموزادۀ مرحوم مادرم)، شیخ مرتضی دارابی امام جماعت محترم مسجد جامع دارابکلا. شیخ حسین زارع اهل روستای وارمی. عکاس: سیدعلی اصغر

حُجج اسلام سیدباقر سجادی. حاج شیخ احمد آفاقی (عموزادۀ مرحوم مادرم)، شیخ مرتضی دارابی امام جماعت محترم مسجد جامع دارابکلا. شیخ حسین زارع اهل روستای وارمی. عکاس: سیدعلی اصغر

حاج علی کارگر. عکاس: سیدعلی اصغر

حاج علی کارگر. عکاس: سیدعلی اصغر

سید علی اصغر شفیعی. پاکو اسّل دارابکلا. عکاس: دامنه

سید علی اصغر شفیعی. پاکو اسّل دارابکلا. عکاس: دامنه

دامنه. 1384. روستای دارابکلا

دامنه. 1384. روستای دارابکلا

حسن صادقی. هادی آهنگر. جعفر آهنگر. سیدعلی اصغر. دامنه. سیدعسکری. جواد دباغیان. عکاس: سیدرسول

حسن صادقی. هادی آهنگر. جعفر آهنگر. سیدعلی اصغر. دامنه. سیدعسکری. جواد دباغیان. عکاس: سیدرسول

موسی رمضانی. دامنه. 1385. عکاس: سیدعلی اصغر

موسی رمضانی. دامنه. 1385. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه و سید عسکری شفیعی

دامنه و سید عسکری شفیعی

موسی رمضانی. عمواکبر دارابکلایی. دامنه. سیدعلی اصغر. عکاس: علیرضا

موسی رمضانی. عمواکبر دارابکلایی. دامنه. سیدعلی اصغر. عکاس: علیرضا

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی از مسئولان محترم بسیج سپاه پاسداران. مقیم تهران

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی از مسئولان محترم بسیج سپاه پاسداران. مقیم تهران

نقاشی های فاطمه دارابکلایی. نام مقدس اباعبدالله و ابوالفضل (علیهما السلام) با دستخط او. 8 فروردین 1394. عکاس: دامنه

نقاشی های فاطمه دارابکلایی. نام مقدس اباعبدالله و ابوالفضل (علیهما السلام) با دستخط او. 8 فروردین 1394. عکاس: دامنه

اسماعیل دارابکلایی مرد کار و تلاش و نماز و خدا. کنار قبر مرحوم محمد دارابکلایی عمو و پدرخانمش. یاد عمومحمد بخیر و خدا رحمتش کناد. نوروز 1394 عکاس: جناب آقای  یک دوست رفیق دامنه. ارسال به وایبر دامنه

اسماعیل دارابکلایی مرد کار و تلاش و نماز و خدا. کنار قبر مرحوم محمد دارابکلایی عمو و پدرخانمش. یاد عمومحمد بخیر و خدا رحمتش کناد. نوروز 1394 عکاس: جناب آقای  یک دوست رفیق دامنه. ارسال به وایبر دامنه

کامپیوتر فاطمه که ایام عید نوروز 1394 در اختیار دامنه بود. عکاس: دامنه

عقیل شهابی و دامنه. 12 فروردین 1394. منزلشان. عکاس: فهمیه

عقیل شهابی و دامنه. 12 فروردین 1394. منزلشان. عکاس: فهمیه

عقیل شهابی و دامنه. 12 فروردین 1394. منزلشان. عکاس: فهمیه

عقیل شهابی و دامنه. 12 فروردین 1394. منزلشان. عکاس: فهمیه خواهرزاده ام

دامنه. فروردین 1394 جنگل دارابکلا. عکاس: خانوادۀ دامنه

سمند مشکی دامنه. مدل 1383. ژیان جناب کشاورز اسرمی. تیرنگ گردی دارابکلا. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

سمند مشکی دامنه. مدل 1383. ژیان جناب کشاورز اسرمی. تیرنگ گردی دارابکلا. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

اوسا. از نمای تپه غربی دارابکلا. روز دوم اردیبهشت 1394. آن کوه برفی چلمه کوه نزدیک سنه کوه. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

اوسا. از نمای تپه غربی دارابکلا. روز دوم اردیبهشت 1394. آن کوه برفی چلمه کوه نزدیک سنه کوه. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

حاج سید کاظم شفیعی دارابی ذاکر پیشکسوت اهلبیت (ع). خدا رحمتش کناد

حاج سید کاظم شفیعی دارابی ذاکر پیشکسوت اهلبیت (ع) و دعانویس دارابکلا. خدا رحمتش کناد

سید علی اصغر. سید علی اکبر. دامنه. حسن صادقی. حاج احمد. علیرضا. جعفر آهنگر. عمو اکبر دارابکلایی. سال 1384. جنگل دارابکلا. عکاس: سید رسول هاشمی

سید علی اصغر. سید علی اکبر. دامنه. حسن صادقی. حاج احمد. علیرضا. جعفر آهنگر. عمو اکبر دارابکلایی. سال 1384. جنگل دارابکلا. عکاس: سید رسول هاشمی

آبشار موزیار روستای دارابکلا. سال 1389. عکاس: سید علی اصغر

آبشار موزیار روستای دارابکلا. سال 1389. عکاس: سید علی اصغر

جلسه گروه وات سپ عمران و توسعه. از سمت راست: محمد دباغیان. سیدرسول شفیعی. آقا معین آهنگر دارابی نویسنده ی متن بالا. دکتر اسماعیل عارف زاده. سید محمد موسوی. عیسی آهنگر. حسین جوادی نسب. مهدی مقتدایی. دامنه. عید نوروز 1394. عکاس: علی رحیمی

جلسه گروه وات سپ عمران و توسعه. از سمت راست: محمد دباغیان. سیدرسول شفیعی. معین آهنگر دارابی. دکتر اسماعیل عارف زاده. سید محمد موسوی. عیسی آهنگر. حسین جوادی نسب. مهدی مقتدایی. دامنه. عید نوروز 1394. عکاس: علی رحیمی

حرم حضرت معصومه (س). ضلع غربی جنب رودخانه و بلوار بهار. 6 اردیبهشت 1394. از این ضلع وقتی وارد شوی به شبستان صاحب الزمان (عج) مشرّف می گردی. عکاس: دامنه

حرم حضرت معصومه (س). ضلع غربی جنب رودخانه و بلوار بهار. 6 اردیبهشت 1394. از این ضلع وقتی وارد شوی به شبستان صاحب الزمان (عج) مشرّف می گردی. عکاس: دامنه بقیه اینجا

سپاه سورک. سال 1364. روز اعزام به جبهۀ دارابکلایی ها. ردیف ایستاده از راست: مجتبی رمضانی. دامنه. مصطفی آهنگر. حاج کبل سید محمد. علی اکبر آهنگر. حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. اصغر رنجبر. مرحوم مصطفی مؤمنی. جعفر رجبی. نفرات نشسته از چپ: علی رزاقی. مرحوم سید ابراهیم حسینی. یوسف آهنگر ذاکر اهلبیت (ع). احمد بابویه. خلیل آهنگر (جوشکار). حسن آهنگر. عکاس: نقی طالبی

سپاه سورک. سال 1364. روز اعزام به جبهۀ دارابکلایی ها. ردیف ایستاده از راست: مجتبی رمضانی. دامنه. مصطفی آهنگر. حاج کبل سید محمد. علی اکبر آهنگر. حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. اصغر رنجبر. مرحوم مصطفی مؤمنی. جعفر رجبی. نفرات نشسته از چپ: علی رزاقی. مرحوم سید ابراهیم حسینی. یوسف آهنگر ذاکر اهلبیت (ع). احمد بابویه. خلیل آهنگر (جوشکار). حسن آهنگر. عکاس: نقی طالبی

نیلوفر زیبایی روی مرداب جنگل دارابکلا. سال 1382. عکاس: سیدعلی اصغر

نیلوفر زیبایی روی مرداب جنگل دارابکلا. سال 1382. عکاس: سیدعلی اصغر

یوسف رزاقی. سید علی اصغر. جنگل دارابکلا. پاک اُوه اسّل. سال 1383، آخرین سال حیات یوسف. عکاس: جعفر آهنگر دارابی

یوسف رزاقی. سید علی اصغر. جنگل دارابکلا. پاک اُوه اسّل. سال 1383، آخرین سال حیات یوسف. عکاس: جعفر آهنگر دارابی

سیدعلی اصغر شفیعی دارابی. مطالعه کتاب نقد مدرنیته. هدیه دامنه. عکاس: سید جواد

سیدعلی اصغر شفیعی دارابی. مطالعه کتاب نقد مدرنیته. هدیه دامنه. عکاس: سید جواد

مهد کودک ملکه های کوچولو روستای دارابکلا. سال 1394. اولین و قدیمی ترین مرکز تربیتی و آموزشی دارابکلا

مهد کودک ملکه های کوچولو روستای دارابکلا. سال 1394. اولین و قدیمی ترین مرکز تربیتی و آموزشی دارابکلا

تِلم دوغ. منزل محمد رضا رجبی دائی زاده خانوادۀ دامنه. روز 4 فروردین 1394. عکاس: دامنه

تِلم دوغ. منزل محمدرضا رجبی (دائی زاده خانوادۀ دامنه). روز 4 فروردین 1394. عکاس: دامنه

دامنه. حاج عقیل شهابی. روز 12 فروردین 1394. منزل عقیل و خواهرزاده ام فهیمه. عکاس: فهمیه

دامنه. حاج عقیل شهابی. روز 12 فروردین 1394. منزل عقیل و خواهرزاده ام فهیمه. عکاس: فهمیه. بقیه اینجا

حُجج اسلام شیخ جواد مهاجری. سید محمد شفیعی مازندرانی. سید حسین شفیعی دارابی. قم. منزل دامنه. شب 31 فروردین 1394. عکاس: دامنه

حُجج اسلام شیخ جواد مهاجری. سید محمد شفیعی مازندرانی. سید حسین شفیعی دارابی. قم. منزل دامنه. شب 31 فروردین 1394. عکاس: دامنه

حُجج اسلام شیخ جواد مهاجری. سید محمد شفیعی مازندرانی. سید حسین شفیعی دارابی. قم. منزل دامنه. شب 31 فروردین 1394. عکاس: دامنه

حُجج اسلام شیخ جواد مهاجری. سید محمد شفیعی مازندرانی. سید حسین شفیعی دارابی. قم. منزل دامنه. شب 31 فروردین 1394. عکاس: دامنه

قارچ گوشگ بر تنۀ تنومند درخت. دارابکلا. روز 31 فروردین 1394. ارسالی جناب یک دوست به واتسپ دامنه

قارچ گوشگ بر تنۀ تنومند درخت. دارابکلا. روز 31 فروردین 1394. ارسالی جناب یک دوست به واتسپ دامنه

پدر و مادرم. سال 1374. قم منزل بنی فطمی. عکاس: دامنه

پدر و مادرم. سال 1374. قم منزل بنی فطمی. عکاس: دامنه. بقیه اینجا

محسن آهنگر دارابی دانشجوی نخبۀ دکترای مهندسی برق از آمریکا. فرزند حسن آهنگر و سیده خدیجه شفیعی دختر عمه گرامی ام. 31 فروردین 1394. ارسالی وی از آمریکا به تلگرام دامنه

محسن آهنگر دارابی دانشجوی نخبۀ دکترای مهندسی برق از آمریکا. فرزند حسن آهنگر و سیده خدیجه شفیعی دخترعمه گرامی ام

جاده گرگان کردکوی. غروب آفتاب پنجم عید نوروز 1394. عکاس: دامنه

جادۀ گرگان کردکوی. غروب آفتاب پنجم عید نوروز 1394. عکاس: دامنه. بقیه اینجا

جادۀ گرگان به مشهد. دامنه. پنجم عید نوروز 1394.

جادۀ گرگان به مشهد. دامنه. پنجم عید نوروز 1394. بقیه در اینجا

جادۀ گرگان به مشهد. منطقۀ سرخنکلاته. دامنه. پنجم عید نوروز 1394.

جادۀ گرگان به مشهد. منطقۀ سرخنکلاته. دامنه. پنجم عید نوروز 1394. بقیه اینجا

دامنه. کوهسارکنده. هشتم محرم (1384). عکاس: سید علی اصغر

دامنه. کوهسارکنده. هشتم محرم (1384). عکاس: سید علی اصغر

آبشار جنگل دارابکلا. علیرضا و دامنه. سال 1387. عکاس: سید علی اصغر

آبشار جنگل دارابکلا. علیرضا و دامنه. سال 1387. عکاس: سید علی اصغر

تدفین مادرم ملا زهرا آفاقی. پنج شنبه بیستم فرردین 1394، برابر با 19 جمادی الثانی 1436 قمری. عکاس: محمد (مقدس) آهنگر مدیر وبلاگ چترم خداست. از راست: عیسی درواری. حسن خواهرزاده ام. دامنه. مهدی. اصغر طهماسبی. حاج ابوالقاسم و خانواده ام و زنان خویشاوند دامنه

تدفین مادرم ملا زهرا آفاقی. پنج شنبه بیستم فرردین 1394، برابر با 19 جمادی الثانی 1436 قمری. عکاس: محمد (مقدس) آهنگر مدیر وبلاگ چترم خداست. از راست: عیسی درواری. حسن خواهرزاده ام. دامنه. مهدی. اصغر طهماسبی. حاج ابوالقاسم و خانواده ام و زنان خویشاوند دامنه. بقیه در اینجا  و  اینجا