امیر دارابکلایی. شهریور 1395. قم. منزل

امیر دارابکلایی. شهریور 1395. قم

و

حجة الاسلام والمسلمین شیخ موسی دارابی نیا. شهریور 1395. منزل حاج احمد. عکاس: دامنه

حجة الاسلام شیخ موسی دارابی نیا.شهریور 1395. منزل حاج احمد.عکاس: دامنه

دامنه. شهریور 1395. منزل

دامنه. شهریور 1395. منزل

دامنه. امیر دارابکلایی. ابوالفضل. هانیه. شهریور 1395. قم

دامنه. امیر دارابکلایی. ابوالفضل. هانیه. شهریور 1395. قم

و

و

و

و

و

ابوالفضل دارابکلایی. پسر امیردائی. شهریور 1395. قم

ابوالفضل دارابکلایی. پسر امیردائی. شهریور 1395. قم

و

و

و

و

و

و

امیر دارابکلایی. شهریور 1395. قم

امیر دارابکلایی. شهریور 1395. قم

دامنه. شهریور 1395. قم

حجة الاسلام والمسلمین آق سید شفیع شفیعی دارابی. شهریور 1395. مراسم شهادت امام جواد (ع). منزل حاج احمد. عکاس: دامنه

حجة الاسلام والمسلمین آق سید شفیع شفیعی دارابی. شهریور 1395. مراسم شهادت امام جواد (ع). منزل حاج احمد. عکاس: دامنه

و

 شهریور 1395. شهادت امام جواد (ع). منزل حاج احمد. عکاس: دامنه

و

و

و

و

و

حجت الاسلام شیخ محمد بابویه دارابی شیخ قربان

حجت الاسلام شیخ محمد بابویه دارابی شیخ قربان

ن

و

و

و

طغیان رودخانۀ دارابکلا. شهریور 1395. عکاس: رنگین کمان

طغیان رودخانۀ دارابکلا. شهریور 1395. عکاس: رنگین کمان

و

و

و


و

و

و

دامنه. شهریدامنه. شهریور 1395. قمور 1395. قم. عکاس: امیر

دامنه. شهریدامنه. شهریور 1395. قمور 1395. قم. عکاس: امیر

و

ن

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

مراسم منزل حاج احمد. شهریور 1395. قم