جفت کوه قارت خیل. 2 اردیبشهت 1394. عکاس : جناب یک دوست ارسالی به وات سپ دامنه. چه عالی ست آب در میان دو جفت کوه به سخاوت و آرامی جاری ست 

انارقلعت. آن بالا  انارباغ دامنه شون. 2 اردیبشهت 1394. عکاس: جناب" یک دوست " ارسالی به وات سپ دامنه

هر کجای دارابکلا آب است و آبرو و نیرو. 2 اردیبشهت 1394. عکاس : جناب " یک دوست " ارسالی به وات سپ دامنه

ببینید در دارابکلا کجا کجاها زندگی رویش و نموّ داره. یاد بگیریم. عکاس: آسید. 138

غال مِسن (=غلامحسین) مردی که نماد نظم و نظافت و شوخ طبعی ست و حالا خانه نشین.  23 شهریور 1394. دعاش کنیم در سلامت باشند. عکاس: جناب یک دوست

غال مِسن (=غلامحسین) مردی که نماد نظم و نظافت و شوخ طبعی ست و حالا خانه نشین.  23 شهریور 1394. دعاش کنیم در سلامت باشند. عکاس: جناب یک دوست 

نوۀ  احمد بابویه اوسایی مرحوم نعمت. 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست

 نوۀ  احمد بابویه اوسایی مرحوم نعمت. 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست 

مادر حمید آهنگر مرحوم حاج ولی. یاد ایام انقلاب به خیر شب های زیادی در این منزل چای و شام و شب چره خوردیم و صدها بار شونیشت کردیم. رفقا. 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست

 مادر حمید آهنگر مرحوم حاج ولی. یاد ایام انقلاب به خیر شب های زیادی در این منزل چای و شام و شب چره خوردیم و صدها بار شونیشت کردیم. رفقا. 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست 

انگور حیاط احمد بابویه اوسایی مرحوم نعمت

 انگور حیاط احمد بابویه اوسایی مرحوم نعمت 

نوایی فاطمه. زنی کوشا و سرزنده. فامیل سببی ما، خدا قوت. 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست

 نوایی فاطمه. زنی کوشا و سرزنده. فامیل سببی ما، خدا قوت. 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست

نوایی فاطمه. زنی کوشا و سرزنده. 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست

 نوایی فاطمه. زنی کوشا و سرزنده. 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست 

حمید آهنگر. یاد دوستی های آن ایام جوانی و اوائل انقلاب بخیر. 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست

 حمید آهنگر. یاد دوستی های آن ایام جوانی و اوائل انقلاب بخیر. 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست 

غال مِسن (=غلامحسین). 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست

 غال مِسن (=غلامحسین). 23 شهریور 1394. عکاس: جناب یک دوست

این الاغ چه زیباست. چون صاحبش رئوفه و سخ پلخ نمی کنه

غروب آسمان دارابکلا. 17 شهریور 1394

غروب آسمان دارابکلا. 17 شهریور 1394

شهید علی اصغر بابویه. یادش بخیر و جاوید

خداقوت عامو. جاده ی هزارجریب نکا

خدا برکت دهد ای زحمت کشان صبور و قانع. هزارجریب نکا

نمی دانم کجاست

اگر گفتین چندتاست!؟

خرواری چند؟ ای زحمت کشان صبور و قانع. هزارجریب نکا

چه عطری دارد طارم کوهی با آب بی فاضلاب

دو نوع مَرَکب یکی فقط آهن پاره، آن دیگری اسب یار و یاوره

یادش بخیر دارابکلا پر از اسب بود و سوارکار

حمل هیزم برای هیمه ی بخاری زمستون

زیزم زیرم لی لم ره!!!

فقط پخو تحویل نده!!

بازکن عامو که حاصل رنج گنج توست

پنج خروار بار داشت. ممنونم از جناب یک دوست