حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. مکه. قرائت فاتحه و زیارتنامه با صدای آرام و مخفی غیرقابل استفاده دیگران در کنار قبر حضرت خدیجه (س). این اختفا به دلیل ممانعت شُرطه های سعودی از ذکر دعاهاست

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. مکه. قرائت فاتحه و زیارتنامه با صدای آرام و مخفی غیرقابل استفاده دیگران در کنار قبر حضرت خدیجه (س). این اختفا به دلیل ممانعت شُرطه های سعودی از ذکر دعاهاست. بقیه اینجا

حجة الاسلام والمسلمین  سید حسین شفیعی دارابی. حج تمتُّع. شهریور 1394 ، 22 ذی القعدۀ 1436. مکۀ مکرمه و حومه های مقدس آن

نمایی بیرونی مسجد میقات الجحفه

حجة الاسلام والمسلمین  سید حسین شفیعی دارابی. حج تمتُّع. شهریور 1394 ، 22 ذی القعدۀ 1436. مکۀ مکرمه و حومه های مقدس آن

در حال خوش سعی بین صفا و مَروه

حجة الاسلام والمسلمین  سید حسین شفیعی دارابی. حج تمتُّع. شهریور 1394 ، 22 ذی القعدۀ 1436. مکۀ مکرمه و حومه های مقدس آن

بر روی کوه مروه اقامه ی نماز ظهر و عصر پس از عمل شرعی سعی و تقصیر عکس ها در اینجا

حجة الاسلام والمسلمین  سید حسین شفیعی دارابی. حج تمتُّع. شهریور 1394 ، 22 ذی القعدۀ 1436. مکۀ مکرمه و حومه های مقدس آن

طواف کعبه معظمه. عکس ها همگی ارسالی ایشان از مکه به تلگرام دامنه

یمانی. "

و

وو

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

وو

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

حجة الاسلام سید حسین شفیعی دارابی کعبۀ معظّه. 24 شهریور 1394. ارسالی ایشان به تلگرام دامنه بقیه اینجا

حجة الاسلام والمسلمین  سید حسین شفیعی دارابی. حج تمتُّع. شهریور 1394 ، 22 ذی القعدۀ 1436. مکۀ مکرمه و حومه های مقدس آن. بر روی کوه مروه اقامه ی واجب نماز ظهر و عصرپس از عمل شرعی سعی و تقصیر

حجة الاسلام والمسلمین  سید حسین شفیعی دارابی. حج تمتُّع. شهریور 1394 ، 22 ذی القعدۀ 1436. مکۀ مکرمه و حومه های مقدس آن. بر روی کوه مروه اقامه ی واجب نماز ظهر و عصرپس از عمل شرعی سعی و تقصیر

متن و منبع همه عکس ها در دامنه دارابکلا پست 1276 بیستم شهریور 1394: اینجا