هادی آهنگر. عکاس: رنگین کمان

هادی آهنگر. طغیان رودخانۀ دارابکلا. شهریور 1395. عکاس: رنگین کمان

طغیان رودخانۀ دارابکلا. شهریور 1395. عکاس: رنگین کمان

و

امام زاده باقر و مزار روستای دارابکلا. شهریور 1395. عکاس: رنگین کمان

امام زاده باقر و مزار روستای دارابکلا. شهریور 1395. عکاس: رنگین کمان

طغیان رودخانۀ دارابکلا. شهریور 1395. عکاس: رنگین کمان

طغیان رودخانۀ دارابکلا. شهریور 1395. عکاس: رنگین کمان

و

طغیان رودخانۀ دارابکلا. شهریور 1395. آهنگرمله. عکاس: رنگین کمان

و

و

و

سید علی اصغر. سال 1386. جنگل دارابکلا

سید علی اصغر. سال 1386. جنگل دارابکلا

سید علی اصغر. سید رسول هاشمی. مرداد سال 1386. جنگل دارابکلا

سید علی اصغر. سید رسول هاشمی. مرداد سال 1386. جنگل دارابکلا

سیدعلی اصغر شفیعی دارابی

علیرضا آهنگر دارابی. سال 1396. کرج

علیرضا آهنگر دارابی. سال 1396. کرج

سیدمهدی حسینی. سال 1396.

سیدمهدی حسینی. سال 1396.

جعفر قشلاقی. دوست بسی صمیمی دامنه از دروه ی طلبگی تا اکنون

جعفر قشلاقی. دوست بسی صمیمی دامنه از دروه ی طلبگی تا اکنون

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مردان کافتری

دوست گرامی ام حجة الاسلام والمسلمین شیخ مردان کافتری

دوست گرامی ام حجة الاسلام والمسلمین شیخ مردان کافتری

دوست گرامی ام حجة الاسلام والمسلمین شیخ مردان کافتری

و

محمود گروسی

محمود گروسی دوست گرامی دامنه

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. جواد دباغیان. حسن صادقی. حاج علی چلویی. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. جواد دباغیان. حسن صادقی. حاج علی چلویی. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

و

سید رسول هاشمی. دامنه. موسی رمضانی. عمواکبر دارابکلایی. سال 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

سید رسول هاشمی. دامنه. موسی رمضانی. عمواکبر دارابکلایی. سال 1386. جنگل دارابکلا. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی

و

آپلود پرشین بلاگ

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

و

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

و

حمیدرضا شهابی

حمیدرضا شهابی

نوۀ یوسف. پسر آقاموسی رزاقی. سال 1396. دارابکلا

نوۀ یوسف. پسر آقاموسی رزاقی. سال 1396. دارابکلا

حسن آهنگر. حاج احمد. جعفر آهنگر. هادی. مهدی مقتدایی. حسین جوادی نسب. سیدعلی اصغر. سید عسکری. سال 1396. عکاس: سید رسول هاشمی

حسن آهنگر. حاج احمد. جعفر آهنگر. هادی. مهدی مقتدایی. حسین جوادی نسب. سیدعلی اصغر. سید عسکری. سال 1396. عکاس: سید رسول هاشمی

تندیر نون. عکاس: حجة الاسلام شیخ مردان کافتری

تندیرنون. عکاس: حجة الاسلام شیخ مردان کافتری

تندیر نون. عکاس: حجة الاسلام شیخ مردان کافتری

و

روحانیت دارابکلا در ورزشگاه دارابکلا. مرداد 1396. عکاس: رنگین کمان

روحانیت دارابکلا در ورزشگاه دارابکلا. مرداد 1396. عکاس: رنگین کمان

روحانیت دارابکلا در ورزشگاه دارابکلا. مرداد 1396. عکاس: رنگین کمان

و

روحانیت دارابکلا در ورزشگاه دارابکلا. مرداد 1396. عکاس: رنگین کمان

روحانیت دارابکلا در ورزشگاه دارابکلا. مرداد 1396. عکاس: رنگین کمان

حسنعلی لاری دارابی مُرسمی. فرزند رستم. همرزم مان در جبهه

حسنعلی لاری دارابی مُرسمی. فرزند رستم. همرزم مان در جبهه

زیباسازی دیوارهای خیابان شهید حجت الاسلام سید جواد شفیعی و شهید سیدتقی عمادی روستای دارابکلا توسط دهیاری. مرداد 1396. عکاس: رنگین کمان

زیباسازی دیوارهای خیابان شهید حجت الاسلام سید جواد شفیعی و شهید سیدتقی عمادی روستای دارابکلا توسط دهیاری. مرداد 1396. عکاس: رنگین کمان

زیباسازی دیوارهای روستای دارابکلا توسط دهیاری. مرداد 1396. عکاس: رنگین کمان

زیباسازی دیوارهای روستای دارابکلا توسط دهیاری. مرداد 1396. عکاس: رنگین کمان

زیباسازی دیوارهای روستای دارابکلا توسط دهیاری. مرداد 1396. عکاس: رنگین کمان

زیباسازی دیوارهای روستای دارابکلا توسط دهیاری. مرداد 1396. عکاس: رنگین کمان

دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه. پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه. پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست