دارابکلا در دَم دَمای غروب 17 دی 1395. ارسالی جناب یک دوست به دامنه. بقیه با کلیک روی لینک

عکس نوشته جناب یک دوست در میلاد امام حسن عسکری (ع): تو بیا عزیز زهرا، تو که سید جهـــــــانی، که تو هم بهار مردم، که تو هم بهار جانی

از راست: محمود شیردل دارابی و ابراهیم ملایی دارابی. 15دی 1395. عکاس: جناب یک دوست

و

امیرطاها طالبی دارابی. پسر حمیدرضا. 24 دی 1395

افرایی دارابکلا. جمعه 24 دی 1395. ارسالی جناب یک دوست

 دارابکلا در مسیر خط هوایی ست. جمعه 24 دی 1395. ارسالی جناب یک دوست 

و

سمت چپ عیسی لاری مرسمی را فقط می شناسم

و

و

و

جمعه 24 دی 1395. ارسالی جناب یک دوست

حاج طاهر رمضانی دارابی

زیرنویس جناب یک دوست: از راست: رضا بابویه فرزند مسلم. سیدعباس هاشمی فرزند مشهدی آقا. سید علی هاشمی فرزند سید مرتضی. ابوالفضل رجبی فرزند علی رجبی (قصّاب). علی دارابکلایی فرزند سعید دارابکلایی (اکبر استاندار). 13 دی 1395.

و

عکس های دارابکلا در دَم دَمای غروب 17 دی 1395

ارسالی جناب یک دوست به دامنه. 17 دی 1395، ممنونم از این ثبت

دکل مخابراتی دارابکلا

از راست: دانیال و بنیامین صادقی پسران حمید صادقی محلی (نوۀ حاج علیجان صادقی محلی). امیرمحمد چلویی پسر حجة السلام شیخ صادق چلویی دارابی (نوۀ حاج رمضان چلویی دارابی)

دارابکلا. مهدی بابویه دارابی (مرحوم شیخ قربان). 19 دی 1395. عکاس: یک دوست

و

عکس های دارابکلا در دَم دَمای غروب 17 دی 1395

افرایی جنگل دارابکلا. جمعه 24 دی 1395. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

تیرنگ (=قرقاول) روستای اوسا. منزل آقای شعبان بابویه (مشهور به ممجان شعبون) پدرزنِ جناب یک دوست. ارسالی ایشان در 17 دی 1395 به تلگرام دامنه.

دارابکلا. جناب حمید رضا طالبی دارابی. 17 دی 1395

و

و

و

آهنگرمحلۀ دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست. 13 دی 1395

و

و

و

از جناب یک دوست

عکاس و ارسال به دامنه. معین آهنگر دارابی. نوروز 1395

عکاس و ارسال به دامنه. معین آهنگر دارابی. برخاستن جوانۀ گندم از خاک دارابکلا

عکاس و ارسال به دامنه. معین آهنگر دارابی. نوروز 1395. پیچ سدبندی جنگل دارابکلا

عکاس و ارسال به دامنه. معین آهنگر دارابی

عکاس و ارسال معین آهنگر دارابی

عکاس و ارسال به دامنه. معین آهنگر دارابی. دی ماه 1395

سنه کوه در نیمۀ دی ماه 1395. از مهندس محمد عبدی

از یک دوست

حاج باقر موسی

از مهندس محمد عبدی به دامنه

مَدرَس و حُجره های آقا مدرسه؛ حوزۀ علمیۀ دارابکلا. ارسالی جناب رنگین کمان. 15 دی 1395

مَدرَس و حجره های آقا مدرسه؛ حوزۀ علمیۀ روستای دارابکلا

حیاط آقا مدرسه؛ حوزۀ علمیۀ روستای دارابکلا

و

نمای بیرونی آقا مدرسه؛ حوزۀ علمیۀ روستای دارابکلا

و

حیاط آقا مدرسه؛ حوزۀ علمیۀ دارابکلا. ارسالی جناب رنگین کمان. 15 دی 1395

برای عکس های آقامدرسه، (پست 4061 اینجا) با عنوان «آقا مدرسه؛ حوزۀ علمیۀ دارابکلا» را در 16 دی 1395 در دامنه نوشتم. نیز در 26 دی 1392 (در پست 75 اینجا) با عنوان «مدرسۀ علمیۀ امام صادق دارابکلا» پستی ویژه نوشته بودم