دامنه و عارف و عادل. شب 28 اسفند 1395. قم. منزل. عکاس عروسم گلم مهسا

دامنه. قم. منزل. شب 28 اسفند 1395. عکاس: عارف

دامنه. قم. منزل. شب 28 اسفند 1395. عکاس: عروس گلم سُرورالسّادات

و

و

و

و

و

و

و

و

و

دامنه. قم. منزل. شب 28 اسفند 1395. عکاس: عارف

عکاس این دو عکس عادل

و

و

دامنه و عارف و عادل. شب 28 اسفند 1395. قم. منزل. عکاس عروسم گلم مهسا

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

اُلویه ای که عروس گلم مهسا که از خونه اش آورد و لذیذ بود. سپاس و خدا برکت

و

پلو زعفرون دستپخت خوش عروس گلم سُرورالسّادات. 22 اسفند 1395. قم. عکاس: دامنه

دامنه. قم. منزل. شب 28 اسفند 1395. عکاس: عارف. بقیه در ادامه

و

و

و

و

و

و

دامنه. قم. منزل. شب 28 اسفند 1395. عکاس: عارف

و

و

و

و

عارف. قم. منزل. شب 28 اسفند 1395. عکاس: مهسا

عادل. قم. منزل. شب 28 اسفند 1395. عکاس: عارف

 

و

و

دامنه. قم. منزل. شب 28 اسفند 1395. عکاس: عارف

و

و

عصای یادگاری مرحوم پدر و سپس مرحوم مادرم آن بالای دیوار خونه که یادمان تاریخی برای من است

و

و

و

عارف. قم. منزل. شب 28 اسفند 1395. عکاس: مهسا

دامنه. قم. منزل. شب 28 اسفند 1395. عکاس: عروس گلم سُرورالسّادات

و

دامنه. قم. منزل. شب 28 اسفند 1395. عکاس: عارف

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

دامنه. قم. منزل. شب 28 اسفند 1395. عکاس: عارف

و

و

و

و

و

و

و

و

دامنه. قم. منزل. شب 28 اسفند 1395. عکاس: عارف

و

دامنه. عکس از طریق اسکرین شات

و

و

و

و

و

و

و

و

و

دامنه. قم. منزل. شب 28 اسفند 1395. آدرس پست آلبوم دامنه. عکاس: عارف

دامنه. سال 1378. روز عروسی اسماعیل دارابکلایی. عکس از روی فیلم عروسی توسط پانیذ

مواد بازیافت شدنی منزل مان همیشه جمع می شود و تحویل ماشین بازیافت قم می شود. جمعه 27 اسفند 1395. عکاس: دامنه