دامنه. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1382. عکاس: سیدعلی اصغر

ه

دامنه. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1382. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1382. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1386. جنگل. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1386. جنگل. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. قم. منزل عارف. 1395. عکاس: عارف

دامنه. قم. منزل عارف. 1395. عکاس: عارف

الهی گاهی نگاهی

الهی گاهی نگاهی

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

حجت الاسلام شیخ موسی دارابی. ارسالی جناب یک دوست. 26 فروردین 1395. پایین تکیه دارابکلا

حجت الاسلام شیخ موسی دارابی. ارسالی جناب یک دوست. 26 فروردین 1395. پایین تکیه دارابکلا

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی و پدرش. پایین تکیه. 26 فروردین سال 1395. مراسم ختم برادر شیخ مالک. عکاس: جناب یک دوست

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی و پدرش. پایین تکیه. 26 فروردین سال 1395. مراسم ختم برادر شیخ مالک. عکاس: جناب یک دوست

دامنه. حسن. سید علی اصغر. سال 1360. عکاس: دوربین خودکار سید علی اصغر

دامنه. حسن. سید علی اصغر. سال 1360. عکاس: دوربین خودکار سید علی اصغر

دامنه. سید علی اصغر. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: جعفر رجبی

دامنه. سید علی اصغر. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: جعفر رجبی

دامنه. سید علی اصغر. منزلش. سال 1384. عکاس: موسی راستگو

دامنه. سید علی اصغر. منزلش. سال 1384. عکاس: موسی راستگو

دامنه. سیدعلی اصغر. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1382. عکاس: جعفر رجبی

دامنه. سیدعلی اصغر. باجگیرون دارابکلا. نوروز سال 1382. عکاس: جعفر رجبی

دامنه. 1386. جنگل. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1386. جنگل. عکاس: سیدعلی اصغر

عارف. عادل. عاصم. مُرسم. نوروز سال 1384. عکاس: دامنه

عارف. عادل. عاصم. مُرسم. نوروز سال 1384. عکاس: دامنه

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دارابکلا در روز 23 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست. قسمت 53 دارابکلا و اوسا به دیدۀ دوربین جناب یک دوست، به صورت دایره وار از زاویه های متعدد تپۀ ببَرخاسه

دارابکلا در روز 23 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست. قسمت 53 دارابکلا و اوسا به دیدۀ دوربین جناب یک دوست، به صورت دایره وار از زاویه های متعدد تپۀ ببَرخاسه: اینجا

دامنه. 1386. جنگل. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1386. جنگل. عکاس: سیدعلی اصغر

آبشار جنگل دارابکلا. دامنه. سال 1388. عکاس: سید علی اصغر

آبشار جنگل دارابکلا. دامنه. سال 1388. عکاس: سید علی اصغر

از آغاز تا انجام. نوشتۀ آیة الله العظمی حسینعلی منتظری. از کتابخانۀ شخصی دامنه

از آغاز تا انجام. نوشتۀ آیة الله العظمی حسینعلی منتظری

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی

دامنه. در کنار شفیعی مازندرانی. سال 1358. یوسف. جعفر رجبی. سید علی اصغر. حسن آهنگر

دامنه. در کنار شفیعی مازندرانی. سال 1358. یوسف. جعفر رجبی. سید علی اصغر. حسن آهنگر

دامنه. اوس صحرا. سال 1383. عکاس: عادل

دامنه. اوس صحرا. سال 1383. عکاس: عادل

میدان مفید قم. 5 عصر 25 فروردین 1395. لحظه رنگین کمان بستن آسمان. عکاس: دامنه

میدان مفید قم. 5 عصر 25 فروردین 1395. لحظه رنگین کمان بستن آسمان. عکاس: دامنه

دارابکلا. جنگل. حمزه بِنه سر. 19 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست آق رضی سجادی و تِلم دوو را می شناسم. سلام و خداقوت و کسب و کار برکت

دارابکلا. جنگل. حمزه بِنه سر. 19 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست آق رضی سجادی و تِلم دوو را می شناسم. سلام و خداقوت و کسب و کار برکت. بقیه: اینجا

سید محمد سجادی. 23 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست

سید محمد سجادی. عصر دوشنبه 23 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست

پسران سید محمد سجادی: سیدمحمدباقر و سیدمحمد صادق سجادی. 23 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست

پسران سید محمد سجادی: سیدمحمدباقر و سیدمحمد صادق سجادی. 23 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست

خیمۀ معرفت حجة الاسلام والمسلمین مالک رجبی دارابی. نوروز 1395. بهشهر

خیمۀ معرفت حجة الاسلام والمسلمین مالک رجبی دارابی. نوروز 1395. بهشهر

دامنه. قم. منزل. 28 اسفند 1394. عکاس: ام البنین دارابکلایی

دامنه. قم. منزل. 28 اسفند 1394. عکاس: ام البنین دارابکلایی

نیمی از دارابکلای بزرگ در دید تیزبین دوربین جناب یک دوست. 17 فروردین 1395.

نیمی از دارابکلای بزرگ در دید تیزبین دوربین جناب یک دوست. 17 فروردین 1395

هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ دارابکلا. قم. اربعین سال 1393. حُجج اسلام سید محمد شفیعی مازندرانی. سید حسین شفیعی. صادق الوعد

هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ دارابکلا. قم. اربعین سال 1393. حُجج اسلام سید محمد شفیعی مازندرانی. سید حسین شفیعی. صادق الوعد

مسجد ملاحیدر مشهد، محل نماز جماعت و پایگاه آیت‌ الله حاج آقا مهدی مروارید و مشتاقان مذهبی و معنوی وی. خیابان خسروی (شهید اندرزگو) جنب باب الجواد حرم رضوی (ع). 1393. عکاس : دامنه

مسجد ملاحیدر مشهد، محل نماز جماعت و پایگاه آیت‌ الله حاج آقا مهدی مروارید و مشتاقان مذهبی و معنوی وی. خیابان خسروی (شهید اندرزگو) جنب باب الجواد حرم رضوی (ع). 1393. عکاس : دامنه

توبۀ نصوح. فیلمی بسیار پرمعنا از محسن مخلباف. تولید 1361. فرج الله سلحشور

توبۀ نصوح. فیلمی بسیار پرمعنا از محسن مخلباف. تولید 1361. فرج الله سلحشور

دامنه. سال 1385. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1385. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. تشی لت. سال 1384. عکاس: عارف

دامنه. تشی لت. سال 1384. عکاس: عارف

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. مسجد جامع دارابکلا. عکاس: رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. مسجد جامع دارابکلا. عکاس: رنگین کمان

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دارابکلا. روز 15 فروردین 1395. ارسالی جناب احمد طالبی به تلگرام دامنه

دارابکلا. روز 15 فروردین 1395. ارسالی جناب احمد طالبی به تلگرام دامنه. بقیه: اینجا

سید علی اصغر. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: دامنه

سید علی اصغر. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: دامنه

دامنه. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر

خیمۀ معرفت. نوروز 1395. بهشهر. شیخ مالک رجبی

خیمۀ معرفت. نوروز 1395. بهشهر. حجة الاسلام والمسلمین مالک رجبی دارابی

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

اوس صحرای دارابکلا. زهراخانم دخترکوچولوی خوب آقاحمیدرضا طالبی دارابی. روز اول فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست

اوس صحرای دارابکلا. زهراخانم دخترکوچولوی خوب آقاحمیدرضا طالبی دارابی. روز اول فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست

احمد بابویه رفیق صمیمی و قدیمی دامنه، در این عکس محوریت! دارد. روز 1 فروردین 1395. هنگامۀ خوردن هیچکه هیچکه را بجا نمی آره؛ گویی آن دنیاست و کسی کسی را نمی شناسه. ارسالی جناب یک دوست

احمد بابویه رفیق صمیمی و قدیمی دامنه، در این عکس محوریت! دارد. روز 1 فروردین 1395. هنگامۀ خوردن هیچکه هیچکه را بجا نمی آره؛ گویی آن دنیاست و کسی کسی را نمی شناسه. ارسالی جناب یک دوست

دارابکلا و دو گلدسته ی مسجدجامع و گنبد تکیه از زاویۀ کنار منزل پدری دامنه یعنی محله ی مصفّای حموم پیش ببخیل. در دوم فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست

دارابکلا و دو گلدسته ی مسجدجامع و گنبد تکیه از زاویۀ کنار منزل پدری دامنه یعنی محله ی مصفّای حموم پیش ببخیل. در دوم فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست

دارابکلا. روز 3 فروردین 1394. بچه های گل و خوب دو حمیدرضا و قاسم: زهرای حمیدرضا طالبی و بچه های حمیدرضا آهنگر. و زینب خانم آقاقاسم آهنگر. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. منزل قاسم آهنگر آهننگرمحله. این عکس با کسب رضایت هر سه بزرگوار منعکس شد

دارابکلا. روز 3 فروردین 1394. بچه های گل و خوب دو حمیدرضا و قاسم: زهرای حمیدرضا طالبی و بچه های حمیدرضا آهنگر. و زینب خانم آقاقاسم آهنگر. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. منزل قاسم آهنگر آهننگرمحله. این عکس با کسب رضایت هر سه بزرگوار منعکس شد

دارابکلا. عروسی پسر علی دستیار. مبارک باد. روز 5 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست

دارابکلا. عروسی پسر علی دستیار. مبارک باد. روز 5 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست

جنگل دارابکلا. جمعه 6 فروردین 1395. چه گلی ست نمی دانم. ارسالی جناب یک دوست

جنگل دارابکلا. جمعه 6 فروردین 1395. چه گلی ست نمی دانم. ارسالی جناب یک دوست

جنگل بهاری دارابکلا. جمعه 6 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

جنگل بهاری دارابکلا. جمعه 6 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

جنگل چلکاچین دارابکلا. روز 9 فروردین 1395. ارسالی سیدعلی اصغر به تلگرام دامنه

جنگل چلکاچین دارابکلا. روز 9 فروردین 1395. ارسالی سیدعلی اصغر به تلگرام دامنه

روستای دارابکلا. روز 10 فروردین 1395. سگ. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

روستای دارابکلا. روز 10 فروردین 1395. سگ. ارسالی جناب یک دوست

گل. عکاس: احمد طالبی (ولی). روز 10 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

گل. عکاس: احمد طالبی (ولی). روز 10 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

جنگل دارابکلا. طبیعت خداداده ای که امانت و انفال نزد ماست. در حفظ آن بکوشیم و در سایه سارش لذت ببریم. فروردین 1395 ارسالی جناب یک دوست

جنگل دارابکلا. طبیعت خداداده ای که امانت و انفال نزد ماست. در حفظ آن بکوشیم و در سایه سارش لذت ببریم. فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست

دارابکلا. بالامحله. اسّلِ لشت دله. روز 12 فروردین 1395. عکاس: یوسف مختاری. ارسالی احمد طالبی

اسّلِ لشت دلۀ دارابکلا. بالامحله. روز 12 فروردین 1395. عکاس: یوسف مختاری. ارسالی احمد طالبی

جنگل دارابکلا. روز 13 فروردین 1395. افرایی. ارسالی سید علی اصغر

جنگل دارابکلا. روز 13 فروردین 1395. افرایی. ارسالی سید علی اصغر

دارابکلا. روز 15 فروردین 1395. ارسالی جناب احمد طالبی به تلگرام دامنه

دارابکلا. روز 15 فروردین 1395. ارسالی جناب احمد طالبی به تلگرام دامنه

مسجد جامع و تکیه دارابکلا. روز 17 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

مسجد جامع و تکیه دارابکلا. روز 17 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

شهرستان میاندورود، ای شهری که هر چه بزرگ و حجیم و پُر دود و دَم بشی، اما دارابکلا باز هم از تو وسیع تره، چون جنگل و صحرا و دامنه ها داره. روز 17 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

شهرستان میاندورود، ای شهری که هر چه بزرگ و حجیم و پُر دود و دَم بشی، اما دارابکلا باز هم از تو وسیع تره، چون جنگل و صحرا و دامنه ها داره. روز 17 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

تِلم دوو. (=دوغ) دارابکلا. جنگل. حمزه ای بِنه سر. روز 5شنبه 19 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست

تِلم دوو. (=دوغ) دارابکلا. جنگل. حمزه ای بِنه سر. روز 5شنبه 19 فروردین 1395.ارسالی جناب یک دوست

جنگل دارابکلا. افرایی. کلبۀ عمویوسف رزاقی. جمعه بیستم فروردین ماه 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. حوض کنار جاده ی کلبه. یک دوست در این عکس، همه ی ذوقش را درون حوض آب نهاد

جنگل دارابکلا. افرایی. کلبۀ عمویوسف رزاقی. جمعه بیستم فروردین ماه 1395.ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. حوض کنار جادۀ کلبه. یک دوست در این عکس، همۀ ذوقش را درون حوض آب نهاد

عکاس این سری از تصاویر زیبای دارابکلا در جمعه 20 فروردین 1395. جناب سید محمد صباغ دارابی ست که در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منعکس شد. از طریق ارسال لینک به دامنه، واصل شد: درود بر و جاویدان باد شهید سیدباقر صباغ عموی رزمنده ی سیدمحمد

عکاس این سری از تصاویر زیبای دارابکلا در جمعه 20 فروردین 1395. جناب سید محمد صباغ دارابی ست که در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منعکس شد. از طریق ارسال لینک به دامنه، واصل شد: درود بر و جاویدان باد شهید سیدباقر صباغ عموی رزمنده ی سیدمحمد منبع سایت: اینجا

دارابکلا از زاویه ی تپه ی بَبَرخاسه در روز دوشنبه 23 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. دارابکلا زادگاهی خوش برای هر دارابکلایی

دارابکلا از زاویۀ تپۀ بَبرخاسه در روز دوشنبه 23 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست. دارابکلا زادگاهی خوش برای هر دارابکلایی

زهرا خانم دختر کوچولوی باحجاب و خوش خنده ی جناب یک دوست. بگو برای چی داری می خندی تو؟ در روز دوشنبه 23 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

زهرا خانم دختر کوچولوی باحجاب و خوش خنده ی جناب یک دوست. بگو برای چی داری اینهمه می خندی؟ روز دوشنبه 23 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست

گل سرخ رنگ روستای دارابکلا. روز 4شنبه 25 فروردین 1395. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

گل سرخ رنگ روستای دارابکلا. روز 4شنبه 25 فروردین 1395. عکاس: جناب یک دوست