دامنه. سال 1362. مسیر سرتا جناسم. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 1362. مسیر سرتا جناسم. عکاس: سید علی اصغر

عارف و عادل. سال 1370. دارابکلا. عکاس: دامنه

عارف و عادل. سال 1370. دارابکلا. عکاس: دامنه

دامنه و عارف. سال 1367. منزل. دارابکلا؛ که از جبهه به مرخصی آمده بودم

دامنه و عارف. سال 1367. منزل. دارابکلا؛ که از جبهه به مرخصی آمده بودم

مادرم سلام

مادرم سلام؛ متن دامنه در دومین سالگرد مادرم

مادرم سلام؛ متن دامنه در دومین سالگرد مادرم

مادرم سلام؛ متن دامنه در دومین سالگرد مادرم

دامنه. سال 1367

دامنه. سال 1367، دارابکلا

دامنه. سال 1369. عکاسی نقی طالبی دارابکلا

و

عیسی، باجناقم. سال 1367، دارابکلا

عیسی، باجناقم. سال 1367، دارابکلا

دامنه. سال 1357. عکاسی سورک

دامنه. سال 1357. عکاسی سورک

مزار دارابکلا؛ قبر پدر و مادرم. 1394، عکاس: دامنه

مزار دارابکلا؛ قبر پدر و مادرم. 1394، عکاس: دامنه

هدیۀ عادل به دامنه در روز پدر. قم. منزل. 23 فروردین 1396. عکاس: عادل

کفش؛ هدیۀ عادل به دامنه در روز پدر. قم. منزل

هدیۀ عادل به دامنه در روز پدر. قم. منزل. 23 فروردین 1396. عکاس: عادل

ممنونم عادل و سرورالسّادات. 23فروردین 1396.عکاس: عادل

هدیۀ متنی عاصم به دامنه در روز پدر با عنوان: سخت ترین کلمه برای توصیف پدرم

هدیۀ متنی عاصم به دامنه در روز پدر. ممنونم پسرم

عارف. سال 1367، دارابکلا

عارف. سال 1367، دارابکلا

حاج رضا دارابکلایی. اعتکاف. 24فروردین 1396 پایین مسجد دارابکلا

حاج رضا دارابکلایی. اعتکاف. 24فروردین 1396 پایین مسجد دارابکلا

سید رسول هاشمی. اختتامیۀ اعتکاف. عکاس: رنگین کمان

سید رسول هاشمی. اختتامیۀ اعتکاف. عکاس: رنگین کمان

حاج رضا دارابکلایی. اعتکاف. 24فروردین 1396. عکاس: رنگین کمان

حاج حسن شهابی، پسرعموی مرحوم مادرم. اعتکاف. 24 فروردین 1396. پایین مسجد دارابکلا. عکاس: رنگین کمان

حاج حسن شهابی، پسرعموی مرحوم مادرم. اعتکاف

امیر رضا دارابکلایی. اعتکاف. عکاس: رنگین کمان

فرزند احمد فضلی (خواهرزاده ام). سال 1396، تهران

فرزند احمد فضلی (خواهرزاده ام). سال 1396، تهران

نوۀ یوسف. پسر آقاموسی رزاقی. سال 1396. دارابکلا

نوۀ روانشاد یوسف. پسر آقاموسی رزاقی. 1396. دارابکلا

نوۀ روانشاد یوسف. پسر آقاموسی رزاقی. 1396. دریای مازندران

نوۀ روانشاد یوسف. پسر آقاموسی رزاقی. 1396. سارینوۀ روانشاد یوسف. پسر آقاموسی رزاقی. 1396. دریای مازندران

نوۀ روانشاد یوسف. پسر آقاموسی رزاقی. 1396. ساری

جعفر قشلاقی، رفیق شفیق دیرین دامنه. سال 1396، قم

جعفر قشلاقی، رفیق شفیق دیرین دامنه. سال 1396، قم

پسر حجة الاسلام  شیخ محمد جواد غلامی دارابی. قم. سال 1395. وی از ناحیۀ مادر، فامیل پدری ماست

پسرِ حجة الاسلام محمدجواد غلامی. قم. 1395. همسرِ جناب غلامی، فامیل ماست

دامنه. سال 1363. دارابکلا

دامنه. سال 1363. دارابکلا

دامنه. سال 1362. مسیر سرتا جناسم. عکاس: سید علی اصغر

و

عارف. بهنام. شب13فروردین 1396. جمکران. عکاس:مهسا

دامنه. حسن. شب 13فروردین 1396. قم. اصلاح سرم

خواهرزاده ام حسن رجبی دارابی. نوروز 1396. اصفهان

خواهرزاده ام حسن رجبی. 12فروردین1396. اصفهان

عارف. 12فروردین 1396. قم

عارف. 12فروردین 1396. قم

عادل. بهنام. حسن. شب 13فروردین 1396. قم منزل عادل. عکاس: عارف

عادل. بهنام. حسن. شب 13فروردین 1396. قم منزل عادل

عادل. بهنام. حسن. شب 13فروردین 1396. قم منزل عادل. عکاس: عارف

شب 13فروردین 1396. خونۀ عادل

عادل. بهنام. حسن. شب 13فروردین 1396. قم منزل عادل. عکاس: عارف

عکاس: عارف

عادل. بهنام. حسن. شب 13فروردین 1396. قم منزل عادل. عکاس: عارف

و

عارف. بهنام. شب 13فروردین 1396. قم کوه خضر نبی. عکاس: مهسا

عارف. بهنام. شب13فروردین 1396. قم کوه خضر نبی. عکاس:مهسا

عارف. منزلش. قم. شب 13فروردین 1396. عکاس: ام البنین

عارف. منزلش. قم. شب 13فروردین 1396. عکاس: ام البنین

دامنه. شب 13فروردین 1396. قم. عکاس: عادل

دامنه. شب 13فروردین 1396. قم. عکاس: عادل

دامنه. شب 13فروردین 1396. قم. عکاس: عادل

دامنه. شب 13فروردین 1396. قم. عکاس: عادل

اسماعیل دارابکلایی

اسماعیل دارابکلایی

ابراهیم دارابکلایی. 13قروردین 1396. دارابکلا. خونۀ حاج رضا دارابکلایی

ابراهیم دارابکلایی. 13قروردین1396. دارابکلا.خونۀ حاج رضا دارابکلایی

عارف. شب 13فروردین 1396. قم پارکینگ خونۀ عادل

عارف. شب 13فروردین 1396. قم پارکینگ خونۀ عادل

عارف. بهنام. شب13فروردین 1396. جمکران. عکاس:مهسا

عارف. بهنام. شب13فروردین 1396. جمکران. عکاس:مهسا

عارف. بهنام. شب13فروردین 1396. منزلش. عکاس: ام البنین

عارف. بهنام. شب13فروردین 1396. منزلش. عکاس: ام البنین

عارف. 12فروردین 1396. قم

عارف. 12فروردین 1396. قم

عارف. 12فروردین 1396. قم

عارف. 12فروردین 1396. قم

هندوانۀ شب 13 فروردین 1396. منزل. قم. عکاس: مهسا

هندوانۀ شب13 فروردین 1396. منزل. قم. عکاس: مهسا

خواهرزاه ام حسن. دارابکلا. 3نوروز 1396. عکاس: عادل

خواهرزاه ام حسن. دارابکلا. 3نوروز 1396. عکاس: عادل

میلاد پسر ابراهیم دارابکلایی. نوروز 1396 دارابکلا

میلاد پسر ابراهیم دارابکلایی. نوروز 1396 دارابکلا

عادل. 3نوروز 1396. خونۀ خواهرم طیبه. عکاس: ام البنین

عادل. 4نوروز 1396. ساری خونۀ خواهرم طیبه. عکاس: ام البنین

خواهرزاده ام حسن. 4نوروز 1396. ساری خونۀ خواهرم طیبه. عکاس: ام البنین

حسن. 4نوروز 1396. ساری خونۀ خواهرم طیبه

اسماعیل دارابکلایی. نوروز 1396. دارابکلا

اسماعیل دارابکلایی. نوروز 1396. دارابکلا

مهندس عاصم طالبی دارابی

عاصم

خانوادۀ دامنه. کنار قبر مرحوم پدرم. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا. عکاس: عاصم

خانوادۀ دامنه. قبر مرحوم پدرم. 1نوروز1396. مزار دارابکلا.عکاس: عاصم

بهنام رجبی دارابی. سال 1396. عکس: عکاسی احسان علی میرزایی

بهنام رجبی. 1396. عکس: عکاسی احسان علی میرزایی ساری

بهنام رجبی دارابی. سال 1396. عکس: عکاسی احسان علی میرزایی. ساری

و

عارف. 12فروردین 1396. قم

عارف

فاطمه. 1396. عکس: عکاسی احسان علی میرزایی ساری

و

خواهرزاده ام حسن. 4نوروز 1396. ساری خونۀ خواهرم طیبه

حسن

بهنام رجبی. 1396. عکس: عکاسی احسان علی میرزایی. ساری

بهنام رجبی. 1396. عکس: عکاسی احسان علی میرزایی ساری

بهزاد طالبی دارابی و ایلیا طالبی دارابی. سال 1396. دارابکلا

بهزاد طالبی دارابی و ایلیا طالبی دارابی. سال 1396. دارابکلا

اسماعیل دارابکلایی. نوروز 1396. دارابکلا

اسماعیل دارابکلایی. نوروز 1396. دارابکلا

عادل. عارف. حسن. شب 13فروردین 1396. قم منزل عارف. عکاس: ام البنین

عادل. عارف. حسن. شب 13فروردین 1396. قم منزل عارف

و

عادل. عارف. شب 13فروردین 1396. قم منزل عارف

عارف. عادل

عارف. حسن. شب 13فروردین 1396. قم منزل عارف

حسن. عارف

خواهرزاده ام حسن رجبی. بهنام. فاطمه. 12فروردین1396. اصفهان

حسن. بهنام. فاطمه. 12فروردین1396. اصفهان

خواهرزاده ام حسن رجبی. بهنام. فاطمه. 12فروردین1396. اصفهان

و

بهنام رجبی دارابی. 12فروردین1396. اصفهان

بهنام رجبی دارابی. 12فروردین1396. اصفهان

دامنه. حسن. شب 13فروردین 1396. قم منزل عارف. عکاس: ام البنین

دامنه. حسن. شب 13فروردین 1396.منزل عارف. عکاس: ام البنین

دامنه. حسن. شب 13فروردین 1396. قم منزل عارف. عکاس: ام البنین

و

دامنه. 22 خرداد 1395. قم

دامنه. 22 خرداد 1395. قم

دامنه. حسن. شب 13فروردین 1396.منزل عارف. عکاس: ام البنین

و

باجناقم عیسی. حسن. اسماعیل. دارابکلا. نوروز 1396. منزل علی دارابکلایی

حسن. اسماعیل. ابی. دارابکلا. نوروز 1396. منزل علی دارابکلایی

علی دارابکلایی. ساری. نوروز 1396. رستوران حاج حسن

علی دارابکلایی. ساری. نوروز 1396. رستوران حاج حسن

دامنه. حسن. شب 13فروردین 1396. قم حیاط منزل. عکاس: ام البنین

دامنه. حسن. شب 13فروردین 1396. قم حیاط منزل

دامنه. حسن. شب 13فروردین 1396.منزل عارف. عکاس: ام البنین

و

و

عارف. بهنام. شب13فروردین 1396. قم

عارف. بهنام. شب13فروردین 1396. قم

دامنه. حسن. شب 13فروردین 1396. قم حیاط منزل. عکاس: ام البنین

دامنه. حسن. شب 13فروردین 1396. قم حیاط منزل

عاصم. رضوان. ابی. 4 نوروز 1396. دارابکلا

عاصم. رضوان. ابی. 4 نوروز 1396. دارابکلا

دامنه. حسن. شب 13فروردین 1396.منزل عارف. عکاس: ام البنین

و

دامنه. شب 13فروردین 1396. قم منزل عارف. عکاس: ام البنین

و

دامنه. شب 13فروردین 1396. قم منزل عارف. عکاس: ام البنین

و

دامنه. حسن. شب 13فروردین 1396. قم. اصلاح سر. عکاس: ام البنین

دامنه. حسن. شب 13فروردین 1396. قم. اصلاح سرم. عکاس: ام البنین

دامنه. حسن. شب 13فروردین 1396. قم. اصلاح سرم. عکاس: ام البنین

و

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396. عکاس: عارف

و

قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396. عکاس: دامنه. دعوت شام بابت پنجاه و چهارمین سال تولدم

و

ارسالی عادل. کباب. باغ بالازمین (تشی لت). 3فروردین 1396.دارابکلا

حسینعلی رمضانی. ارسالی عادل از خونۀ خواهرم حاجیه طاهره طالبی دارابی. 2 فروردین 1396. دارابکلا

حسینعلی رمضانی. ارسالی عادل.خونۀ خواهرم حاجیه طاهره. 2فروردین 1396.دارابکلا

حسینعلی رمضانی. ارسالی عادل از خونۀ خواهرم حاجیه طاهره طالبی دارابی. 2 فروردین 1396. دارابکلا

و

دامنه. 1 فروردین 1396. قم. منزل. عکاس: عارف

دامنه. 1 فروردین 1396. قم. منزل. عکاس: عارف

اسکرین شات پست های منتخب دامنه

اسکرین شات. پست های منتخب دامنه. پست آخر سال 1395 دامنه

دامنه. 1 فروردین 1396. قم. منزل. عکاس: عارف

و

فضل الله فضلی

فضل الله فضلی. نوروز 1396. ساری

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396.  عکاس: عارف

و

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396.  عکاس: عارف

و

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396.  عکاس: عارف

و

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396.  عکاس: عارف

 فوتبال مقدماتی جام جهانی میان ایران و قطر

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396.  عکاس: عارف

و

قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396. عکاس: دامنه. دعوت شام بابت پنجاه و چهارمین سال تولدم

 از سخاوت و غذای لذیذتان خیلی ممنونم. خدا برکت

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396. عکاس: عارف

و

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396. عکاس: عارف. دعوت شام بابت پنجاه و چهارمین سال تولدم

دعوت شام بابت پنجاه و چهارمین سال تولدم

مهندس عاصم طالبی دارابی. 3 نوروز 1396. جنگل دارابکلا

مهندس عاصم طالبی دارابی. 3 نوروز 1396. جنگل دارابکلا

دامنه. 1 فروردین 1396. قم. منزل. عکاس: عارف

و

دامنه. 1 فروردین 1396. قم. منزل. عکاس: عارف

و

ناهار آخرسال 1395. دستپخت عروس گلم سُرورالسّادات. از عادل و عروس گلم ممنونم

ناهار آخرسال 1395. دستپخت سُرورالسّادات. عادل و عروس گلم ممنون

دامنه. 1 فروردین 1396. قم. منزل. عکاس: عارف

دامنه. 1 فروردین 1396. قم. منزل. عکاس: عارف

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396.  عکاس: عارف

شام پنجاه و چهارمین سال تولدم. ممنونم عارف وعروس گلم مهسا