دامنه. ببرخاسه دارابکلا در روز 10 فروردین 1394. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. ببرخاسه دارابکلا در روز 10 فروردین 1394. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر

مهندس محمد عبدی سنه کوهی

مهندس محمد عبدی سنه کوهی

حجة الاسلام شیخ هادی رمضانی دارابی/ سال 1395. قم

حجة الاسلام والمسلمین شیخ هادی رمضانی دارابی. سال 1395. قم

دامنه. اوس صحرا. سال 1382. عکاس: عادل

دامنه. اوس صحرا. سال 1382. عکاس: عادل

سید علی اصغر

سید علی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

سید علی اصغر

سید علی اصغر

دامنه. سال 1386. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1386. عکاس: سید علی اصغر

آق صادق شیک هاشمی. جمعه 24 اردیبشهت 1395. عروسی اش. ارسالی ویژه ی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. ازت ممنونم یک دوست با این هنر و قلب رئوفت. کارت عالی و انسانی بود

آق صادق شیک هاشمی. جمعه 24 اردیبشهت 1395. عروسی اش. ارسالی ویژه ی جناب یک دوست به تلگرام دامنه. ازت ممنونم یک دوست با این هنر و قلب رئوفت. کارت عالی و انسانی بود. بقیه تصاویر اینجا

خدیجه رمضانی دارابی همسر سلمان رمضانی دارابی. روحش شاد

مرحومه خدیجه رمضانی دارابی همسر سلمان رمضانی دارابی. روحش شاد

آیة الله سیدحسن خمینی یادگار امام

آیة الله سیدحسن خمینی یادگار امام

حجة الاسلام شیخ مهدی رمضانی دارابی محمود. قم. اردیبهشت 1395. عکاس: شیح مالک

حجة الاسلام شیخ مهدی رمضانی دارابی محمود. قم. اردیبهشت 1395. عکاس: شیح مالک

آیة الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

آیة الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. قم. اردیبهشت 1394. منزل دامنه. عکاس: دامنه

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. قم. اردیبهشت 1394. منزل دامنه. عکاس: دامنه

نماز خالصانه ات قبول، ای زحمتکش و رنج کشیده و درد محرومیت ها را چشیده، برای این قبله ایستادن غبطه خوردم و اشک شوق ریختم ای آقا، ای اهل نماز و ای اهل عرض نیاز به صاحب و خالق راز و نیاز

نماز خالصانه ات قبول، ای زحمتکش و رنج کشیده و درد محرومیت ها را چشیده، برای این قبله ایستادن غبطه خوردم و اشک شوق ریختم ای آقا، ای اهل نماز و ای اهل عرض نیاز به صاحب و خالق راز و نیاز

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد نادری دارابی. مزار دارابکلا. شنبه 11 اردیبهشت 1395. عکس ها را جناب یک دوست در اختیار دامنه قرار داده است و بسیار ممنونم

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد نادری دارابی. مزار دارابکلا. شنبه 11 اردیبهشت 1395. عکس ها را جناب یک دوست در اختیار دامنه قرار داده است و بسیار ممنونم. بقیه عکس هایش در اینجا

حجة الاسلام شیخ علی رمضانی دارابی رضاعلی حاج اکبر بالامحله. عکس اهدائی جناب آقا خلیل شاه علی به دامنه

حجة الاسلام شیخ علی رمضانی دارابی رضاعلی حاج اکبر بالامحله. عکس اهدائی جناب آقا خلیل شاه علی به دامنه

روز دامادی دامنه. روز 31 مرداد 1395. عید غدیر. عکاس: سید علی اصغر

روز دامادی دامنه. روز 31 مرداد 1395. عید غدیر. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. 9 اسفند 1394. تالار آفتاب قم. عروسی عارف. عکاس: رضوان

دامنه. تالار آفتاب قم. عروسی عارف. 9 اسفند 1394. عکاس: رضوان

دامنه. تالار آفتاب قم. عروسی عارف. 9 اسفند 1394. عکاس: رضوان

دامنه. تالار آفتاب قم. عروسی عارف. 9 اسفند 1394. عکاس: رضوان

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

حجة الاسلام شیخ ابراهیم غلامی دارابی. عکس از روی آلبوم خصوصی یکی از دوستان روحانی دامنه

حجة الاسلام شیخ ابراهیم غلامی دارابی. عکس از روی آلبوم خصوصی یکی از دوستان روحانی دامنه. بقیۀ عکس ها اینجا

مهندس محمد عبدی سنه کوهی

مهندس محمد عبدی سنه کوهی

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1386. عکاس: سیدعلی اصغر

سید علی اصغر. ممسن دکته دارابکلا. سال 1384. عکاس: دامنه

سید علی اصغر. ممسن دکته دارابکلا. سال 1384. عکاس: دامنه

دامنه. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 1382. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. کوهسارکنده. هشتم محرم (1384). عکاس: سید علی اصغر

دامنه. کوهسارکنده. هشتم محرم (1384). عکاس: سید علی اصغر

دامنه. نماز در جنگل. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه نماز در جنگل. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. قم. اردیبهشت 1395. حرم. عکاس: دامنه

حجة الاسلام مالک رجبی دارابی. قم. اردیبهشت 1395. حرم. عکاس: دامنه

سید علی اصغر. سال 1388. جنگل دارابکلا. عکاس: دامنه

سید علی اصغر. سال 1388. جنگل دارابکلا. عکاس: دامنه

دامنه. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر

سید علی اصغر. عکاس: دامنه

سید علی اصغر تفکّر. عکاس: دامنه

سه نوۀ سیدعلی اصغر: از بالا چپ: نوه ی پسری اش؛ آقاسیدمحمدرسول شفیعی دارابی فرزند سیدمیثم.  راست: آقامهدی راستگو نوه ی دختری اش فرزند آقاموسی و فاضله خانم. نفر پایین هم محمد راستگو برادر تازه وارد آقامهدی ست. بر هر سه عزیزت سلام و سال ها سالم و سرباز اسلام عزیز بادا

سه نوۀ سیدعلی اصغر: از بالا چپ: نوه ی پسری اش؛ آقاسیدمحمدرسول شفیعی دارابی فرزند سیدمیثم.  راست: آقامهدی راستگو نوه ی دختری اش فرزند آقاموسی و فاضله خانم. نفر پایین هم محمد راستگو برادر تازه وارد آقامهدی ست. بر هر سه عزیزت سلام و سال ها سالم و سرباز اسلام عزیز بادا. دو عکس دیگر در اینجا

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

مهندس محمد عبدی سنه کوهی. سمپاشی

مهندس محمد عبدی سنه کوهی. سمپاشی

دامنه. قم. منزل. سال 1394. عکاس: عارف

دامنه. قم. منزل. سال 1394. عکاس: عارف

دامنه. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1382. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. پهجت استخرپست. 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. پهجت استخرپست. 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. پهجت استخرپست. 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. پهجت استخرپست. 1384. عکاس: سید علی اصغر

مهندس محمد عبدی سنه کوهی. غار حرا

مهندس محمد عبدی سنه کوهی. غار حرا. مکه

دامنه. پهجت استخرپست. 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. پهجت استخرپست. 1384. عکاس: سید علی اصغر

حجه الاسلام سیدمصطفی رضائی دارابی. دارابکلا. میدان امام حسین (ع) تکیه پیش. محرم 1394. ارسال حاج حسین رنگین کمان

حجه الاسلام سیدمصطفی رضائی دارابی. دارابکلا. میدان امام حسین (ع) تکیه پیش. محرم 1394. ارسال حاج حسین رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. نوروز 1395. خیمه معرفت. بهشهر

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. نوروز 1395. خیمه معرفت. بهشهر

دامنه. پهجت استخرپست. 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. حسن صادقی. پهجت استخرپست. 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. خونۀ حسن رجبی. 28 اسفند سال 1393. ساری

دامنه. خونۀ حسن رجبی. 28 اسفند سال 1393. ساری