افرایی جنگل دارابکلا. روز 10 دی 1395. ارسالی جناب بک دوست

حاج میرزا علی چلویی دارابی با ارسال این عکس ها به دامنه، از حال و روز مرکّبات روستای دارابکلا می گوید که براثر برف و یخ 3 آذر 1395 به قولش «اصلاً خریداری نداره و متاسفانه در حال خراب شدن هستش.» ارسالی 5 دی 1395 میرزا

حاج میرزا علی چلویی دارابی با ارسال این عکس ها به دامنه، از حال و روز مرکّبات روستای دارابکلا می گوید که بر اثر برف و یخ 3 آذر 1395 به قولش «اصلاً خریداری نداره و متاسفانه در حال خراب شدن هستش.» ارسالی 5 دی 1395 میرزا

هوای ابری و فضای دارابکلا از زاویۀ یال شمال غربی در 9 دی 1395. ارسالی جناب یک دوست

هوای ابری و فضای دارابکلا از زاویۀ یال شمال غربی در روز 9 دی 1395. ارسالی جناب یک دوست

دارابکلا در دَم دَمای غروب 17 دی 1395. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

دارابکلا در دَم دَمای غروب 17 دی 1395. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

دارابکلا. کارگاه حاج علی میرزا. اکبر، حاج رحمان. نمی شناسم. 3 بهمن 1395. ارسالی حاج علی میرزا

دارابکلا. کارگاه حاج علی میرزا. اکبر، حاج رحمان. نمی شناسم. روز 3 بهمن 1395.ارسالی حاج علی میرزا

شب جمعه. 8 بهمن 1395. مسجد پایین محلۀ دارابکلا. سالگرد مرحوم حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد  آفاقی. ارسالی جناب حاج علی میرزا

شب جمعه 8 بهمن 1395. مسجد پایین محلۀ دارابکلا. سالگرد مرحوم حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد  آفاقی. ارسالی جناب حاج علی میرزا

نمازمیّت پیکر مرحوم سید حجت شفیعی دارابی با حضور مردم دارابکلا و حُجج اسلام: شیخ مرتضی دارابی، شفیعی مازندرانی، سیدعلی صباغ دارابی. شیخ محمود رمضانی دارابی. در این عکس یاد یوسف رزاقی هم به خیر

نمازمیّت پیکر مرحوم سید حجت شفیعی دارابی با حضور مردم دارابکلا و حُجج اسلام: شیخ مرتضی دارابی، شفیعی مازندرانی، سیدعلی صباغ دارابی. شیخ محمود رمضانی دارابی. روز 10 بهمن 1395. در این عکس یاد یوسف رزاقی هم به خیر

جنگل دارابکلا. یکشنبه 10 بهمن 1395. ارسالی جناب یک دوست

جنگل دارابکلا. حمزه ای بنه سر. یکشنبه 10 بهمن 1395. ارسالی جناب یک دوست

دارابکلا و اوسا و مُرسم از زاویۀ شمال غربی محل. عصردوشنبه 11 بهمن 1395.ارسالی جناب یک دوست

لَت امامزاده علی اکبر اوسا دارابکلا. روز 16 بهمن 1395. عکاس: رنگین کمان

لَت امامزاده علی اکبر اوسا دارابکلا. روز 16 بهمن 1395. عکاس: رنگین کمان

جنگل دارابکلا. نقی آهنگر لطفعلی. محمد رضا رمضانی فرزند مرحوم کربلایی مصیّب. یک شنبه 24 بهمن 1395. ارسالی حاج علی میرزا

جنگل دارابکلا. نقی آهنگر لطفعلی. محمد رضا رمضانی فرزند مرحوم کربلایی مصیّب. یک شنبه 24 بهمن 1395. ارسالی حاج علی میرزا

محمود شهابی (حاج خلیل) فامیل گرامی مان که با تریلرش توی برف سنگین جادۀ 25 بهمن 1395 فیروز کوه گیر کرد. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه

محمود شهابی (حاج خلیل) فامیل گرامی مان که با تریلرش توی برف سنگین جادۀ 25 بهمن 1395 فیروز کوه گیر کرد. روز 25 بهمن 1395. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه

عکس های صنایع چوبی دارابکلا. محسن طالبی دارابی (مرحوم حبیب الله). روز 27 بهمن 1395. ارسالی تقی آهنگر دارابی

فروش گل و گیاه احمدرضا دهقان _پسر مرحوم حاج رشید دهقان_ دارابکلا. آهنگرمله.روز 29 بهمن 1395. ارسالی یک دوست به دامنه

برف غروب جمعه 29 بهمن 1395 در دوازده راه و هفت کول جنگل روستای دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

برف غروب جمعه 29 بهمن 1395. در دوازده راه و هفت کول جنگل روستای دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

عکس های برف 30 بهمن 1395دارابکلا. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه

عکس های برف 30 بهمن 1395 دارابکلا. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه

بخاری هیزمی روستای سنه کوه. از ارسالی های مهندس محمد عبدی

بخاری هیزمی روستای سنه کوه. از ارسالی های مهندس محمد عبدی

حمزه ای بِنه سر جنگل دارابکلا

عکس های 6 اسفند 1395 در مسیر حمزه ای بِنه سر جنگل دارابکلا. در این ثبت رنگین کمان زیبا مشاهده می شود. ارسالی جناب یک دوست در روز 7 اسفند 1395. به تلگرام دامنه

روستای مُرسم. روز 15 اسفند 1395، ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

روستای دارابکلا در غروب موقع اذان مغرب روز 18 اسفند 1395. ارسالی حاج علی میرزا چلویی دارابی به تلگرام دامنه

عکس های دارابکلا، اُوسا و مُرسم و طبیعت اطراف سه روستا با چرخشی نیمه دوّار در بیستم اسفند 1395. توسط دوربین جناب یک دوست و ارسالش به تلگرام دامنه

عکس های طبیعت روستای دارابکلا در 22 اسفند 1395. ارسالی تقی آهنگر (حاج باقر موسی) به تلگرام دامنه

انارقلت و ضلع جنوب و جنوب شرق دارابکلا از زاویۀ خونۀ نورالله بابویه در روز جمعه 27 اسفند 1395. ارسالی های جناب یک دوست

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

حسن صادقی عکاس: سیدعلی اصغر

حسن صادقی محلّی. سال 1383. عکاس: سیدعلی اصغر

سیدعلی اصغر. 1396. جنگل دارابکلا

سید علی اصغر. فروردین سال 1396. جنگل دارابکلا

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

سید علی اصغر. سال 1385. دارابکلا

سید علی اصغر. سال 1386. دارابکلا

سید علی اصغر. سال 1389. اوس صحرای دارابکلا

سید علی اصغر. سال 1389. اوس صحرای دارابکلا

سید علی اصغر. سال 1391. جنگل دارابکلا

سید علی اصغر. سال 1391. جنگل دارابکلا

علیرضا و سیدرسول هاشمی. سال 1390. تیرنگ گردی

علیرضا و سیدرسول هاشمی. سال 1390. تیرنگ گردی

پیچ تیرنگ گردی. سال 1388. عکاس: سید علی اصغر

پیچ تیرنگ گردی. سال 1388. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1386. جنگل دارابکلا

دامنه. سال 1386. جنگل دارابکلا

موسی رمضانی. قاسم بابویه. سال 1389. عکاس: سید علی اصغر

موسی رمضانی. قاسم بابویه. سال 1389. عکاس: سید علی اصغر

سیدعلی اصغر. 1390. جنگل دارابکلا

سیدعلی اصغر. 1390. جنگل دارابکلا

دامنه. جنگل دارابکلا. سال 1385. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. جنگل دارابکلا. سال 1385. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. جنگل دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. جنگل دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

سید رسول هاشمی دارابی و علیرضا آهنگر دارابی. دارابکلا. عکاس: سیدعلی اصغر

سید رسول هاشمی دارابی و علیرضا آهنگر دارابی. عکاس: سیدعلی اصغر

داروَرگ دارابکلا یا همان پیچک. عکاس: سید علی اصغر

داروَرگ دارابکلا یا همان پیچک. عکاس: سید علی اصغر

از راست: حسن. جعفر آهنگر. جواد دباغیان. سیدرسول. سیدعسکری. هادی. سیدعلی اصغر. سال 1389. عکاس: دامنه

حسن صادقی. جعفر آهنگر. جواد دباغیان. سیدرسول. سیدعسکری. هادی. سیدعلی اصغر. سال 1389. عکاس: دامنه

سیدعلی اصغر. 1392. دارابکلا

سیدعلی اصغر. 1392. منزلش دارابکلا. عکاس: سید میثم

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 10 فروردین 1394. ببَرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

بهنام رجبی دارابی. سال 1393. تیرنگ گردی دارابکلا. عکاس: مادرش ام البنین دارابکلایی

بهنام رجبی. سال 1393. تیرنگ گردی دارابکلا. عکاس: مادرش ام البنین دارابکلایی

دامنه. حسن آهنگر. جعفر آهنگر. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. حسن آهنگر. جعفر آهنگر. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 10 فروردین 1394. هفت چشمۀ مُرسم راه. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 10 فروردین 1394. هفت چشمۀ مُرسم راه

دامنه. 10 فروردین 1394. هفت چشمۀ مُرسم راه. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 10 فروردین 1394. هفت چشمۀ مُرسم راه

علی طالبی یورمله حاج محمد. سال 1394. عکاس: جناب یک دوست

علی طالبی یورمله مرحوم حاج محمد. سال 1394. عکاس: جناب یک دوست

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر


مهندس محمد عبدی سنه کوهی. نوروز 1396. سنه کوه

حسن آهنگر. علیرضا آهنگر. سیدرسول هاشمی. سیدعلی اصغر. بهار 1396. جنگل دارابکلا

حسن آهنگر. علیرضا آهنگر. سیدعلی اصغر. بهار 1396. جنگل دارابکلا

دامنه

دامنه

دامنه

مرحوم پدرم و حاج مسلم شهابی پیراهن آبی

مرحوم پدرم و حاج مسلم شهابی پیراهن آبی

مرحوم پدرم و حاج مسلم شهابی حاج خلیل

مرحوم پدرم و حاج مسلم شهابی حاج خلیل

دامنه. استخرپشت. 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. استخرپشت. 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه

دامنه

دامنه

دامنه

دامنه. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1382. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. باجگیرون. 1382. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1382. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. 1382. عکاس: سید علی اصغر

مهندس محمد عبدی سنه کوهی

مهندس محمد عبدی سنه کوهی

آخوند شیخ علی اکبر؛ پدر مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی. ارسالی حاج علی میرزا

 آخوند شیخ علی اکبر؛ پدر مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی. ارسالی حاج علی میرزا

آخوند مرحوم شیخ علی اکبر؛ پدر مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی

آخوند مرحوم شیخ علی اکبر؛ پدر مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی

پدر و مادر سیدحمزه موسوی. و عکس مرحوم میرقاسم موسوی. ارسالی جناب یک دوست

پدر و مادر سیدحمزه موسوی. و عکس مرحوم میرقاسم موسوی. ارسالی جناب یک دوست

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی، معاون بسیج طلاب و روحانیون کشور

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی، معاون بسیج طلاب و روحانیون کشور

دامنه. 1384. دارابکلا

دامنه. 1384. دارابکلا

دکتر شیخ باقر طالبی. سال 1384. عکاس: دامنه

دکتر شیخ باقر طالبی. 1384. عکاس: دامنه

دامنه. عاشورای سال 1381. دارابکلا

دامنه. عاشورای سال 1381. دارابکلا

میرزا علی چلوئی دارابی

میرزا علی چلوئی دارابی

قبر روانشاد یوسف. 28 دی 1395. عکاس: حاج علی میرزا     قبر مرحوم پدرم. 28 دی 1395. عکاس: حاج علی میرزا

قبر مرحوم پدرم و روانشاد یوسف. 28 دی 1395. عکاس و ارسال حاج علی میرزا

خواهر و برادر. یعنی مرحومان پدرم و عمۀ عزیرمان. حاجیه رضیه طالبی. موقع حج پدرم. سال 1381. عکاس: دامنه

خواهر و برادر. یعنی مرحومان پدرم و عمۀ عزیرمان. حاجیه رضیه طالبی. موقع حج پدرم. سال 1381. عکاس: دامنه. حاجیه رضیه طالبی دارابی کیست؟ متنی به قلم دامنه: اینجا

پدر و مادرم. دو معلم قرآن بودند و آدابِ ایمان را در دل و جسم داشتند

پدر و مادرم. دو معلم قرآن بودند و آدابِ ایمان را در دل و جسم داشتند

سیدعلی اصغر

سیدعلی اصغر

دامنه 

پدر و مادرمان. تهران. 1383. زمانی که تهران ساکن بودم

پدر و مادرمان. تهران. 1383. زمانی که تهران ساکن بودم. بقیۀ عکس ها: اینجا

پدرم. قم. 1371. عکاس: دامنه

پدرم. قم. 1371. عکاس: دامنه

مادرم مُلازهرا آفاقی دارابی و من. قم. منزل. 1379. عکاس: عارف

مادرم مُلازهرا آفاقی دارابی و من. قم. منزل. 1379. عکاس: عارف

عاصم. مادرم، پدرم. عادل. قم. 1376. عکاس: دامنه. آنان، سالی چند بار به قم می آمدند

عاصم. مادرم، پدرم. عادل. قم. 1376. عکاس: دامنه. آنان، سالی چند بار به قم می آمدند

حاج طاهر رمضانی. دی 1395. ارسالی جناب یک دوست

حاج طاهر رمضانی. دی 1395. ارسالی جناب یک دوست

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه. پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه. پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

عکس های روستای دارابکلا از زاویۀ لرگ پرچین شاه تپۀ یال غربی دارابکلا در 5 فروردین 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه

دارابکلا از زاویۀ لرگ پرچین شاه تپۀ یال غربی دارابکلا در 5 فروردین 1396.ارسالی حاج علی میرزا

تکیه و مسجد جامع دارابکلا از زاویۀ خونۀ رجب عیسی. هنرمندی بی نظیر جناب یک دوست در ثبت منظره های زیبای دارابکلا در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

تکیه و مسجد جامع دارابکلا از زاویۀ خونۀ رجب عیسی. هنرمندی بی نظیر جناب یک دوست در ثبت منظره های زیبای دارابکلا در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

دارابکلا اززاویۀ حوالی انار قلت و  سیدعلی چشمه سر. 28 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

دارابکلا اززاویۀ حوالی انار قلت و  سیدعلی چشمه سر. روز 28 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد مهاجری. اردیبهشت 1396. دعای ندیۀ پاین مسجد دارابکلا

حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد مهاجری. اردیبهشت 1396. دعای ندیۀ پایین مسجد دارابکلا

اوسا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

اوسا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی جناب یک دوست

عکس های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دارابی در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه

وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دارابی در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا

اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

شالیزار اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. روز 7 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست