عارف. سال 1381. قم. میدان روح الله

عارف. 1373. میدان روح الله قم

یوسف. سال 1382. لب دریای گوهرباران

روانشاد یوسف. سال 1382. لب دریای گوهرباران

دامنه. سال 1382. جنگل دارابکلا

دامنه. سال 1382. جنگل دارابکلا

عارف. شب 13فروردین 1396. جمکران

عارف. شب 13فروردین 1396. جمکران

اسماعیل دارابکلایی. نوروز 1396. دارابکلا

اسماعیل دارابکلایی. نوروز 1396. سیابول دارابکلا

عادل. حسن. شب 13فروردین 1396. قم پارکینگ خونۀ عادل

عادل. حسن. شب 13فروردین 1396. قم خونۀ عادل

عاصم. 13 فروردین 1396. پارک نیاوران تهران

عاصم. 13 فروردین 1396. پارک نیاوران تهران

اسماعیل دارابکلایی. نوروز 1396. دارابکلا

و

علی دارابکلایی. ساری. نوروز 1396. رستوران حاج حسن

علی دارابکلایی. نوروز1396. ساری. رستوران حاج حسن

سنه کوه نوروز 1396

سنه کوه نوروز 1396. عکاس: محمد عبدی

دامنه. 11 شهریور 1393. اوس صحرای دارابکلا

دامنه. 11 شهریور 1393. انارقلت دارابکلا

دامنه. سال 1362. عروسی حسن آهنگر

دامنه. سال 1362. روز عروسی حسن آهنگر

دامنه. سال 1384. جنگل دارابکلا

دامنه. سال 1384. جنگل دارابکلا

دامنه. روز تکفین و وداع مرحوم مادرمان. پنج شنبه بیستم فروردین 1394. عکاس: ام البنین دارابکلایی. غسّالخانۀ دارابکلا

دامنه. وداع با مادر. بیستم فروردین1394.غسّالخانۀ دارابکلا

دامنه. روز تکفین و وداع مرحوم مادرمان. پنج شنبه بیستم فروردین 1394. عکاس: ام البنین دارابکلایی. غسّالخانۀ دارابکلا

عکاس: ام البنین دارابکلایی

دامنه. قم. منزل. سال 1394. عکاس: عاصم

دامنه. قم. منزل. سال 1394. عکاس: عاصم

دامنه. سال 1369. عکاسی خیابان جمهوری ساری نزدیک فلکه ساعت

دامنه. 1369. عکاسی خیابان جمهوری ساری نزدیک فلکه ساعت

دامنه. سال 1356. عکاسی سورک

دامنه. سال 1356. عکاسی سورک

دامنه

دامنه

و

دستخط دامنه. در بارۀ مردم شناسی

دستخط دامنه در بارۀ مردم شناسی

دامنه

دامنه. 1382. دارابکلا

دامنه

دامنه

دامنۀ دارابکلا

مرجعیت به قلم دامنه

دامنۀ دارابکلا

دامنۀ دارابکلا

عارف. شب 13فروردین 1396. قم منزل عارف

عارف. شب 13فروردین 1396. قم منزل عارف

شهید ابراهیم نبی زاده؛ دائی شهید سیروس اسماعیل زاده

شهید ابراهیم نبی زاده؛ دائی شهید سیروس اسماعیل زاده

بهزاد طالبی دارابی و ایلیا طالبی دارابی

بهزاد طالبی دارابی و ایلیا طالبی دارابی

عاصم و اسماعیل. نوروز 1396 دارابکلا

عاصم و اسماعیل. 4نوروز 1396 دارابکلا

امیررضا و امیرمحمد پسران علی دارابکلایی. ساری. نوروز 1396. رستوران حاج حسن

امیررضا و امیرمحمد. نوروز1396. رستوران حاج حسن

عاصم.  4 نوروز 1396. دارابکلا

عاصم.  4 نوروز 1396. دارابکلا

عاصم. 13 فروردین 1396. پارک نیاوران تهران

عاصم. 13 فروردین 1396. پارک نیاوران تهران

عاصم. 13 فروردین 1396. پارک نیاوران تهران

و

عاصم. 4 نوروز 1396. سدّبندی جنگل دارابکلا

عاصم. 4 نوروز 1396. سدّبندی جنگل دارابکلا

مهندس محمد عبدی سنه کوهی. نوروز 1396

مهندس محمد عبدی. نوروز 1396. سنه کوه

و

دامنه. سال 1383. جادۀ فیروزکوه

دامنه. فیروزکوه. سال 1384. محل تصادف یوسف