عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

تکیه و مسجد جامع دارابکلا از زاویۀ خونۀ رجب عیسی. 9 فروردین 1396. هنرمندی بی نظیر جناب یک دوست در ثبت منظره های زیبای دارابکلا

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

حمید رضا طالبی دارابی 9 فروردین 1396. افرایی دارابکلا

حمید رضا طالبی دارابی 9 فروردین 1396. افرایی دارابکلا

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

ببخیل و انارقلت از زاویۀ خونۀ رجب عیسی رمضانی بالامحله

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

سنگچکّلی تیرنگ گردی دارابکلا

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

سرازیری جادۀ امام زاده علی اکبر اوسا دارابکلا

بادله. قطار

بادله. قطار خط ساری بندر ترکمن گرگان

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

دارابکلا از زاویۀ خونۀ رجب عیسی رمضانی بالامحله

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

دارابکلا از زاویۀ خونۀ رجب عیسی رمضانی بالامحله

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

دوگِ موزی لَت دارابکلا

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

کلبۀ عمو یوسف رزاقی نگهبانی افرایی دارابکلا

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

یاد یوسف جاویدان. ممنونم یاد یوسف بودی جناب یک دوست

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

کیجاقلعۀ جنگل دارابکلا

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

عکاس دو عکس کیجاقلعه یکی از دوستان جناب یک دوست

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

هواپیما که می بینم یاد نوجوانی ام می افتم

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

مزار دارابکلا؛ امام زاده باقر. 9 فروردین 1396. عکاس: جناب یک دوست

مزار دارابکلا در 9 فروردین 1396 امام زاده باقر

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

ممنونم ازت جناب یک دوست با این ثبت عکس های زیبا

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

جادۀ سرازیری تشنی سر دارابکلا

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

زیباست ابر و طبیعت

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

جادۀ سرازیری تشنی سر دارابکلا

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

بی نهایت برای درک لایتنهایی. عالی ست این

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

جنگل افرایی دارابکلا

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

بز

بز

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

شُکوه شکوفه های بهاری روستای داربکلا

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

سپاس جناب یک دوست با این همّت و ذوق و عرفان

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

عکس های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه. پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه. پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه. پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

شبیه پنجۀ دست شد شاخۀ انجیر

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

اوسا به دیدۀ دوربین یک دوست از زاویۀ ببَرخاسه

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

روستای اوسا 17 فروردین 1396 از زاویۀ ببَرخاسه

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

انارقلت و اوس صحرا از زاویۀ ببَرخاسه

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

ایستادگی تا بهار

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

رشته کوه البرز از زاویۀ ببَرخاسۀ دارابکلا

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

مسیر تیرنگ گردی از زاویۀ ببَرخاسه

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

سه راهی قارت خیل

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

نمای دارابکلا

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

کُلزای روغنی دارابکلا

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

زیباست این نمای زراعات و جنگل

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

عالی ست

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

اوسای زیبا

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

نقاشی خدا همیشه زیبا

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

کار جناب یک دوست قابل تحسین است

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

آن دور دریای گوهرباران میاندورود مازندران

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

از جناب یک دوست بسیار ممنونم که ذوق و هنرش را در دامنه به اشتراک می گذارد

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ویلای رفیقم حاج علی نجاتی. 17 فروردین 1396. تشی لَت دارابکلا

ویلای رفیقم حاج علی نجاتی. 17فروردین1396.تشی لَت دارابکلا

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

لَت (=بند و تپّه) امام زاده علی اکبر اوسا دارابکلا

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

مسیر اوسا؛ خیلی زیبا

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

آغوزدار (=گردو) غذای مطلوب روزانۀ دامنه

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

طبیعی افتاد این عکس

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

مظهر نظم و ردیفی

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

اوسا

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

هر دوی این عکس آرام است

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

رنگارنگه این

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوستع

ذوق زیبای جناب یک دوست از لای درخت آغوز

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

هم اوسا و هم دارکلا هر دو روستا زیبا

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

امام زاده علی اکبر اوسا دارابکلا

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

عکس های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

امام زاده علی اکبر اوسا دارابکلا

عکس روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دارابی

دارابکلا به دیدۀ دوربین جناب یک دوست

عکس روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دارابی

از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی

عکس روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دارابی

سه عکس بالا سه نما از روستای دارابکلا

گل روستای دارابکلا

گل روستای دارابکلا به دوربین جناب یک دوست

آسمان غروب 15 فروردین 1396 روستای دارابکلا به دیدۀ جناب یک دوست

ثبت هنرمندانۀیک دوست؛ آسمان 15فروردین 1396دارابکلا

آسمان غروب 15 فروردین 1396 روستای دارابکلا به دیدۀ جناب یک دوست

و

دارابکلا اززاویۀ حوالی انار قلت و  سیدعلی چشمه سر. 28 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

عکس های دارابکلا و اوسا 28 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

کَلَک (=نوعی دروازۀ چوبی باغ و خانه). دارابکلا

عکس های دارابکلا و اوسا 28 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

گل. 28فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

روستای دارابکلا از زاویۀ اوس صحرا. 28فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

روستای دارابکلا از زاویۀ اوس صحرا

گل روستای دارابکلا

ماروچه

کَلَک باغی در اوسا

علی آقا اوسایی همکلاسی دامنه

سلام علی آقا همکلاسی خوبِ من. خداقوت

پسر حمید رضا عباسیان

پسر حمید رضا عباسیان

گل روستای دارابکلا

و

عکسی آرام و نیازمند اندیشیدن

گل روستای دارابکلا

گل روستای دارابکلا

گل روستای دارابکلا

و

شکوفۀ تمشک دارابکلا

شکوفۀ تمشک دارابکلا

شکوفه های بهاری دارابکلا

شکوفه های بهاری دارابکلا

شکوفه های بهاری دارابکلا

و

گل روستای دارابکلا

و

عکس های طبیعت جنگل روستای دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست. 19 فروردین 1396. مسیر حمزه ای بنِه سر

دارابکلا. شنبه 19فروردین1396. مسیرحمزه ای بنِه سر

عکس های طبیعت جنگل روستای دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست. 19 فروردین 1396 آبشار مسیر حمزه ای بنِه سر

دارابکلا. شنبه 19 فروردین 1396 آبشار حمزه ای بنِه سر

گل روستای دارابکلا

و

اوسا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

اوسا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

اوسا سرده. 2خرداد 1396. جادۀ مُرسم

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

غروبی زیبا در حوالی اوسا

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

شالیزار اوسا. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

ثبت هنرمندجناب یک دوست از غروب در شالیزار اوسا

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

آیه و آینه

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

برکتی به اسم برنج

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

دهنۀ پل مُرسم

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

انارقلت زیبای روستای دارابکلا از زاویۀ سردۀ اوسا

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

اجتماع زمین و آسمان و آب و هنر و ذوق یک دوست

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

فکر کنم قَبسنی بِن (=قبرستانی) دارابکلا است

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

زیباست خیلی. ممنونم ازت جناب یک دوست

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

پیاده روی

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

چِلچلا (=پرستو) روی تیرِ برق؟ یا شبیه چِلچلا

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

تجمیع صحنه ها از دیدۀ جناب یک دوست

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

غروب از شیار انارقلت

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

اوسا سرده. 2خرداد 1396. جادۀ مُرسم

دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

جنگل دارابکلا. اردیبهشت 1396. ارسالی جناب یک دوست

گل روستای دارابکلا

ذوق و هنر جناب یک دوست پسندیده است

گل روستای دارابکلا

و

دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

جنگل دارابکلا. اردیبهشت 1396. ارسالی جناب یک دوست

گل روستای دارابکلا

و

دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

جنگل دارابکلا. اردیبهشت 1396. ارسالی جناب یک دوست

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

چشمۀ پل مُرسم راه

دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

جنگل دارابکلا. اردیبهشت 1396. عکاس: جناب یک دوست

گل روستای دارابکلا

خودِ شما جناب دوست برای عکس دل انگیز متنی بنویس

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7خرداد 1396 ارسالی جناب یک دوست

اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

جادۀ اوس صحرای دارابکلا به سوی روستای اوسا

اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

و

اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

تلاقی ها

اوسا امامزاده عباس. 7خرداد 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

امامزاده عباس اوسا. 7خرداد 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

کَلک باغ

اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

و

شالیزار اوس صحرای دارابکلا

شالیزار اوس صحرای دارابکلا

اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

و

و

اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

و

اوسا 7خرداد 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

اوسا 7خرداد 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

گندمزار دارابکلا

اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

سپاس از جناب یک دوست با این ثبت زیبا

اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

و

اُوس صحرای دارابکلا و اوسا. 7خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

جالب است این تونل درختی

و

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

اوسا سرده. 2خرداد 1396. جادۀ مُرسم

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

غروبی زیبا در حوالی اوسا

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

شالیزار اوسا. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

ثبت هنرمندجناب یک دوست از غروب در شالیزار اوسا

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

آیه و آینه

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

برکتی به اسم برنج

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

دهنۀ پل مُرسم

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

انارقلت زیبای روستای دارابکلا از زاویۀ سردۀ اوسا

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

اجتماع زمین و آسمان و آب و هنر و ذوق یک دوست

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

فکر کنم قَبسنی بِن (=قبرستانی) دارابکلا است

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

زیباست خیلی. ممنونم ازت جناب یک دوست

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

پیاده روی

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

چِلچلا (=پرستو) روی تیرِ برق؟ یا شبیه چِلچلا

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

تجمیع صحنه ها از دیدۀ جناب یک دوست

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

غروب از شیار انارقلت

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

اوسا سرده. 2خرداد 1396. جادۀ مُرسم

دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

جنگل دارابکلا. اردیبهشت 1396. ارسالی جناب یک دوست

گل روستای دارابکلا

ذوق و هنر جناب یک دوست پسندیده است

گل روستای دارابکلا

و

دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

جنگل دارابکلا. اردیبهشت 1396. ارسالی جناب یک دوست

گل روستای دارابکلا

و

دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

جنگل دارابکلا. اردیبهشت 1396. ارسالی جناب یک دوست

اوسا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

روستای اوسا که برای دامنه بسیار زیباست

دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396 ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

جنگل دارابکلا. اردیبهشت 1396. عکاس: جناب یک دوست

گل روستای دارابکلا

خودِ شما جناب دوست برای عکس دل انگیز متنی بنویس

غروبی زیبا در حوالی اوسا. سرده جادۀ مُرسم. 2 خرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

۸:۱۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٦

عکس های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دارابی در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه

عکس های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دارابی در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه

نهال هایی که حاج علی میرزا در مسیرهای متعدد دارابکلا کاشت

عکس های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دارابی در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه

اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه

عکس های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دارابی در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه

حراست از نهال در حصار پَرچین

عکس های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دارابی در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه

غسّالخانۀ روستای دارابکلا

عکس های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دارابی در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه

حوالی آقااَسیو پیش روستای دارابکلا

عکس های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دارابی در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه

نمی دانم کجاهه

عکس های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دارابی در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه

آهنگرمحلۀ روستای دارابکلا

عکس های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دارابی در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه

مَمسِن دَکتۀ روستای دارابکلا

عکس های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دارابی در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه

نمی دانم دقیق کجاست

عکس های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دارابی در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه

خداقوت حاج علی میرزا. اقدامت ماندگاره

عکس های وضعیت نهال کاری های سال گذشتۀ حاج علی میرزا چلویی دارابی در مسیرهای متعدد روستای دارابکلا در ماه اردیبهشت 1396. ارسالی حاج علی میرزا به تلگرام دامنه

۸:۱۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٦