حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد مهاجری. اردیبهشت 1396. دعای ندیۀ پاین مسجد دارابکلا

حجة الاسلام سید علی صباغ دارابی. اعتکاف. 22 فروردین 1396. پایین مسجد دارابکلا

حجة الاسلام سید علی صباغ دارابی. اعتکاف. پایین مسجد دارابکلا

حجة الاسلام والمسلمین سید علی صباغ دارابی

عکاس: رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. 2 فروردین 1396. امامزاده زین العابدین بن محمد جویبار

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. جویبار

حجة الاسلام والمسلمین محمد جواد غلامی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین محمد جواد غلامی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی. قم، بهار 1380، مدرسۀ دارلشفاء

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی. قم، بهار 1380، مدرسۀ دارلشفاء

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی. 5 فروردین 1396. دارابکلا. منزل پدرشان بالامحله

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی. 5 فروردین 1396. دارابکلا. منزل پدرشان بالامحله

حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی دارابی

فروردین 1396. عکاس: حاج علی میرزا چلویی دارابی

حجة الاسلام شیخ روح الله حبیبی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ روح الله حبیبی

آیة الله شیخ محمدباقر دارابکلایی

آیة الله شیخ محمدباقر دارابکلایی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. 2 فروردین 1396. امامزاده زین العابدین بن محمد جویبار

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین نصوری

حجة الاسلام والمسلمین نصوری

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی. 2 فروردین 1396. دارابکلا

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی. 2 فروردین 1396. دارابکلا

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی. فروردین 1396. دارابکلا

عکاس: رنگین کمان

سخنرانی حجة الاسلام محمد جواد غلامی دارابی در مسجد جامع روستای دارابکلا. در 28 اسفند 1395 شب میلاد حضرت فاطمۀ زهرا، سلام الله علیها

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی. 27 اسفند 1395. روستای دارابکلا کنار خونۀ دامنه

حجة الاسلام سید روح الله شفیعی دارابی. مسجدجامع دارابکلا. اردیبهشت 1396. ارسالی رنگین کمان به تلگرام دامنه

حجة الاسلام سید روح الله شفیعی دارابی. اردیبهشت 1396. مسجدجامع دارابکلا

حجة الاسلام سید روح الله شفیعی دارابی

آق حسین شفیعی (سیداسدالله) و حجة الاسلام سید روح الله شفیعی دارابی

حجة الاسلام سید روح الله شفیعی دارابی

حجة الاسلام سید روح الله شفیعی دارابی و رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین مالک رجبی دارابی. 14 فروردین 1396. جویبار.اختتامیۀ خیمۀ معرفت

حجة الاسلام والمسلمین مالک رجبی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. 2 فروردین 1396. امامزاده زین العابدین بن محمد جویبار

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. 2 فروردین 1396. امامزاده زین العابدین بن محمد جویبار

و

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. نوروز 1396. دیدار روحانیون با آیة الله طبرسی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی دارابی. نوروز 1396. دیدار روحانیون با آیة الله نورالله طبرسی

حُجَج اسلام شیخ محمدجواد مهاجر دارابی و شیخ محمد نجفی (فرزند مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی) مرداد 1394. روز تشییع شهدای غوّاص میاندورود در دفاع مقدّس در دارابکلا. ارسالی حاج حسین رنگین کمان

حُجَج اسلام شیخ محمدجواد مهاجر دارابی و شیخ محمد نجفی (فرزند مرحوم آیة الله آقا دارابکلایی) مرداد 1394. روز تشییع شهدای غوّاص میاندورود در دفاع مقدّس در دارابکلا. ارسالی حاج حسین رنگین کمان

حُجج اسلام شیخ خلیل طالبی دارابی. شفیعی مازندرانی. قم. خرداد 1394. مراسم ختم مادر حاج احمد آهنگر

حُجج اسلام شیخ خلیل طالبی دارابی. شفیعی مازندرانی. قم. خرداد 1394. مراسم ختم مادر حاج احمد آهنگر

حجة الاسلام والمسلمین حاج سید حسین شفیعی دارابی پدرِ حجة الاسلام سید روح الله شفیعی دارابی. پایین مسجد دارابکلا. اردیبهشت 1396. دعای نُدبه. عکاس: رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. 24 فروردین 1396. اعتکاف پایین مسجد دارابکلا، عکس از رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی. 24 فروردین 1396. اعتکاف پایین مسجد دارابکلا، عکس از رنگین کمان

حُجج اسلام: از راست: شیخ مهدی شیردل، سید صادق دارابی و شیخ مرتضی چلویی دارابی. 24 اردیبهشت 1396. مسجد جامع دارابکلا. عکاس: رنگین کمان

حُجج اسلام: از راست: شیخ مهدی شیردل، سید صادق دارابی و شیخ مرتضی چلویی دارابی. 24 اردیبهشت 1396. مسجد جامع دارابکلا. عکاس: رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین سید علی صباغ. 23 اردیبهشت 1396. نیمۀ شعبان. پایین مسجد دارابکلا

حجة الاسلام والمسلمین سید علی صباغ دارابی. 23 اردیبهشت 1396. نیمۀ شعبان. پایین مسجد دارابکلا. عکاس: رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلوئی دارابی. 23 اردیبهشت 1396. پایین مسجد دارابکلا

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلوئی دارابی. 23 اردیبهشت 1396. پایین مسجد دارابکلا. عکاس: رنگین کمان

حجة الاسلام سید علی صباغ دارابی. اعتکاف. 22 فروردین 1396. پایین مسجد دارابکلا

حجة الاسلام والمسلمین سیدعلی صباغ دارابی

عروسی محمد چلوئی فرزند حاج علی. داماد حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی.  4 فروردین 1396. ارسالی حاج علی میرزا به دامنه

حاج علی چلوئی. احمد رمضانی

حاج علی. احمد. تبریک. داماد و عروس، هر دو فامیل مادرم اند

حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی. حاج رحمان و اکبر چلوئی

حجة الاسلام والمسلمین جواد آفاقی. حاج رحمان. اکبر چلوئی

حاج علی اکبر چلوئی. حاج ابراهیم آهنگر. موسی رمضانی

حاج علی. حاج ابراهیم آهنگر. موسی رمضانی

عبدالرحیم آفاقی. حسین آهنگر. موسی آفاقی

عبدالرحیم آفاقی. حسین آهنگر. موسی آفاقی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی. حاج علی چلوئی

حجة الاسلام والمسلمین جواد آفاقی. حاج علی چلوئی

دکتر شیخ باقر طالبی. سال 1384. عکاس: دامنه

براردم دکتر شیخ باقر طالبی. سال 1384. عکاس: دامنه

حجة الاسلام والمسلمین شیخ روح الله حبیبی عاقد مشهور منطقه و روحانی خدوم مردمی و موسس آب و برق دارابکلا. و آیة الله حاج شیخ محمدباقر دارابکلایی امام جماعت مسجدجامع دارابکلا و عالم پرهیزگار و مشهور منطقه و مؤسس و استاد مدرسه علمیه امام صادق (ع) دارابکلا

حجة الاسلام والمسلمین شیخ روح الله حبیبی عاقد مشهور منطقه و روحانی خدوم مردمی و موسس آب و برق دارابکلا. و آیة الله حاج شیخ محمدباقر دارابکلایی امام جماعت مسجدجامع دارابکلا و عالم پرهیزگار و مشهور منطقه و استاد مدرسه علمیه امام صادق (ع) دارابکلا

حُجج اسلام سیدعلی صباغ دارابی و شیخ اسماعیل دارابکلایی. محفل اُنس با قرآن در شب 25 ماه رمضان، 11 تیر ماه 1395 در مسجد جامع دارابکلا به دوربین و ارسال تقی آهنگر دارابی

حُجج اسلام سیدعلی صباغ دارابی و شیخ اسماعیل دارابکلایی. محفل اُنس با قرآن در شب 25 ماه رمضان، 11 تیر ماه 1395 در مسجد جامع دارابکلا به دوربین و ارسال تقی آهنگر دارابی

حجة الاسلام والمسلمین حاج سید محمود شفیعی دارابی. از نوۀ اش یعنی دوست فرهیخته ام جناب حسین طالبی دارابی (داوود) که به درخواستم این تصویر را تهیه و به دامنه هدیه نمودند؛ بسیار ممنونم

حجة الاسلام والمسلمین حاج سید محمود شفیعی دارابی. از نوۀ اش یعنی دوست فرهیخته ام جناب حسین طالبی دارابی (داوود) که به درخواستم این تصویر را تهیه و به دامنه هدیه نمودند؛ بسیار ممنونم

پدرم. قم. 1371. عکاس: دامنه

پدرم حجت الاسلام شیخ علی اکبر طالبی دارابی. قم. 1371. عکاس: دامنه