عکس های طبیعت روستای دارابکلا از لش دله و تا قادخل. یکشنبه 29 اسفند 1395. ارسالی های جناب یک دوست به تلگرام دامنه. این هم جناب یک دوست است که یال شرقی دارابکلا را در این پیمایش پیمود و ثبت نمود

لش دله تا قادخل در یک پیمایش

زیباست زیاد

و

و

کارت پُستال است این جاهای زیبای دارابکلا

کُلزا، دانه روغنی، که این فصل در روزهای نوروز و عید، دارابکلا را به رنگ زرد زیبا درمی آورد

سروها ایستاده می میرند؛ موزی دارها هم قدقامت

و

گل جوجو؛ دارابکلای قدیم در اسم گذاری گل ها و اشیاء چه ذوقی داشتند گویی فیلسوف بودند. یک دوست هم در ثبت، کم نمی آورد

جاهایی از دارابکلاست؛ که هنوز ندیده ایم. جهان چقدر وسیع است که ما حتی قادر نیستیم محل و حریم محل را بتمامه ببینیم

آن دور، نمایی از تیرنگ گردی

دارابکلا و اوسا از این زاویه ی یال شرقی زیباست

و

خداقوت یک دوست، به این پیمایش سخت و ثبت حریم دارابکلا

و

اتصال زمین های زراعی به جنگل دارابکلا

و

روغن نباتی کُلزا از این کشت به دست می آید

و

لش دلۀ دارابکلا به یک دوگ بزرگ متصل است که به بالادست قادخل می رسد

سبز و زرد؛ محصولی از رنگ های بوتۀ گندم و کُلزا در دارابکلا

نمایی از حریم صحرایی دارابکلا، صحرا به معنی زراعات نه بیابان

یال شرقی دارابکلا از سمت لشه دله به سمت قارت خیل

به نظرم این عکس خیلی زیباست؛ چون خیلی حسّی ست. باکّله هم توش هست

راز بقا

این اسّل ها اسم گذار و ثبت شود خیلی خوب است

یاد فیلم های لهستان می افتم با این عکس

تلفیق. این عکس درش تلفیق است؛ تلفیقی از رنگ ها و اشیاء و منطقه ها

کُلزا، دانه روغنی، که خیلی قد می کشد؛ جون نور می طلبد

گوزنگو در این عکس شکار شد؛ عالیه یک دوست

تک درخت ها حفظ شود، چون مانع رانش می شود

مترسک؛ حربه ای برای ایجاد ترس

پیمایش زیبایی بود جناب یک دوست

و

رَف بِن دامنه. 29 اسفند 1395. دارابکلا. عکاس: یک دوست. ممنونم

ممنونم یک دوست. مفرّح بود و منزّه و مرتّب