دامنه این کتاب «جایگاه قیام 19 دی 1356 قم در انقلاب اسلامی» را در سال 1378 در مرکز اسناد اسلامی قم در بخش انقلاب اسلامی ایران نوشته است و در تهران به جاپ رسید. در اینجا از پنج دوست روحانی ام حُجج اسلام: آقایان دکتر علیرضا زهیری، سیدنادر علوی، دکتر علی شیرخانی، محمدرضا احمدی و جواد امامی بسیار ممنونم که مرا در این اثر تحلیلی تاریخی یاری داده بودند و هنوز نیز این ارادت بر دوام است.

دامنه این کتاب «جایگاه قیام 19 دی 1356 قم در انقلاب اسلامی» را در سال 1378 در مرکز اسناد اسلامی قم در بخش انقلاب اسلامی ایران نوشته است و در تهران به جاپ رسید. در اینجا از پنج دوست روحانی ام حُجج اسلام: آقایان دکتر علیرضا زهیری، سیدنادر علوی، دکتر علی شیرخانی، محمدرضا احمدی و جواد امامی بسیار ممنونم که مرا در این اثر تحلیلی تاریخی یاری داده بودند و هنوز نیز این ارادت بر دوام است

شهید محمدباقر مهاجر دارابی. جبهه ی جنوب

شهید محمدباقر مهاجر دارابی. جبهه جنوب

درست در همین نقطه ای که دامنه ایستاده است (یعنی تشی لَت دارابکلا) مانور شبیخون صورت گرفته بود. عکاس: سیدعلی اصغر. 1382. شب روستای دارابکلا از زاویۀ تشی لت

پل یورمله. علی سحرخیز دوست قدیمی دامنه. 5 دی 1395. جناب یک دوست     پل یورمله. آق سید اسدالله سجادی دوست جون جونی دورۀ جوونی دامنه. 5 دی 1395. عکاس: جناب یک دوست

روی پل یورمله. علی سحرخیز دوست قدیمی دامنه. آق سید اسدالله سجادی دوست جون جونی دورۀ جوونی دامنه. و احمدآقا بابویه دارابی رفیق انقلابی دامنه. 5 دی 1395. آه علی آقا و نان آق سید اسدالله و تُرنج و رنج و نارنج احمدآقا هر سه، سه متاع روز و شب ماها. ممنونم ازت جناب یک دوست در ثبت این سه دوست

احمد بابویه. 5 دی 1395. عکاس: جناب یک دوست     احمد بابویه. 5 دی 1395. عکاس: جناب یک دوست

و

دامنه. سال 1354. داخل دبستان دولتی دارابکلا

دامنه. سال 1354. داخل دبستان دولتی دارابکلا

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

   

عاشورا 1393دارابکلا. سید رسول هاشمی ذاکر اهلبیت (ع). 60 عکس وی اینجا

حمیدرضا طالبی دارابی. شنبه 29 اسفند 1395. بالادست لش دلۀ دارابکلا

حسن صادقی. عبدالله رمضانی. حسین آهنگر. عکاس: حاج علی میرزا. شنبه 30 بهمن 1395 دارابکلا

حسن صادقی. عبدالله رمضانی. حسین آهنگر. عکاس: حاج علی میرزا. شنبه 30 بهمن 1395 دارابکلا

رَف بِن دامنه. 29 اسفند 1395. دارابکلا. عکاس: یک دوست. ممنونم

رَف بِن دامنه. 29 اسفند 1395. دارابکلا. عکاس: یک دوست

بهزاد طالبی دارابی در حال نماز ما. دی ماه 1395. پسر اخوی ام دکتر شیخ باقر

بهزاد طالبی دارابی در حال نماز ما. دی ماه 1395. پسر اخوی ام دکتر شیخ باقر

از راست: جعفر رجبی. جعفر آهنگر. دامنه. حسن آهنگر. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر. آن پشت روستای دارابکلا از زاویۀ تپّۀ بَبِرخاسه.

از راست: جعفر رجبی. جعفر آهنگر. دامنه. حسن آهنگر. 10 فروردین 1394. ببرخاسۀ دارابکلا. عکاس: سید علی اصغر. آن پشت روستای دارابکلا از زاویۀ تپّۀ بَبِرخاسه. بقیه: اینجا

محمد رضا رجبی دارابی

محمدرضا رجبی دارابی

پرچم شعارنوشتۀ «هیأت رزمندگان اسلام دارابکلا» در تظاهرات 22 بهمن 1395 شهر سورک: «ما آمریکا را زیر پا می گذاریم.» با تشکر از جناب رنگین کمان

پرچم شعارنوشتۀ «هیأت رزمندگان اسلام دارابکلا» در تظاهرات 22 بهمن 1395 شهر سورک: «ما آمریکا را زیر پا می گذاریم.» با تشکر از جناب رنگین کمان

نمای روستای دارابکلا و یال جنوب شرقی جنگلی آن از زاویۀ جَردلۀ حاج اکبر رمضانی بالامله در 3 خرداد 1395. از آرشیو آلبوم عکس 77 دامنهٔ دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست

این عکس از آلبوم شخصی ام، مربوط است به همان سالها. سال 1354. از راست: سید علی اصغر شفیعی دارابی. سید عسکری شفیعی دارابی. آق باقر شفیعی دارابی (پسرعمه ام) و نشسته: دامنه. حیاط منزل مرحوم سید اسدالله شفیعی دارابی (پدرشهید سیدجواد شفیعی. سید ملۀ دارابکلا. به گمانم عکاس: شهید حجة الاسلام سیدجواد باشد با دوربین خودکار آق باقر

سیدعلی اصغر. سیدعسکری. آق باقر(پسرعمه ام). دامنه. 1354.حیاط پدر سیدعسکری

دامنه. باجگیرون روستای دارابکلا. نوروز سال 1383. عکاس: عارف

دامنه. باجگیرون دارابکلا. نوروز 1383. عکاس: عارف

دامنه. 1355. دبستان دولتی دارابکلا

روستای اوسا و دارابکلا. 27 دی 1394. از آرشیو آلبوم عکس 17 دامنهٔ دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست

روستای اوسا و دارابکلا. 27 دی 1394. از آرشیو آلبوم عکس 17 دامنهٔ دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست

دامنه. سال 1354. باغ مرحوم حاج غلام محسنی بهشهری. عکاس: محمدتقی محسنی

دامنه. سال 1354. باغ مرحوم حاج غلام محسنی بهشهری. عکاس: محمدتقی محسنی

خواهرزاده ام میثم رمضانی دارابی. 25 بهمن 1395. عکاس: حاج علی میرزا

خواهرزاده ام میثم رمضانی دارابی. 25 بهمن 1395. عکاس: حاج علی میرزا

خواهرزاده ام عباس رجبی دارابی. 25 بهمن 1395. عکاس: حاج علی میرزا

خواهرزاده ام عباس رجبی دارابی. 25 بهمن 1395. عکاس: حاج علی میرزا

حاج اصغر هادی چفت. 24 بهمن 1395. روستای دارابکلا. عکاس: حاج علی میرزا چلویی دارابی

زیرنویس دکتر شیخ باقر ذیل این عکس: «دستهای بهزاد نبوی بر شانه های بهزاد طالبی» گفتمش این پسرم  همنام شماست. بهزاد نبوی به طنز  و خنده گفت... در وبلاگش: بوی خوش بهار نارنج

زیرنویس دکتر شیخ باقر ذیل این عکس: «دستهای بهزاد نبوی بر شانه های بهزاد طالبی» گفتمش این پسرم  همنام شماست. بهزاد نبوی به طنز  و خنده گفت... در وبلاگش: بوی خوش بهار نارنج

دستخطِ اولین تحقیق دامنه با عنوان «به چه می اندیشم؟» سال 1371. برای درس متون ادب فارسی در دانشگاه تهران

دستخطِ اولین تحقیق دامنه با عنوان «به چه می اندیشم؟» سال 1371. برای درس متون ادب فارسی در دانشگاه تهران

     

حسن آهنگر حاج لطفعلی. عکس های ارسالی 3 بهمن 1395 حاج علی میرزا به تلگرام دامنه: اینجا

روستای دلنواز مُرسم، بالادست دارابکلا. آن دور، اوسا و دارابکلا و شهرستان میاندورود و آن دورتر دریای خزر (گوهرباران). 23 دی 1394. از آرشیو  آلبوم عکس 16 دامنهٔ دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست

دامنه. 1384. امامزاده جعفر. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. 1384. امامزاده جعفر

دامنه. سال 1382. باجگیرون دارابکلا

دامنه. سال 1382. باجگیرون دارابکلا

شام خونۀ پسرم عارف و عروس خوبم مهسا. بهمن 1395. عکاس: دامنه. ممنونم از پذیرایی عالی هر دو

شام خونۀ پسرم عارف و عروس خوبم مهسا. بهمن 1395. عکاس: دامنه. ممنونم از پذیرایی عالی هر دو

حمیدرضا طالبی دارابی. جمعه 15 بهمن 1395. ایستاده بر برف روستای دارابکلا

حمیدرضا طالبی دارابی و هیمه پِشته

دامنه. قم. منزل. 11 دی 1395. عکاس: عادل

دامنه. قم. منزل. 11 دی 1395. عکاس: عادل

دارابکلا از زاویۀ تپۀ شمالی. 28 دی 1394. از آرشیو  آلبوم عکس 18 دامنهٔ دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست

دارابکلا از زاویۀ تپۀ شمالی. 28 دی 1394. از آرشیو  آلبوم عکس 18 دامنهٔ دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست

دامنه. سال 1383. عکاس: سید علی اصغر

دامنه

خالۀ مان مرحومه ربابه طالبی دارابی فرزند عموی مان مرحوم شیخ محمد طالبی

خالۀ مان مرحومه ربابه طالبی دارابی فرزند عموی مان مرحوم شیخ محمد طالبی

آریا و آرتا علی میرزایی.پسران خواهرزاده ام. قم منزل دامنه. دی 1393. عکاس: دامنه

آریا و آرتا علی میرزایی.پسران خواهرزاده ام. قم منزل دامنه. دی 1393. عکاس: دامنه

مهندس محمد عبدی سنه کوهی

مهندس محمد عبدی سنه کوهی

دامنه. اتاق مجردی یوسف. 1360. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. اتاق مجردی یوسف. 1360. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. سال 1384. باجگیرون دارابکلا. عکاس: عارف

دامنه. سال 1384. باجگیرون دارابکلا. عکاس: عارف

حیدر طالبی دارابی (اخوی دامنه) 1362. عکاس: سیدعلی اصغر      

عکس اول آقاحیدر طالبی دارابی (اخوی دامنه) 1362. عکاس: سیدعلی اصغر. عکس دوم سمت راست: عیسی. یوسف. دامنه. سیدعلی اصغر. حیدر. سال 1365

همه عکس های اختصاصی آق شیخ حیدر در: اینجا

سیدمحمد شفیعی مشهد

سیدمحمد شفیعی مشهد

سیّد حجت شفیعی دارابی و جنابان قاسم ملایی دارابی و سید موسی صباغ دارابی

سیّد حجت شفیعی دارابی و جنابان قاسم ملایی دارابی و سید موسی صباغ دارابی. بقیه در اینجا

سید حجّت شفیعی دارابی. ساری. بیمارستان امام خمینی. جمعه. 8 بهمن 1395. ارسالی جناب حاج علی میرزا

دامنه. کوهسارکنده. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دامنه. کوهسارکنده. سال 1384. عکاس: سید علی اصغر

دارابکلا از زاویۀ فیضی باغ سَر. 4 خرداد 1395. از آرشیو آلبوم عکس 71 دامنهٔ دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست

دارابکلا از زاویۀ فیضی باغ سَر. 4 خرداد 1395. از آرشیو آلبوم عکس 71 دامنهٔ دارابکلا. ارسالی جناب یک دوست

دامنه. تاسوعای پاییز سال 1392. امامزاده عباس اوسا

دامنه. تاسوعای پاییز سال 1392. امامزاده عباس اوسا