حمیدرضا طالبی دارابی و پسرش امیر طاها. 29 اسفند 1395. دارابکلا، امامزاده جعفر. بقیه در ادامه

حمیدرضا عموزادۀ دامنه

عارف

مهندس محمد عبدی سنه کوهی

مهندس محمد عبدی سنه کوهی. پاییز 1395. مشهد مقدس

مهندس محمد عبدی سنه کوهی. زمستان 1395. جادۀ سنه کوه

حمیدرضا طالبی دارابی

جناب یک دوست یال شرقی دارابکلا را در این پیمایش پیمود و ثبت نمود: اینجا

عارف

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی. اسفند 1395. تهران

مهندس محمد عبدی سنه کوهی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جواد غلامی دارابی. 27 اسفند 1395. روستای دارابکلا کنار خونۀ دامنه

عکس های طبیعت روستای دارابکلا در 22 اسفند 1395. ارسالی تقی آهنگر (حاج باقر موسی) به تلگرام دامنه. بقیه در ادامه

روستای دارابکلا در 22 اسفند 1395 از زاویۀ یال غربی (مَر بَزه زمین = اگر درست تلفظ کرده باشم) و گَت چال، بالادست شاه تپه کنار لی لِم

کشت دانه روغنی کُلزا در دارابکلا

و

و

پسران آقاتقی آهنگر

و

هلو تی تی (=شکوفه) روستای دارابکلا

این عکس چون شکاف دو تپۀ دارابکلا را نشان می دهد، جالب است

تیرنگ (=قرقاول) . اع این تیرنگ کجا بو

از آقا تقی ممنونم با این عکس ها و ذوق ها

جاده های صحرایی دارابکلا یک لذت و زیبایی خاص خودش را دارد

طلوع گاه (=مشرق) دارابکلا از زاویۀ غروبگاه (=مغرب) دارابکلا. در 22 اسفند 1395. عکاس این ثبت: تقی آهنگر دارابی. خورشید دارابکلا از پشت آن یال شرقی طلوع می کند

عکس ها برای عکاس، خاطره انگیز و برای بیننده حسّ انگیزه. ممنونم

عکس های دارابکلا، اُوسا و مُرسم و طبیعت اطراف سه روستا با چرخشی نیمه دوّار در بیستم اسفند 1395 توسط دوربین جناب یک دوست و ارسالش به تلگرام دامنه. بقیه در ادامه

نمایی بسیار زیبا از طبیعت روستای دارابکلا

آن خط الرأس انارباغ انارقلت زیبای ما. بیستم اسفند 1395. ممنونم جناب یک دوست از این ثبت

نمی دانم چفت کیست

سلیقۀ یک دوست در طبخ نشان می دهد چلاس نیست

کُلزا در دامنه های دارابکلا

این هم زاویه ای قوس دارتر ازخط الرأس انارباغِ انارقلت زیبای ما

آن سال ها در این زمان از سال می رفتم جنگل بوی چکّوی درخت را می گرفتم

دارابکلا از زاویۀ اوس صحرا راه. نزدیک امام زاده عباس اوسا. خیلی قشنگه این جاده در این نما

رودچه های دارابکلا که کم کمَک از دامنه های جنگلی به سمت دریای خزر خیز برمی دارند

طبیعت روستای دارابکلا کم نظیر است

و

تشی لت، بیستم اسفند 1395. آن دور باغ ویلای رفیقم حاج علی نجاتی و باغ سرای حاج رضا دارابکلایی. جالب است این نما

یکی از اَسّل (= استخر خودبنیاد) اطراف روستای مُرسم و اوسا

اوسا از زاویۀ اوس صحرا راهِ دارابکلا

گشت و کباب و دیی و عکس. شیوه ای که روانشاد یوسف هم آی این گونه بود

یکی دیگر از اَسّل های اطراف روستای مُرسم و اوسا

کَتل کینگۀ دارابکلا. در فرهنگ لغت دارابکلا پست 4779 اینجا این اصطلاح را شرح دادم

و

امام زاده علی اکبر اوسا، آن دور

دارابکلا از زاویۀ جنگل مرسم. آن تبر به دوش را نشناختم

این را می گویند. ساطع شدن نور در آب. احسنت یک دوست به این ذوق

اوسا و امام زاده علی اکبر

آب وقتی زنگ می زند یعنی کان منطقه آهن دارد

زیباست اسّل مرسم

و

و

و

و

و

و

و

جادّه سرده به سمت اوسا و دارابکلا از زاویۀ مرسم

عکس های دارابکلا، اُوسا و مُرسم و طبیعت اطراف سه روستا.بیستم اسفند 1395 توسط جناب یک دوست. ممنونم و خدا به شما اجر و توفیق دهاد