مهندس عاصم طالبی دارابی. اول نوروز 1395. دارابکلا. بقیه در ادامه

دامنه. قم. منزل. 1 فروردین 1396. عکاس: عارف

عاصم کنار قبر عمو یوسف. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا

عاصم. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا

عاصم کنار قبر مرحوم پدر. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا

دامنه. قم. منزل. 1 فروردین 1396. عکاس: عارف

قبر مرحوم پدر. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا. عکاس: عاصم. سلامم به روح پاک شان

قبر مرحوم مادر. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا. عکاس: عاصم

دامنه. قم. منزل. 1 فروردین 1396. عکاس: عارف

دامنه. قم. منزل. 1 فروردین 1396. عکاس: عارف

 

عاصم کنار قبر مرحوم عمه. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا

عاصم کنار قبر مرحوم مادر. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا

دامنه. قم. منزل. 1 فروردین 1396. عکاس: عارف

قبر روانشاد یوسف. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا. عکاس: عاصم

قبر مرحوم محمد دارابکلایی. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا

عاصم کنار قبر مرحوم مادر. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا

دامنه. قم. منزل. 1 فروردین 1396. عکاس: عارف

ناهاری که عروس گلم سُرورالسّادات برام آورد. 29 اسفند 1395. قم

مهندس عاصم طالبی دارابی. اول نوروز 1396. دارابکلا

عاصم. اسماعیل. اکبرعمو. حاج رضا دارابکلایی. اول نوروز 1396. دارابکلا

و

دامنه. قم. منزل. 1 فروردین 1396. عکاس: عارف

 

امیر رضا دارابکلایی. اول نوروز 1396. دارابکلا

امیر محمد دارابکلایی. اول نوروز 1396. دارابکلا

و

خانوادۀ دامنه. کنار قبر مرحوم پدرم. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا. عکاس: عاصم

عاصم. اول نوروز 1396. مزار دارابکلا

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396. عکاس: عارف

و

و

قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396. عکاس: دامنه. دعوت شام بابت پنجاه و چهارمین سال تولدم

و

ارسالی عادل. کباب. باغ بالازمین (تشی لت). 3فروردین 1396.دارابکلا

حسینعلی رمضانی. ارسالی عادل از خونۀ خواهرم حاجیه طاهره طالبی دارابی. 2 فروردین 1396. دارابکلا

حسینعلی رمضانی. ارسالی عادل.خونۀ خواهرم حاجیه طاهره. 2فروردین 1396.دارابکلا

حسینعلی رمضانی. ارسالی عادل از خونۀ خواهرم حاجیه طاهره طالبی دارابی. 2 فروردین 1396. دارابکلا

و

دامنه. 1 فروردین 1396. قم. منزل. عکاس: عارف

دامنه. 1 فروردین 1396. قم. منزل. عکاس: عارف

اسکرین شات پست های منتخب دامنه

اسکرین شات. پست های منتخب دامنه. پست آخر سال 1395 دامنه

دامنه. 1 فروردین 1396. قم. منزل. عکاس: عارف

و

فضل الله فضلی

فضل الله فضلی. نوروز 1396. ساری

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396.  عکاس: عارف

و

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396.  عکاس: عارف

و

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396.  عکاس: عارف

و

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396.  عکاس: عارف

 فوتبال مقدماتی جام جهانی میان ایران و قطر

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396.  عکاس: عارف

و

قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396. عکاس: دامنه. دعوت شام بابت پنجاه و چهارمین سال تولدم

 از سخاوت و غذای لذیذتان خیلی ممنونم. خدا برکت

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396. عکاس: عارف

و

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396. عکاس: عارف. دعوت شام بابت پنجاه و چهارمین سال تولدم

دعوت شام بابت پنجاه و چهارمین سال تولدم

مهندس عاصم طالبی دارابی. 3 نوروز 1396. جنگل دارابکلا

مهندس عاصم طالبی دارابی. 3 نوروز 1396. جنگل دارابکلا

دامنه. 1 فروردین 1396. قم. منزل. عکاس: عارف

و

دامنه. 1 فروردین 1396. قم. منزل. عکاس: عارف

و

ناهار آخرسال 1395. دستپخت عروس گلم سُرورالسّادات. از عادل و عروس گلم ممنونم

ناهار آخرسال 1395. دستپخت سُرورالسّادات. عادل و عروس گلم ممنون

دامنه. 1 فروردین 1396. قم. منزل. عکاس: عارف

دامنه. 1 فروردین 1396. قم. منزل. عکاس: عارف

دامنه. قم. منزل عارف. شب 3 فروردین 1396.  عکاس: عارف

شام پنجاه و چهارمین سال تولدم. ممنونم عارف وعروس گلم مهسا