عبدالرحیم آفاقی. فرزند حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد آفاقی رحَمهُ الله

عبدالرحیم آفاقی. فرزند حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد آفاقی رحَمهُ الله

محمدامین آفاقی پسر عبدالرّحیم آفاقی. جنگل گلستان گرگان. گُرازهای حیات وحش منطقۀ حفاظت شده گلستان

محمدامین آفاقی پسر عبدالرّحیم آفاقی. (جنگل گلستان گرگان). گُرازهای حیات وحش منطقۀ حفاظت شدۀ گلستان

محمدامین آفاقی پسر عبدالرّحیم آفاقی

محمدامین آفاقی پسر عبدالرّحیم آفاقی

محمدامین آفاقی پسر عبدالرّحیم آفاقی

محمدامین آفاقی پسر عبدالرّحیم آفاقی

محمد شاه‌علی. باقر طالبی دارابی. سید تقی حسینی. اسحاق آهنگری. محمد شاه‌علی. کلاس سوم دبستان دارابکلا.  سال 55. (منبع عکس: بوی خوش بهار نارنج)

محمد شاه‌علی. باقر طالبی دارابی. سید تقی حسینی. اسحاق آهنگری. محمد شاه‌علی. کلاس سوم دبستان دارابکلا.  (منبع عکس: بوی خوش بهار نارنج)

عکس از عبدالرّحیم آفاقی

هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ در بالاتکیۀ دارابکلا. عکس از حمیدرضا شهابی

هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ در بالاتکیۀ دارابکلا. عکس از حمیدرضا شهابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی

عبدالرحیم آفاقی. مهدی آفاقی. حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی. رحمان آفاقی. صدرالدین آفاقی

عبدالرحیم آفاقی. مهدی آفاقی. حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی. رحمان آفاقی. صدرالدین آفاقی

شیخ ابراهیم بابویه دارابی. 5 مرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

شیخ ابراهیم بابویه دارابی. 5 مرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

شیخ ابراهیم بابویه دارابی. 5 مرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

شیخ ابراهیم بابویه دارابی. 5 مرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست

حجة الاسلام والمسلمین سید علی صباغ دارابی. مرداد 1396. ارسالی رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین سید علی صباغ دارابی. مرداد 1396. ارسالی رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. حاج علی کارگر. مجلس ختم پدر جناب رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین سید حسین شفیعی دارابی. حاج علی کارگر. مجلس ختم پدر جناب رنگین کمان

هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ دارابکلا. قم. اربعین حسنی 25 آذر 1393. سخنرانی حجت الاسلام سید حسین شفیعی.. عکاس: حمیدرضا شهاب

هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ دارابکلا. قم. اربعین حسنی 25 آذر 1393. سخنرانی حجت الاسلام سید حسین شفیعی.. عکاس: حمیدرضا شهابی

زارم رود (مشهور به ظالمرود) جنگل سنه کوه وارمی بالادست روستای دارابکلا. عکاس: مهندس محمد عبدی سنه کوهی

زارم رود (مشهور به ظالمرود) جنگل سنه کوه وارمی بالادست روستای دارابکلا. عکاس: مهندس محمد عبدی سنه کوهی

امامزاده زکریا هزارجریب نکا

امامزاده زکریا هزارجریب نکا سمت سنه کوه

چشمۀ سنگ معدن جنگل دارابکلا. روز 1 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

چشمۀ سنگ معدن جنگل دارابکلا. روز 1 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

مصیّب رَف بِن. اَلمه جار ببخیل دارابکلا. روز 1 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

مصیّب رَف بِن. اَلمه جار ببخیل دارابکلا. روز 1 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ دارابکلا. عکس از حمیدرضا شهابی

هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ دارابکلا. عکس از حمیدرضا شهابی

هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ در پایین تکیۀ دارابکلا. عکس از حمیدرضا شهابی

هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ در پایین تکیۀ دارابکلا. عکس از حمیدرضا شهابی

هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ در بالاتکیۀ دارابکلا. عکس از حمیدرضا شهابی

هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ در بالاتکیۀ دارابکلا. عکس از حمیدرضا شهابی

هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ دارابکلا. عکس از حمیدرضا شهابی

هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ دارابکلا. عکس از حمیدرضا شهابی

هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ دارابکلا. عکس از حمیدرضا شهابی

هیأت قمر بنی هاشم بالامحلۀ دارابکلا. عکس از حمیدرضا شهابی

آهنگرملۀ دارابکلا. عصر5مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

آهنگرملۀ دارابکلا. عصر5مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

آهنگرملۀ دارابکلا. عصر5مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

آهنگرملۀ دارابکلا. عصر5مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

چرخ دستی قدیمی روستای دارابکلا. عکاس: جناب رنگین کمان

چَخ دَسّی. عکاس: جناب رنگین کمان

دکتر ایّوب برزگرنژاد پزشک و شاعر نکا در آفریقا

دکتر ایّوب برزگرنژاد پزشک و شاعر نکا در آفریقا

دکتر ایّوب برزگرنژاد پزشک و شاعر نکا در آفریقا

دکتر ایّوب برزگرنژاد پزشک فوق تخصص و شاعر نکا در آفریقا

چشمۀ هفت کول جنگل دارابکلا.نماز جماعت به امامت حجت الاسلام شیخ رحیم آهنگر دارابی. مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

چشمۀ هفت کول جنگل دارابکلا. نماز جماعت به امامت حجت الاسلام شیخ رحیم آهنگر دارابی. مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

چشمۀ هفت کول جنگل دارابکلا. روز 9 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

چشمۀ هفت کول جنگل دارابکلا. روز 9 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

علی طالبی فرزند حاج محمد

علی طالبی فرزند حاج محمد

تقبّل الله لذت بردم از اقامه داشتن نماز. حجت الاسلام شیخ رحیم آهنگر دارابی. حمیدرضا طالبی. علی طالبی. اصغر قاسمی سرتایی داماد حاج محمد طالبی

تقبّل الله لذت بردم از اقامه داشتن نماز. حجت الاسلام شیخ رحیم آهنگر دارابی. حمیدرضا طالبی. علی طالبی. اصغر قاسمی سرتایی داماد حاج محمد طالبی

حجت الاسلام شیخ رحیم آهنگر دارابی. سلام بر شما

کباب و چنگ و رَباب

کباب و تفریح و حُسن معاش و حُسن مآب

کباب و تفریح و حُسن معاش و حُسن مآب

اصغر قاسمی سرتایی داماد حاج محمد طالبی سوار بر تریلی. یاد چند سال پیش به خیر که این اصغرآقای سرتایی برای حیاط خونه ام در دارابکلا، نهال مَلج آورده بود. 9 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

اصغر قاسمی سرتایی داماد حاج محمد طالبی سوار بر تریلی. یاد چند سال پیش به خیر که این اصغرآقای سرتایی برای حیاط خونه ام در دارابکلا، نهال مَلج آورده بود. 9 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

اسب چرانی. 8 مرداد 1396. روستای دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست

اسب چرانی. 8 مرداد 1396. مسیر ارم پنج تن. عکاس: جناب یک دوست

هیمه کِشی با اسب. 8 مرداد 1396. روستای دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست

هیمه کِشی با اسب. 8 مرداد 1396. مسیر ارم پنج تن. عکاس: جناب یک دوست