مهندس عاصم طالبی دارابی. کیش. 28 تیر 1396. سخنرانی آقای تام شرایتر ملقوب به أل بزرگ در سالن مرکز همایش های بین المللی کیش

مهندس عاصم طالبی دارابی. کیش. 28 تیر 1396. سخنرانی آقای تام شرایتر ملقوب به أل بزرگ در سالن مرکز همایش های بین المللی کیش

مهندس عاصم طالبی دارابی. کیش. 28 تیر 1396. سخنرانی آقای تام شرایتر ملقوب به أل بزرگ در سالن مرکز همایش های بین المللی کیش

مهندس عاصم طالبی دارابی. کیش. 28 تیر 1396. سخنرانی آقای تام شرایتر ملقوب به أل بزرگ در سالن مرکز همایش های بین المللی کیش

مهندس عاصم طالبی دارابی. 28 تیر 1396. جزیرۀ کیش

مهندس عاصم طالبی دارابی. 28 تیر 1396. جزیرۀ کیش خلیج فارس

سد سلیمان تنگه ساری. تیرماه 1396. حمیدرضا طالبی دارابی

سد سلیمان تنگه ساری. تیرماه 1396. حمیدرضا طالبی دارابی

مهندس عاصم طالبی دارابی. 28 تیر 1396. کیش

مهندس عاصم طالبی دارابی. 28 تیر 1396. کیش

دامنه. خونۀ عارف. 22 تیر 1396. عکاس: عارف

دامنه. خونۀ عارف. 22 تیر 1396. عکاس: عارف

دامنه. خونۀ عارف. 22 تیر 1396. عکاس: عارف

دامنه. خونۀ عارف. 22 تیر 1396. عکاس: عارف

عارف طالبی دارابی. تیر 1396. جادّۀ دماوند فیروزکوه. عکاس: مهسا

عارف طالبی دارابی. تیر 1396. جادّۀ دماوند فیروزکوه. عکاس: مهسا

حُجج اسلام شیخ مجتبی اکبری. شیخ محمد بابویه دارابی. قم. شب شهادت امام صادق (ع). 28 تیر 1396. منزل حجة الاسلام والمسلمین آقاسیدشفیع شفیعی دارابی. عکاس: دامنه

حُجج اسلام شیخ مجتبی اکبری. شیخ محمد بابویه دارابی. قم. شب شهادت امام صادق (ع). 28 تیر 1396. منزل حجة الاسلام والمسلمین آقاسیدشفیع شفیعی دارابی. عکاس: دامنه

حُجج اسلام. شیخ رضوی. شیخ مجتبی اکبری. شیخ محمد بابویه دارابی. قم. شب شهادت امام صادق (ع). 28 تیر 1396. منزل حجة الاسلام والمسلمین آقاسیدشفیع شفیعی دارابی. عکاس: دامنه

حُجج اسلام شیخ رضوی. شیخ مجتبی اکبری. شیخ محمد بابویه دارابی. قم. شب شهادت امام صادق (ع). 28 تیر 1396. منزل حجة الاسلام والمسلمین آقاسیدشفیع شفیعی دارابی. عکاس: دامنه

حُجج اسلام شیخ محمد دارابی. آقاسیدشفیع. شیخ مهدی دارابی نیا. قم. شب شهادت امام صادق (ع). 28 تیر 1396. منزل حجة الاسلام والمسلمین آقاسیدشفیع شفیعی دارابی. عکاس: دامنه

حُجج اسلام شیخ محمد دارابی. آقاسیدشفیع. شیخ مهدی دارابی نیا. قم. شب شهادت امام صادق (ع). 28 تیر 1396. منزل حجة الاسلام والمسلمین آقاسیدشفیع شفیعی دارابی. عکاس: دامنه

حرم حضرت معصومه (س). سردر ورودی مدرسۀ فیضیۀ قم از داخل حرم. شب شهادت امام صادق (ع). 28 تیر 1396. عکاس: دامنه

حرم حضرت معصومه (س). سردر ورودی مدرسۀ فیضیۀ قم از داخل حرم. شب شهادت امام صادق (ع). 28 تیر 1396. عکاس: دامنه

مسجد اعظم و حرم قم. شب شهادت امام صادق (ع). 28 تیر 1396. عکاس: دامنه

مسجد اعظم و حرم قم. شب شهادت امام صادق (ع). 28 تیر 1396. عکاس: دامنه

دامنه. خونۀ عادل. قم. 29 تیر1396. عکاس: عادل

دامنه. خونۀ عادل. قم. 29 تیر1396. عکاس: عادل

میزکار دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. 2 مرداد 1396. قم

میزکار دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. 2 مرداد 1396. قم

میزکار دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. 2 مرداد 1396. قم
روحانیت. اسلام. انسان. ایمان. مقتضیات زمان

محمد شاه‌علی. باقر طالبی دارابی. سید تقی حسینی. اسحاق آهنگری. محمد شاه‌علی. کلاس سوم دبستان دارابکلا.  سال 55. (منبع عکس: بوی خوش بهار نارنج)

محمد شاه‌علی. باقر طالبی دارابی. سید تقی حسینی. اسحاق آهنگری. محمد شاه‌علی. کلاس سوم دبستان دارابکلا.  (منبع عکس: بوی خوش بهار نارنج)

دامنه. عاصم. عارف. خونۀ عادل. قم. 29 تیر 1396. عکاس: عادل

دامنه. عاصم. عارف. خونۀ عادل. قم. 29 تیر 1396. عکاس: عادل

دامنه. خونۀ عادل. قم. نماز مغرب و عشاء. 29 تیر1396. عکاس: عادل

دامنه. خونۀ عادل. قم. نماز مغرب و عشاء. 29 تیر1396. عکاس: عادل

دامنه. عادل. عاصم. عارف. خونۀ عادل. قم. 29 تیر 1396. عکاس: سُرورالسّادات

دامنه. عادل. عاصم. عارف. خونۀ عادل. قم. 29 تیر 1396. عکاس: سُرورالسّادات

دامنه. عاصم. عارف. خونۀ عادل. قم. 29 تیر 1396. عکاس: عادل

دامنه. عاصم. عارف. خونۀ عادل. قم. 29 تیر 1396. عکاس: عادل

مهندس عاصم طالبی دارابی. خونۀ عادل. قم. 29 تیر 1396. عکاس: عادل

مهندس عاصم طالبی دارابی. خونۀ عادل. قم. 29 تیر 1396. عکاس: عادل

دامنه. خونۀ عارف. 22 اسفند 1393. عکاس: عارف

دامنه. خونۀ عارف. 22 اسفند 1393. عکاس: عارف

دامنه. خونۀ عادل. قم. 29 تیر 1396. عکاس: عادل

دامنه. خونۀ عادل. قم. 29 تیر 1396. عکاس: عادل

محمد فضلی خواهرزاده ام

محمد فضلی خواهرزاده ام

دامنه. نماز جنگل. سال 1384. جنگل دارابکلا . عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه. نماز جنگل. سال 1384. جنگل دارابکلا . عکاس: سیدعلی اصغر

آخرین پست دامنه در دامنه. اول مرداد 1396 و کوچ به قلم قم

آخرین پست دامنه در دامنه. اول مرداد 1396 و کوچ به قلم قم: اینجا

دامنه. سال 1356. عکاسی سورک

دامنه. سال 1356. عکاسی سورک

دامنه. سال 1356. عکاسی فرزانۀ ساری

دامنه. سال 1356. عکاسی فرزانۀ ساری

دامنه. سال 1359. عکاسی البرز ساری

دامنه. سال 1359. عکاسی البرز ساری

دامنه و رفقا. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

دامنه و رفقا. 1385. تیرنگ گردی. عکاس: سیدعلی اصغر

مشهد. هتل مدینة الرّضا. سال 1395. عکاس: حسن رجبی

مشهد. هتل مدینة الرّضا. سال 1395. عکاس: حسن رجبی

مشهد. هتل. آ. غدیر. سال 1395. عکاس: بهنام رجبی

مشهد. هتل. آ. غدیر. سال 1395. عکاس: بهنام رجبی

دامنه. عادل. عاصم. عارف. خونۀ عادل. قم. 29 تیر 1396. عکاس: سُرورالسّادات

دامنه. عادل. عاصم. عارف. خونۀ عادل. قم. 29 تیر 1396. عکاس: سُرورالسّادات

دامنه. عادل. عاصم. عارف. خونۀ عادل. قم. 29 تیر 1396. عکاس: سُرورالسّادات

و

مهندس عاصم طالبی دارابی. خونۀ عادل. قم. 29 تیر 1396. عکاس: عادل

عاصم

قلم قم QQom

«قلم قم QQom» که الحمدُلِلّه مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت 

قلم قم QQom که الحمدُلِلّه مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت

قلم قم QQom که الحمدُلِلّه مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت

داستان غمبار دائی ما شیخ موسی آفاقی

داستان غمبار دائی ما شیخ موسی آفاقی

عکسهای دامنه دارابکلا اُوسا مُرسم؛ سه روستای میاندورود مازندران ایران

عکسهای دامنه دارابکلا اُوسا مُرسم؛ سه روستای میاندورود مازندران ایران

عکسهای دامنه دارابکلا اُوسا مُرسم؛ سه روستای میاندورود مازندران ایران

عکسهای دامنه دارابکلا اُوسا مُرسم؛ سه روستای میاندورود مازندران ایران

مهندس عادل طالبی دارابی. فوق لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه دولتی قم. عکاس: همسرش سرورالسّادات

مهندس عادل طالبی دارابی. فوق لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه دولتی قم. عکاس: همسرش سرورالسّادات

شام در خونۀ عادل. قم. 29 تیر 1396. عکاس: دامنه

شام در خونۀ عادل. قم. 29 تیر 1396. عکاس: دامنه

شام در خونۀ عادل. قم. 29 تیر 1396. عکاس: دامنه

و

دامنه. خونۀ عارف. 22 تیر 1396. عکاس: عارف

دامنه. خونۀ عارف. 22 تیر 1396. عکاس: عارف

دامنه. خونۀ عارف. 22 تیر 1396. عکاس: عارف

دامنه. خونۀ عارف. 22 تیر 1396. عکاس: عارف