رودخانۀ تیرنگ گردی
مسیر رودخانۀ تیرنگ گردی دارابکلا. غروب 14 مرداد 1396. ارسالی جناب یک دوست
بینجستون = شالیزار
جادۀ تیرنگ گردی
رودخانۀ تیرنگ گردی
دره دله
نورپردازیی خدایی
کَلک
چشمه سار
آفتاب ناخسته
چه کم آبه
حسّی ست این
ریشه ها و آب ها و آینه ها
تندیرنون سیدعیسی شفیعی. 13 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست
تندیرنون سیدعیسی شفیعی سید میرمیر. 13 مرداد 1396. خدا قوت به سیدعیسی و طلب برکت براش و سپاس از جناب یک دوست
تندیرنون سیدعیسی شفیعی. 13 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست
و
موزی یار
جوانان روستای دارابکلا در چشمه موزی یار. 13 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست
از جناب یک دوست ممنونم در ارسال این چند تصویر
عکاس: جناب یک دوست
اِسّا مجید چلویی دارابی. 13 مرداد 1396. چشمه موزی یار جنگل دارابکلا

غروب 10 مرداد 1396 دارابکلا. ارسال جناب یک دوست به تلگرام دامنه

غروب و طلوع دو پدیدۀ بسیار زیبای خدای حکیم در گیتی ست

مزار دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست

مزار دارابکلا. عصر 5 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست