بینج دروی (=برداشت شالی) شالیزار محسن رزاقی دارابی اوسایی. 18 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

بینج دروی (=برداشت شالی) شالیزار محسن رزاقی دارابی اوسایی. 18 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

 

محسن رزاقی دارابی اوسایی

محسن رزاقی دارابی اوسایی. کسب و کار برکت آقامحسن

علی رمضانی یورمله محمود

فامیل های محسن رزاقی اوسایی در بینج درو. 18 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

فامیل های محسن رزاقی اوسایی در بینج درو. 18 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

حمیدرضا طالبی دارابی. 18 مرداد 1396. شالیزار محسن رزاقی اوسایی

حمیدرضا طالبی دارابی. 18 مرداد 1396. شالیزار محسن رزاقی اوسایی

حمیدرضا طالبی دارابی. 18 مرداد 1396. شالیزار محسن رزاقی اوسایی

خداقوت جناب یک دوست

حمیدرضا طالبی دارابی. 18 مرداد 1396. شالیزار محسن رزاقی اوسایی

حمیدرضا طالبی دارابی. 18 مرداد 1396. شالیزار محسن رزاقی اوسایی

حسن رجبی. باغ هلویش. 15 مرداد 1396. تیرنگ گردی دارابکلا. عکاس: بهنام رجبی

حسن رجبی. باغ هلویش. 15 مرداد 1396. تیرنگ گردی دارابکلا. عکاس: بهنام رجبی

بهنام رجبی. ساری. مرداد 1396. رستوران حاج حسن ساری

بهنام رجبی. ساری. مرداد 1396. رستوران حاج حسن ساری

عاصم

ماهیگیری مفرّحانۀ جناب یک دوست از دره دلۀ دارابکلا. مرداد 1396 در هوای داغ

ماهیگیری مفرّحانۀ جناب یک دوست از دره دلۀ دارابکلا. مرداد 1396 در هوای داغ

حسنعلی لاری دارابی مُرسمی. فرزند رستم. همرزم مان در جبهه

حسنعلی لاری دارابی مُرسمی. فرزند رستم. همرزم مان در جبهه

عباس مهاجر دارابی

عباس مهاجر دارابی. کنارش را نمی شناسم

رضوان رمضانی دارابی

رضوان رمضانی دارابی

رضوان رمضانی دارابی

رضوان رمضانی دارابی

اِسبه انجیر دارابکلا. مرداد 1396. عکاس: رضوان رمضانی

اِسبه انجیر دارابکلا. مرداد 1396. عکاس: رضوان رمضانی

بهنام رجبی دارابی. مرداد 1396. رستوان حاج حسن ساری. سمسکنده. عکاس: مادرش ام البنین دارابکلایی

بهنام رجبی دارابی. مرداد 1396. رستوان حاج حسن ساری. سمسکنده. عکاس: مادرش ام البنین دارابکلایی

فرودگاه امام خمینی. تهران. 18 مرداد 1396. عکاس: عارف طالبی دارابی

فرودگاه امام خمینی. تهران. 18 مرداد 1396. عکاس: عارف طالبی دارابی

فرودگاه امام خمینی. تهران. 18 مرداد 1396. عکاس: عارف طالبی دارابی

فرودگاه امام خمینی. تهران. 18 مرداد 1396. عکاس: عارف طالبی دارابی

فرودگاه امام خمینی. تهران. 18 مرداد 1396. عکاس: عارف طالبی دارابی

فرودگاه امام خمینی. تهران. 18 مرداد 1396. عکاس: عارف طالبی دارابی

فرودگاه امام خمینی. تهران. 18 مرداد 1396. عکاس: عارف طالبی دارابی

احمد بابویه دارابی. محل کار. 18 مرداد 1396. عکاس: حسنعلی لاری

احمد بابویه دارابی. محل کار. 18 مرداد 1396. عکاس: حسنعلی لاری

دامنه. سال 1363. قم. منزل شیخ وحدت. عکاس: برادرزاده ام معصومه

دامنه. سال 1363. قم. منزل شیخ وحدت. عکاس: برادرزاده ام معصومه

حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد غلامی دارابی. مرداد 1396. ورزشگاه دارابکلا. عکاس: جناب رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدجواد غلامی دارابی. مرداد 1396. ورزشگاه دارابکلا. عکاس: جناب رنگین کمان

مرحوم حاج شیخ حسن مهاجر دارابی. ارسال عکس: مهندس عباس مهاجر

حاج شیخ حسن مهاجر

مرحوم حاج شیخ حسن مهاجر دارابی. ارسال عکس: مهندس عباس مهاجر

حسنعلی لاری دارابی مُرسمی. فرزند رستم. همرزم مان در جبهه

ارسالی حسنعلی لاری دارابی مُرسمی. فرزند رستم. همرزم مان در جبهه

درود عمو بر آقا بهزاد

و

آقابهزاد خیلی خیلی زیرک است و هوشیار

شیخ وحدت. دامنه. بهزاد. شب 9 مرداد 1396. خونۀ اخوی ام دکتر شیخ باقر

شیخ وحدت. دامنه. بهزاد. شب 9 مرداد 1396. خونۀ اخوی ام دکتر شیخ باقر

دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. شیان تهران. سال 1388. عکس از بوی خوش بهار نارنج

 

دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. شیان تهران. سال 1388. عکس از بوی خوش بهار نارنج

حسنعلی لاری دارابی مُرسمی. فرزند رستم. همرزم مان در جبهه

حسنعلی لاری دارابی مُرسمی. فرزند رستم. همرزم مان در جبهه

حسنعلی لاری دارابی مُرسمی. فرزند رستم. همرزم مان در جبهه

حسنعلی لاری دارابی مُرسمی. فرزند رستم. همرزم مان در جبهه

مرحوم حاج محمود شهابی (فرزند شیخ محمد شهابی) از مؤسّسان پایین مسجدوتکیۀ دارابکلا

مرحوم حاج محمود شهابی (فرزند شیخ محمد شهابی) از مؤسّسان پایین مسجدوتکیۀ دارابکلا. ارسالی حاج مسلم شهابی

حاج محمود شهابی دارابی از مؤسّسان مسجد و تکیۀ پایین محلۀ دارابکلا

و

حاج محمود شهابی (فرزند شیخ محمد شهابی). ارسالی حاج مسلم شهابی

خدا رحمت کناد این مرد مؤمن و خدوم را

عاصم طالبی دارابی

عاصم طالبی دارابی

عاصم طالبی دارابی. تابستان 1396. جزیرۀ کیش

عاصم طالبی دارابی. تابستان 1396. جزیرۀ کیش

عاصم طالبی دارابی

عاصم

عاصم

عاصم

دامنه. منزل عارف. 22 تیر 1396. عکاس: عارف

دامنه. خونۀ عادل. قم. 29 تیر1396. عکاس: عادل

عارف. عادل. 18 مرداد 1396. اتوبان تهران قم

عارف. عادل. 18 مرداد 1396. اتوبان تهران قم

سید علی اصغر. جبهه جنوب سال 1364. عکاس: دامنه

سیدعلی اصغر. جبهه جنوب. 1364. عکاس: دامنه. از آلبوم حسنعلی لاری

دامنه. جبهه جنوب. 1364. عکاس: سیدعلی اصغر. از آلبوم حسنعلی لاری

دامنه. جبهه جنوب. 1364. عکاس: سیدعلی اصغر. از آلبوم حسنعلی لاری

دامنه پس از مجروحیت. حسنعلی لاری. جبهه جنوب. 1364. عکاس: سیدعلی اصغر. از آلبوم حسنعلی لاری

دامنه پس از مجروحیت. حسنعلی لاری. جبهه جنوب. 1364. عکاس: سیدعلی اصغر. از آلبوم حسنعلی لاری

سیدعلی اصغر. حسنعلی لاری. جبهه جنوب. 1364. عکاس: دامنه. از آلبوم حسنعلی لاری

سیدعلی اصغر. حسنعلی لاری. جبهه جنوب. 1364. عکاس: دامنه. از آلبوم حسنعلی لاری

سیدعلی اصغر. حسنعلی لاری. جبهه جنوب. 1364. عکاس: دامنه. از آلبوم حسنعلی لاری

سیدعلی اصغر. حسنعلی لاری. جبهه جنوب. 1364. عکاس: دامنه. از آلبوم حسنعلی لاری

سیدعلی اصغر. جبهه جنوب. داخل چادر صحرایی. 1364. عکاس: دامنه. از آلبوم حسنعلی لاری

سیدعلی اصغر. جبهه جنوب. داخل چادر صحرایی. 1364. عکاس: دامنه. از آلبوم حسنعلی لاری

سیدعلی اصغر. جبهه جنوب. 1364. عکاس: دامنه. از آلبوم حسنعلی لاری

سیدعلی اصغر. جبهه جنوب. 1364. عکاس: دامنه. از آلبوم حسنعلی لاری

جبهه جنوب 1364. در حال شام خوردن. از چپ: حسنعلی لاری. مرحوم سیدابراهیم حسینی. سیدمحمد اندیک. احمد بابویه دارابی. روانشاد یوسف رزاقی. دامنه (پس از مجروحیت). سید ابوالحسن شفیعی. عکاس: سیدعلی اصغر

جبهه جنوب 1364. در حال شام خوردن. از چپ: حسنعلی لاری. مرحوم سیدابراهیم حسینی. سیدمحمد اندیک. احمد بابویه دارابی. روانشاد یوسف رزاقی. دامنه (پس از مجروحیت). سید ابوالحسن شفیعی در حال تعارف لقمه. عکاس: سیدعلی اصغر

جبهه جنوب 1364. از چپ:  روانشاد یوسف رزاقی. سید ابوالحسن شفیعی. مرحوم سیدابراهیم حسینی. احمد بابویه. چند همرزم گرگانی. اکبر ابراهیمی. حسنعلی لاری. سیدمحمد اندیک. نمی شناسم. دامنه (کاپشن سرمه ای). عکاس: سیدعلی اصغر. از حسنعلی لاری دارابی مُرسمی ممنونم بابت ارسال عکس های جبهه. یاد یوسف رزاقی به خیر و نیکی که یک رزمندۀ غیور و شجاع و انقلابی بود

 

جبهه جنوب 1364. از چپ:  روانشاد یوسف رزاقی. سید ابوالحسن شفیعی. مرحوم سیدابراهیم حسینی. احمد بابویه. چند همرزم گرگانی. اکبر ابراهیمی. حسنعلی لاری. سیدمحمد اندیک. نمی شناسم. دامنه (کاپشن سرمه ای). عکاس: سیدعلی اصغر. از حسنعلی لاری دارابی مُرسمی ممنونم بابت ارسال عکس های جبهه. یادیوسف رزاقی به خیر و نیکی که یک رزمندۀ غیور و شجاع و انقلابی بود