تصویربرداری جناب یک دوست از روستای ییلاقی مَرس و امامزاده یحیی و طبیعت اطراف آنجا در روز سه شنبه 31 مرداد 1396. به همراه جناب رنگین کمان

و

گت کال آغوز مرس

و

و

و

و

هلی تشّی

و

تصویربرداری جناب یک دوست از روستای ییلاقی مَرس و امامزاده یحیی و طبیعت اطراف آن منطقه در روز سه شنبه 31 مرداد 1396. به همراه جناب رنگین کمان

تصویربرداری جناب یک دوست از روستای ییلاقی مَرس و امامزاده یحیی و طبیعت اطراف آنجا در روز سه شنبه 31 مرداد 1396. به همراه جناب رنگین کمان

و

و

و

و

و

جناب یک دوست و جناب رنگین کمان. 31 مردادجناب یک دوست و جناب رنگین کمان. 31 مرداد 1396. روستای مَرس 1396. روستای مَرس

جناب یک دوست و جناب رنگین کمان. 31 مرداد 1396. روستای مَرس

بساطی برای کباب

و

تصویربرداری جناب یک دوست از روستای ییلاقی مَرس و امامزاده یحیی و طبیعت اطراف آن منطقه در روز سه شنبه 31 مرداد 1396. به همراه جناب رنگین کمان

تصویربرداری جناب یک دوست از روستای ییلاقی مَرس و امامزاده یحیی و طبیعت اطراف آنجا در روز سه شنبه 31 مرداد 1396. به همراه جناب رنگین کمان

رنگین کمان رمضانی در روستای مَرس. 31 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

رنگین کمان رمضانی در روستای مَرس. 31 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

و این هم رنگین کمان آسمانی روستای مَرس. 31 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

و

و

خانه حلب به سر زیبای مَرس. 31 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

خانه حلب به سر زیبای مَرس. 31 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

طبیعت زیبای مَرس. 31 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

طبیعت زیبای مَرس. 31 مرداد 1396. عکاس: جناب یک دوست

داخل امامزاده یحیی هزارجریب نکا

و

و

و

و

و

و

تصویربرداری جناب یک دوست از روستای ییلاقی مَرس و امامزاده یحیی و طبیعت اطراف آنجا در روز سه شنبه 31 مرداد 1396. به همراه جناب رنگین کمان

تصویربرداری جناب یک دوست از روستای ییلاقی مَرس و امامزاده یحیی و طبیعت اطراف آنجا در روز سه شنبه 31 مرداد 1396. به همراه جناب رنگین کمان

پِشخانه که جایی اَمن برای کدبانوهای خانه است. شهری ها می گن: حیاط خلوت

پِشخانه که جایی اَمن برای کدبانوهای خانه است. شهری ها می گن: حیاط خلوت

گرچه کال دیوار شد ولی بازم زیباست و یادگار سبک خونه سازی مرسی ها

گرچه کال دیوار شد ولی بازم زیباست و یادگار سبک خونه سازی مرسی ها

جالب است نوسازی در خانه سازی مرس

و

کَتِل در برکۀ آب

کَتِل در برکۀ آب

ذوق بالای هنری جناب یک دوست در ثبت این تِرش هلی عالی ست

ذوق بالای هنری جناب یک دوست در ثبت این تِرش هلی عالی ست

زیباست مرس

و

سلام و خداقوت به این مرسی های مؤمن و زحمتکش

ممنونم از جناب یک دوست و جناب رنگین کمان با این کار خوب و ارزشمندشان

و

و

و

و


تصویربرداری جناب یک دوست از روستای ییلاقی مَرس و امامزاده یحیی و طبیعت اطراف آنجا در روز سه شنبه 31 مرداد 1396. به همراه جناب رنگین کمان

سیب مرس. اوخ اوخ چه چِنگروم (=وفور) است. عکاس: جناب یک دوست

سیب مرس. اوخ اوخ چه چِنگروم (=وفور) است. عکاس: جناب یک دوست

طبیعت مرس

و

و

هیمه بر کول. یاد آن قدیما به خیر که جوان های دارابکلا روزی دو بار از جنگل هیمه کول می کردند برای اُجاق خونه و تندیرجرده

هیمه بر کول. یاد آن قدیما به خیر که جوان های دارابکلا روزی دو بار از جنگل هیمه کول می کردند برای اُجاق خونه و تندیرجرده

رؤیایی شد این

خیلی عالی و دیدنی ست این نمای روستای مَرس

این آب زلال می چسبه برای وضو ساختن و نماز در جنگل اقامه نمودن

این آب زلال می چسبه برای وضو ساختن و نماز در جنگل اقامه نمودن

و

حیف که برخی ها در نعمت آب اسراف و زیاده روی می کنن و قدرش را نمی دانن

حیف که در نعمت آب اسراف و زیاده روی می کنن و قدرش را نمی دانن

غورزم رودخانه منطقه جنگی مرس

غورزم رودخانه منطقه جنگی مرس

دارکینگه

چیشیه؟

و

هلوی مرس. عالی ست این شکار عکس

تصویربرداری جناب یک دوست از روستای ییلاقی مَرس و امامزاده یحیی و طبیعت اطراف آنجا در روز سه شنبه 31 مرداد 1396. به همراه جناب رنگین کمان

تصویربرداری جناب یک دوست از روستای ییلاقی مَرس و امامزاده یحیی و طبیعت اطراف آنجا در روز سه شنبه 31 مرداد 1396. به همراه جناب رنگین کمان

و

اینچه به گِمونم چِک چینه کاننه

ماهی نداشت جناب یک دوست!؟

زیباست این برکه و کتل و زاویۀ عکس. ممنونم از هر دو جنابان یک دوست و رنگین کمان