نوه ام علی (14روزه). قم منزل. جمعه 3 شهریور 1393. عکاس: عادل

نوه ام علی (14روزه). قم منزل. جمعه 3 شهریور 1393. عکاس: عادل

نوه ام علی (14روزه). قم منزل. جمعه 3 شهریور 1393. عکاس: عادل

و

و

و

نوه ام علی (14روزه). قم منزل. جمعه 3 شهریور 1393. عکاس: عادل

و

و

نوه ام علی (14روزه). قم منزل. جمعه 3 شهریور 1393. عکاس: عادل

14 روز است که گَت بَوا شد دامنه

نوه ام علی (14روزه). قم منزل. جمعه 3 شهریور 1393. عکاس: عادل

بیز واز

و

نوه واقعاً نافله (=افزونی) است

نوه ام علی (14روزه). قم منزل. جمعه 3 شهریور 1393. عکاس: عادل

و

و

و

ناهار جمعه 3 شهریور 1396 رفتم پیش پسرم عارف و عروس گرانقدرم مهسا. عکاس: دامنه

ناهار جمعه 3 شهریور 1396 رفتم پیش پسرم عارف و عروس گرانقدرم مهسا. عکاس: دامنه

ممنونم از پذیرایی گرم پسرم عارف و عروس گلم مهسا. عکاس: دامنه

ممنونم از پذیرایی گرم پسرم عارف و عروس گلم مهسا. عکاس: دامنه

دامنه. قم. منزل عارف. ناهار جمعه 3 شهریور 1396 . عکاس: عارف

و

دامنه. قم. منزل عارف. ناهار جمعه 3 شهریور 1396 . عکاس: عارف

و

و

و

و

و

سلامتی همۀ نوزادان آرزوی من است

سلامتی همۀ نوزادان آرزوی من است

با آرزوی خنده بر لبان همۀ کودکان جهان

با آرزوی خنده بر لبان همۀ کودکان جهان

علی. روز هفتم. عکاس: مادر علی سرورالسّادات

علی. روز هفتم. عکاس: مادر علی سرورالسّادات

مادرم. ارسال این عکس (=اسکرین شات) سیدعلی اصغر

مادرم. ارسال این عکس (=اسکرین شات) سیدعلی اصغر

و

دامنه. مقابل صحن صاحب الزمان حرم حضرت معصومه (س) قم. عکاس: به قول دارکلایی ها خادم

و

حرم حضرت معصومه (س). صحن امام هادی (ع). غروب دوشنبه 30 مرداد 1396. شهادت امام جواد (ع). عکاس: دامنه

حرم حضرت معصومه (س). صحن امام هادی (ع). غروب دوشنبه 30 مرداد 1396. شب شهادت امام جواد (ع). عکاس: دامنه

و

مادرمان مُلا زهرا آفاقی دارابی بر سر قبر پدرمان شیخ علی اکبر طالبی دارابی. سال 1389. مزار دارابکلا. عکاس: اخوی شیخ باقر

مادرمان مُلا زهرا آفاقی دارابی بر سر قبر پدرمان شیخ علی اکبر طالبی دارابی. سال 1389. مزار دارابکلا. عکاس: اخوی شیخ باقر

دامنه. 1395. قم

عاصم. مرداد 1396. کرج

عاصم. مرداد 1396. کرج

علی در دستان عمویش عارف. 27 مرداد 1396. منزل عادل. عکاس: عادل

علی در دستان عمویش عارف. 27 مرداد 1396. منزل عادل. عکاس: عادل

علی در دستان عمویش عارف. 27 مرداد 1396. منزل عادل. عکاس: عادل

علی در دستان عمویش عارف. 27 مرداد 1396. منزل عادل. عکاس: عادل

و

اُملت بهنام

این هم اُملت بهنام

علی. روز ششم. عکاس: سُرورالسّادات

و

و

و

و

هدیه به علی ام

هدیه به علی. به حروف ابجد امام علی علیه السّلام

اتاق زایمان نوه ام علی. 12 ساعت پیش از تولدش در ساعت 2 و 45 دقیقۀ بامداد یکشنبه 22 مرداد 1396. زایشگاه ایزدی قم. خدای متعال را بی نهایت شاکرم به این وضع حمل طبیعی و سالم. عکاس: مادرش سُرورالسّادات

اتاق زایمان نوه ام علی. 12 ساعت پیش از تولدش در ساعت 2 و 45 دقیقۀ بامداد یکشنبه 22 مرداد 1396. زایشگاه ایزدی قم. خدای متعال را بی نهایت شاکرم به این وضع حمل طبیعی و سالم. عکاس: مادرش سُرورالسّادات
علی و عادل. 4 شهریور 1396
علی و عادل. 4 شهریور 1396
علی. نوه ام. 4 شهریور 1396
علی. نوه ام. 4 شهریور 1396. قم. منزل عادل
و

اللّهم صلّ علی محمد و آل محمد

دامنه. قم. منزل عارف. ناهار جمعه 3 شهریور 1396 . عکاس: عارف

دامنه. قم. منزل عارف. ناهار جمعه 3 شهریور 1396 . عکاس: عارف

و

و

و

آمار 17 نفر آنلاین در عکس های دامنه دارابکلا اوسا مرسم

آمار 17 نفر آنلاین در عکس های دامنه دارابکلا اوسا مرسم

آمار 32 نفر آنلاین در عکس های دامنه دارابکلا اوسا مرسم

آمار 32 نفر آنلاین در عکس های دامنه دارابکلا اوسا مرسم

و

و

و

و

و

و

و

و

و