نماز ظهر تاسوعا در اوسا (8 مهر 1396)

به امامت شیخ محمد گلچینوونماز ظهر تاسوعای اوسا به امامت حجة الاسلام والمسلمین  شیخ محمد گلچین


نماز باشکوه ظهر تاسوعای اوسا به امامت

حجة الاسلام شیخ محمد گلچین


احیای فرهنگ نماز از فرهنگ عاشورا نشئت گرفته


احیای فرهنگ نماز از فرهنگ عاشورا نشئت گرفته


قبر حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ مهدی مؤمنی دارابی اوسایی. امامزاده علی اکبر اوسا. تاسوعا. 8 مهر 1396. عکاس: جناب یک دوست


قبر حجت الاسلام والمسلمین

حاج شیخ مهدی مؤمنی دارابی اوسایی

امامزاده علی اکبر اوسا. تاسوعا.

8 مهر 1396. عکاس: جناب یک دوست


نمازظهر تاسوعا به امامت حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد گلچین


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد گلچین


شیخ وحدت و شیخ باقر. تاسوعا. اوسا

عکاس: سید ابراهیم موسوی


حاج ابراهیم مهاجر. شیخ وحدت و سید علی صباغ. شب عاشورا. (8 مهر 1396) تکیه دارابکلا. عکاس: سید ابراهیم موسوی


حاج ابراهیم مهاجر. شیخ وحدت و سید علی صباغ

شب عاشورا. (8 مهر 1396) تکیه دارابکلا

ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابیوو


حُجج اسلام شیخ وحدت و سید علی صباغ دارابی. حاج عبدالله مهاجر. شب عاشورا. (8 مهر 1396) تکیه دارابکلا. ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی


حُجج اسلام شیخ وحدت و سید علی صباغ دارابی

حاج عبدالله مهاجر. شب عاشورا. (8 مهر 1396)

تکیه دارابکلا

ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی


شیخ وحدت و سید ابراهیم. تاسوعا. امامزاده عباس اوسا. (8 مهر 1396) ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی


شیخ وحدت و سید ابراهیم موسوی

تاسوعا. امامزاده عباس اوسا. (8 مهر 1396)

ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی


سید ایمان هاشمی. شیخ وحدت. سید ابراهیم. تاسوعا. امامزاده عباس اوسا. (8 مهر 1396) ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی


سید ایمان هاشمی. شیخ وحدت. سید ابراهیم

تاسوعا. امامزاده عباس اوسا. (8 مهر 1396)

ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی


مراسم سوم حاج محمد آهنگر. پایین تکیه دارابکلا.سه رفیق دیرین مان حاج احمد، علیرضا و جناب علی اکبر آهنگر. 13 مهر 1396. ارسالی رنگین کمان


سه رفیق دیرین مان حاج شیخ احمد آهنگر

 علیرضا. جناب علی اکبر آهنگرو


روحانیت روستای دارابکلا

روحانیت روستای دارابکلا


وروحانیت روستای دارابکلا


روحانیت روستای دارابکلا. مراسم پدر حاج احمد


چهلم مرحوم اسماعیل آهنگر. 13 مهر 1396. ارسالی رنگین کمان


چهلم مرحوم اسماعیل آهنگر.

13 مهر 1396. ارسالی رنگین کمان


چهلم مرحوم اسماعیل آهنگر. 13 مهر 1396. ارسالی رنگین کمان


وحجت الاسلام علی اکبر دارابکلایی


گزیدۀ تصاویر


منتخبی از عکس های منتشرشده


دامنه. مشهد


قبر پدرم و یوسف


قبر پدرم و یوسف


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلوئی دارابی امام جماعت مسجدجامع دارابکلا


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلوئی دارابی

امام جماعت مسجدجامع دارابکلاوآیت الله مرحوم شیخ محمدباقر دارابکلایی
حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدجواد مهاجری
وشیخ مرتضی. اکبر. نمی شناسم.

سید رسول. سید علی اصغر. مراسم مرحوم غلامحسین


حُجج اسلام: سیدعلی صباغ. شیخ جواد آفاقی. شیخ مرتضی چلویی


حُجج اسلام: سیدعلی صباغ. شیخ جواد آفاقی.
شیخ مرتضی چلوییدکتر شیخ باقر طالبی. تکیۀ دارابکلا.

11 مهر 1396. عکاس: رنگین کمانتسلیت، رفیقم حاج شیخ احمد آهنگر
حجت الاسلام والمسلمین سید علی صباغحجت الاسلام سید احمد شفیعی دارابیسخنران محترم مجلس


حُجج اسلام: از چپ سیداحمد شفیعی دارابی. سیدعلی صباغ دارابی. نمی شناسم. سیدحسین شفیعی (مرحوم حجت الاسلام سیدمهدی). 13 مهر 1396. مراسم سوم حاج محمد آهنگر پایین تکیه دارابکلا. ارسالی: رنگین کمان


حُجج اسلام: از چپ سیداحمد شفیعی دارابی.

سیدعلی صباغ دارابی. نمی شناسم

سیدحسین شفیعی (مرحوم حجت الاسلام سیدمهدی).

13مهر 1396.

مراسم سوم حاج محمد آهنگر

پایین تکیه دارابکلا.

 ارسالی: رنگین کمان


دکتر شیخ باقر. تاسوعا. امامزاده عباس اوسا. (8 مهر 1396) ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی


ونمایی هوایی دارابکلا. روز عاشورا. تکیه پیش دارابکلاشیخ مرتضی. مزار روستای دارابکلا

عصر پنجشینبه 13 مهر 1396.

تشییع جنازۀ جنازۀ مرحوم حاج غلام حکیمی نسَب

ارسالی اُم البنین دارابکلایی


تشییع جنازۀ مرحوم حاج غلام حکیمی نسب. درگذشتۀ 12 مهر 1396. مزار روستای دارابکلا. عصر پنجشینبه 13 مهر 1396. ارسالی ام البنین دارابکلایی


شیخ مرتضی. مزار روستای دارابکلا

عصر پنجشینبه 13 مهر 1396.

تشییع جنازۀ جنازۀ مرحوم حاج غلام حکیمی نسَب

ارسالی اُم البنین دارابکلایی


حُجج اسلام شیخ  مرتضی چلویی و شیخ جواد آفاقی. سال 1395. عکاس: رنگین کمان


حُجج اسلام سیدعلی صباغ
شیخ  مرتضی چلویی و شیخ جواد آفاقی
سال 1395. ممنونم از جناب رنگین کمان

حاج سید تقی شفیعی دارابی. سیدکریم حسینی


حاج سید تقی شفیعی دارابی. سیدکریم حسینی

شیخ مرتضی


مرتضی غزلی. سید محمد صباغ. دکتر شیخ باقر طالبی. تکیه دارابکلا. شب 13 محرم. 12 مهر 1396. عکاس: رنگین کمان


مرتضی غزلی. سید محمد صباغ. دکتر شیخ باقر طالبی


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلوئی دارابی امام جماعت مسجدجامع دارابکلا. روز عاشورا. 9 مهر 1396. عکاس: رنگین کمان


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی

امام جماعت مسجدجامع دارابکلا. روز عاشورا


شب سیزدهم محرّم (12 مهر 1396) روستای دارابکلا. ارسالی رنگین کمان


شب 13محرّم (12 مهر 1396) روستای دارابکلا

ارسالی رنگین کمانسخنرانی حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی دارابیروحانیون دارابکلا


دکتر شیخ باقر طالبی. احمد غلامی. حاج قنبر آهنگر. هادی رمضانی و صادق رمضانی


دکتر شیخ باقر طالبی. احمد غلامی.

حاج قنبر آهنگر. هادی رمضانی و صادق رمضانی


دکتر شیخ باقر طالبی. احمد غلامی. حاج قنبر آهنگر


حاج کاظم خراسانی. مهدی رجبی

دکتر شیخ باقر طالبی


شب سیزدهم محرّم (12 مهر 1396) روستای دارابکلا. ارسالی رنگین کمان


شب سیزدهم محرّم (12 مهر 1396) دارابکلا

اکبر طالبی. ارسالی رنگین کمان


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلوئی دارابی امام جماعت مسجدجامع دارابکلا


حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلوئی دارابی
 امام جماعت مسجدجامع دارابکلا. عکاس: رنگین کمان

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدجواد مهاجری


حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدجواد مهاجری

در تاسوعای سال 1396 اوسا


دکتر شیخ باقر. تاسوعا. امامزاده عباس اوسا. (8 مهر 1396) ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی


دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. تاسوعا

امامزاده عباس اوسا.(8 مهر 1396)

ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی


حجة الاسلام والمسلمین  شیخ محمد جواد مهاجری. تاسوعا. اوسا. 8 مهر 1396. عکاس: جناب یک دوست


حجة الاسلام والمسلمین  شیخ محمد جواد مهاجری.

تاسوعا. اوسا. 8 مهر 1396

عکاس: جناب یک دوست


نماز ظهر تاسوعای اوسا به امامت حجة الاسلام والمسلمین  شیخ محمد گلچین


نماز ظهر تاسوعای اوسا به امامت

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد گلچینتاسوعا. اوسا. 8 مهر 1396. حُجج اسلام

شیخ صادق الوعد. دکتر شیخ باقر طالبی دارابی.

شیخ وحدت. ارسالی رنگین کمانو


تاسوعا. اوسا. 8 مهر 1396. حُجج اسلام شیخ صادق الوعد. دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. شیخ وحدت. ارسالی رنگین کمان