روحانیت روستای دارابکلا 

لیست و چهرۀ 119 نفر

شامل:

1- روحانیون حال حاضر

2- علما و شیوخ درگذشته

3- طلبه هایی که ترک تحصیل کردند یا از استمرار بازماندند

4- کسانی که در محاورۀ مردم «شیخ» خطاب می شوند

دامنه این تحقیق «روحانیت دارابکلا» را همچنان ادامه می دهد...

به مناسبت ماه محرّم این پست را ارائه می کنم

لیست اسامی را بدون لحاظ کردن حروف الفبایی درآمیختم

نوزده شهید روستای دارابکلا که چهار شهید آن روحانی اند: سید جواد شفیعی. حسن بابویه

حسن آهنگر.علی اکبر گرجی نژاد (که در درگیریهای سال شصت منافقین در مشهد مضروب شد)


      


1- شهید سید جواد شفیعی دارابی. 2- شهید علی اکبر گرجی نژاد


      


3- طلبۀ شهید حسن بابویه. 4- طلبۀ شهید حسن آهنگر طالب5- مرحوم آق میرصالح صالحی (جدّمادری مادرم) بنیانگذار اولین حوزۀ علمیۀ دارابکلا


     


6- مرحوم شیخ محمد باقر دارابکلایی. 7- مرحوم شیخ علی اکبر دارابکلایی (مشهور به کوچک آخوند)


     


8- مرحوم سید محمد شفیعی. 9- شهید غلامرضا صادقی نژاد (داماد مرحوم حاج رضا طالبی)

 

    


10- مرحوم سید باقر سجّادی. 11- مرحوم شیخ حاج آقا مهاجری (پدربزرگ حاج ابراهیم و شیخ محمدجواد)


     


12- مرحوم شیخ احمد آفاقی. 13- مرحوم شیخ باقر آفاقی (پدربزرگ مادری من)


     


13- سید مجتبی شفیعی. 14- مرحوم شیخ قاسم آهنگر ذاکر اهلبیت (ع)


     

  

15- مرحوم سید مهدی دارابی دارابی16-شیخ اسماعیل صادق الوعد

 


       


17- شیخ محمدجواد مهاجری. 18- مرحوم حاج آق علی شفیعی


     


19- سید محمّد شفیعی مازندرانی. 20- شیخ علی مؤمنی


     


21- سید علی موسوی. 22- سیدمحمد شفیعی مشهد


     


23- آق سید شفیع شفیعی. 24- شیخ علیرضا ربّانی زاده


     


25- مرحوم شیخ عبدالله دارابی نیا. 26- سید علیرضا صبّاغ


      


27- مرحوم سید رضی شفیعی دارابی. 28- حاج احمد آهنگر دارابی


     


29- کبل سیدمحمد. 30- سید احمد شفیعی دارابی


     


31- شیخ اسماعیل ربّانی زاده. 32- شیخ مرتضی چلویی دارابی


     


33- سید علی اکبر موسوی. 34- سید روح الله شفیعی


     


35- شیخ خلیل طالبی. 36- شیخ مهدی شیردل


     

 

37- سید مصطفی دارابی. 38- شیخ علی اکبر دارابکلایی


     


39- شیخ علی رمضانی (رضعلی). 40- شیخ ابراهیم غلامی

ی


     


41- شیخ هادی رمضانی 42- سید حسین شفیعی


     


43- شیخ علی رمضانی. 44- مرحوم سید مهدی شفیعی


     

45- شیخ رحیم آهنگر. 46- شیخ موسی بابویه


     


47- شیخ مالک رجبی. 48- مرحوم شیخ هادی مهاجری


     


49- شیخ محمد جوادی نسب. 50- شیخ ابراهیم چوپانی


      


51- مرحوم شیخ محمدحسن طالبی. 52- مرحوم شیخ حسن مهاجر دارابی


     


53- شیخ گلچین اوسایی. 54- سید حسین شفیعی دارابی


     


55- سید علی صبّاغ دارابی. 56- شیخ موسی چلویی دارابی نیا


     


57- مرحوم شیخ قربان بابویه ذاکر اهلبیت (ع) 58- شیخ ابراهیم بابویه


     


59- مرحوم سید رسول شفیعی. 60- شیخ محمدرضا خراسانی


     


61- شیخ مهدی دارابی نیا. 62- شیخ مهدی رمضانی زکریا اکبر


     


63- شیخ محمود رمضانی. 64- شیخ جواد آفاقی


روحانیون دارابکلا


65- مرحوم شیخ عباسعلی مختاری


     


66- شیخ باقر رمضانی. 67- مرحوم شیخ مهدی مؤمنی دارابی اوساییروحانیون و عُلمای مدفون در امامزاده باقر دارابکلا. عکاس جناب یک دوست


      


68- شیخ محمد نادری. 69- سید مصطفی رضایی


     


70- شیخ محمدجواد غلامی. 71- شیخ محمد نجفی


     


72- مرحوم شیخ حسین آهنگر دارابی. 73- شیخ محمد بابویه


     


74- سید صادق دارابی. 75- شیخ محمد چلویی دارابی


     


76- شیخ نصوری و 77- فرزندش شیخ محمد رضا نصوری


     


78- شیخ مهدی رمضانی (محمود). 79- شیخ عبدالله درواری (ساکن کوچۀ آقا)80- شیخ عیسی حسنی (کبل ولی). 81- شیخ اسماعیل بابویه


     


82- مرحوم شیخ روح الله حبیبی. 83- شیخ حسن آفاقی


     


84- مرحوم پدرم شیخ علی اکبر طالبی دارابی. 85- شیخ ابوطالب طالبی وحدت


     


86- شیخ باقر طالبی 87- شیخ حیدر طالبی (مدت 10 سال طلبه بود)


     


88- مرحوم کبل آخوند ملا علی طالبی. ابن ملا حیدر این ملاطالب

مدفون در تکیۀ دارابکلا زیر فلش سبز و نارنجیاولین تظاهرات ضدرژیم شاه در دارابکلا. از چپ: حُجج اسلام شیخ علی ربانی. سیدیوسف سیکایی (داماد مرحوم آقاابراهیم ملائی). شیخ محمد نجفی. شیخ رحیم آهنگر. شیخ مرتضی چلویی دارابی (امام جماعت محترم کنونی  مسجد جامع دارابکلا). سید محمد شفیعی مازندرانی. مرحوم شیخ علی اکبر طالبی (پدرم). نفر میان آقای نجفی و آقای سید یوسف سیکائی مرحوم حاج آق علی شفیعی.(دامنه دارابکلا) و در وبلاگ دیگرم «تاریخ سیاسی دارابکلا»89- شیخ موسی آفاقی دائی من (مفقودالاثر در قم از دهۀ 30)
90- مرحوم آق میرصادق نبوی الحسینی. 91- مرحوم شیخ محمد طالبی (عموی من)92- مرحوم ملا مرتضی طالبی. 93- مرحوم ملا مصطفی طالبی
94- مرحوم پدر کوچک آخوند. 95- مرحوم پدربزرگ کوچک آخوند (اجداد مرحوم آقا)96- مرحوم ملا حیدر طالبی. 97- مرحوم ملا طالب طالبی (اجداد من)98- مرحوم ملا محمدکاظم خراسانی. 99- مرحوم شیخ حسین ملایی100- مرحوم اُسّا مراد. 101- مرحوم مُلا. ساکن کوچه آغوزگاله102- مرحوم ملا ولی دارابکلایی. 103- مرحوم ملا اصغر چلویی104- مرحوم شیخ تقی چلویی. 105- مرحوم شیخ علی رمضانی (پدر شیخ باقر و شیخ محمود)
106- مرحوم آق سیدعلی صالحی پدر میرزحسن. 107- مرحوم مِلّا سحرخیز108- مرحوم شیخ احمد (پدر مرحومه حاجیه جمیله). 109- مرحوم شیخ محمدحسین شاهمیری110- مرحوم شیخ موسی آفاقی. 111- مرحوم شیخ اسماعیل آفاقی112_ مرحوم شیخ محمد شهابی. 113- مرحوم شیخ موسی آفاقی آسوری (جدّ پدری مادرم)114_ عیسی رزاقی. 115- اسماعیل رمضانی (زکریاتقی) هر دو مدتی طلبه بود116- عبدالعلی دباغیان. 117- سید ... موسوی (پسر سیدکریم) اسمش را نمی دانم. هر دو مدتی طلبه بودند118- سید علی هاشمی برادر مرحوم سیدعبدالله. 119- شیخ سعید چلویی 

مسجدجامع و تکیۀ دارابکلا از زاویۀ تکیه پیش. 24 آذر 1395. عکاس: جناب یک دوستحوزۀ علمیۀ امام صادق (ع) روستای دارابکلا. مشهور به آقامدرسه. دی 1395. عکاس: جناب رنگین کمان


تکیه پیش دارابکلا. میدان امام حسین (ع).14خرداد1395. عکاس: جناب یک دوست


اگر اسم کسی جاافتاده، لطفاً مرا اِخبار کنید

در اینجا و اینجا و اینجا نیز پست شد