حُجج اسلام: شفیعی مازندرانی. شیخ مرتضی چلویی. نجفی. عیدغدیر (18 شهریور 1396) خونه حاج سیدتقی شفیعی. عکاس: رنگین کمان

سردرگاه مسجد و تکیۀ روستای دارابکلا. عید غدیر (18 شهریور 1396). عکاس: رنگین کمان

حاج سیدتقی شفیعی. سیدابوالحسن شفیعی. شفیعی مازندرانی. عکاس: رنگین کمان

و

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد نادری. عکاس: جناب یک دوست

حُجج اسلام: شیخ مرتضی چلویی. شیخ محمد نجفی

حجة الاسلام والمسلمین مرحوم سیدباقر سجادی. عکاس: جناب یک دوست

روحانیت دارابکلا

شیخ وحدت. 1360. عکاس: دامنه

حجة الاسلام والمسلمین شهید علی اکبر گرجی نژاد

و

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مالک رجبی

شیخ مالک رجبی

و

بیت مرحوم آقادارابکلایی

تشییع حاج رمضان طالبی پدرِ حجت الاسلام والمسلمین شیخ خلیل طالبی. حُجج اسلام: شفیعی مازندرانی. شیخ باقر رمضانی دارابی. شیخ خلیل طالبی. شیخ موسی چلویی دارابی نیا. عکاس: جناب یک دوست

از راست حُجج اسلام: شیخ محمد چلویی دارابی. آق شفیع. شیخ مهدی دارابی نیا. منزل آق شفیع. قم. 29 تیر 1396. عکاس: دامنه