نوه ام علی طالبی دارابی در یک ماهگی. عکاس: مادرش سُرورالسّادات

و

یک ماهگی علی. تولد 22 مرداد 1396

و

خنده که نعمت خداست

علی، نیم ساعت پیش از مراسم ختنه

علی نیم ساعت پیش از مراسم ختنه

و

و

درود بر همۀ نوزادان

و

و

و

و

طرح عدد یک ماه با کفش های علی توسط مادرش سُرورالسّادات

22 شهریور 1396. یک ماهگی علی

نوۀ من علی طالبی دارابی

خواب از برترین نعمت های خدای مهربان

و

پسرم مهندس عادل طالبی دارابی خستگی ناپذیر و مهربان

عاصم

من و علی ام. مرداد 1396

و

صحن امام رضا. 23 شهریور 1396. عکاس: دامنه

صحن مسجد اعظم. 23 شهریور 1396. عکاس: دامنه

و

و

و

و

صحن امام جواد. 23 شهریور 1396. عکاس: دامنه

دامنه. 23 شهریور 1396. حرم حضرت معصومه (س). عکاس: خودم

دامنه. 23 شهریور 1396. حرم حضرت معصومه (س). عکاس: خودم

صحن امام هادی

و

عاصم

دامنه. مرداد 1396

عادل و دامنه. سال 1369. عکاس: دامنه

خواب، جواب رفع گرسنگی

نوه ام علی طالبی دارابی

عاصم تهران. شهریور 1396.  دانشگاه امیرکبیر

دامنه و نوزادی پسرم عارف. سال 1367. دارابکلا

دامنه

فرزند محمدرضا. نوۀ حیدر. متولد شهریور ماه 1396

مانیا فرزند محمدرضا. (نوۀ حیدر). متولد شهریور ماه 1396 روستای دارابکلا

حیدر

دامنه. سال 1358. روستای دارابکلا

اسماعیل دارابکلایی. سال 1382. عکاس: عارف

حسن خواهرزاده ام

حاج رضا دارابکلایی. سال 1382. عکاس: دامنه

عادل. سال 1382. عکاس: دامنه

عارف. سال 1382. عکاس: دامنه

رضوان رمضانی. سال 1382. عکاس: دامنه

علی دارابکلایی

عاصم

عارف. کوه خضر. قم. سال 1394