یوسف رزاقی

روانشاد یوسف رزاقی

یوسف رزاقی

روانشاد یوسف رزاقی

یوسف رزاقی

روانشاد یوسف رزاقی

دامنه.قم. 28 شهریور 1396. عکاس: عاصم

دامنه.قم. 28 شهریور 1396. عکاس: عاصم

یوسف رزاقی

روانشاد یوسف رزاقی

یوسف رزاقی

روانشاد یوسف رزاقی

یوسف رزاقی

روانشاد یوسف رزاقی

موسی رزاقی و پسرش امیرحسین. شهریور 1396. مشهد. ارسالی موسی رزاقی به دامنه

موسی رزاقی و پسرش امیرحسین. شهریور 1396. مشهد. ارسالی موسی رزاقی به دامنه

امیرحسین رزاقی نوۀ روانشاد یوسف

یاد یوسف همیشه ماندگار

نوۀ یوسف بوی همیشه معطّر یوسف می دهد

ان شاء الله امیرحسین در آینده بدرخشد و در سلامت باشد

موسی رزاقی و پسرش امیرحسین. شهریور 1396. مشهد. ارسالی موسی رزاقی به دامنه

موسی رزاقی و پسرش امیرحسین. شهریور 1396. مشهد مقدسه

امیرحسین رزاقی پسر موسی. 1396. ارسالی موسی رزاقی به دامنه

درود می فرستم به همۀ یادگارهای عمویوسف رزاقی

.

پسر موسی رزاقی. نوۀ روانشاد یوسف رزاقی. سال 1396.

پسر موسی رزاقی. نوۀ روانشاد یوسف رزاقی. سال 1396.

موسی رزاقی و پسر موسی رزاقی. سال 1396.

موسی رزاقی و پسر موسی رزاقی. سال 1396.

پسر موسی رزاقی. نوۀ روانشاد یوسف رزاقی. سال 1396.

پسر موسی رزاقی. نوۀ روانشاد یوسف رزاقی. سال 1396

امیرحسین پسر آقاموسی رزاقی

امیرحسین پسر آقاموسی رزاقی

سید علی اصغر. سال 1396.

سید علی اصغر. سال 1396.

دامنه. 23 شهریور 1396. حرم حضرت معصومه (س). عکاس: خودم

سید علی اصغر. سال 1396.

سید علی اصغر. سال 1396.

احمد بابویه. حاج احمد آهنگر. حسن آهنگر. سید رسول هاشمی. سید عسکری شفیعی. سال 1396. عکاس: سید علی اصغر

احمد بابویه. حاج احمد. حسن آهنگر. سیدرسول هاشمی. سیدعسکری شفیعی. سال 1396. عکاس: سیدعلی اصغر

و

متن دامنه در بارۀ ماه محرّم و امام حسین

متن دامنه در بارۀ ماه محرّم و امام حسین (ع) در 30 شهریور 1396

قلم قم QQom دامنه دوّم

و

سید علی اصغر. سال 1396.

سید علی اصغر. سال 1396.

دامنه. 30 شهریور 1396. عکاس: سُرورالسّادات

دامنه. 30 شهریور 1396. عکاس: سُرورالسّادات

سید علی اصغر. سال 1396.

سید علی اصغر. سال 1396.

سید علی اصغر. سال 1396.

سید علی اصغر. سال 1396.

دامنه. 28 شهریور 1396. خونۀ عادل. عکاس: عاصم

دامنه. 28 شهریور 1396. خونۀ عادل. عکاس: عاصم

نوۀ من علی طالبی دارابی. عکاس: مادرش سُرورالسّادات

دامنه. 28 شهریور 1396. خونۀ عادل. عکاس: عاصم

و

سید علی اصغر. سال 1396.

سید علی اصغر. سال 1396.

کبل حسن آهنگر ذاکر اهلبیت (ع)

مرحوم کبل حسن آهنگر ذاکر اهلبیت (ع)

شهید ابراهیم عباسیان

شهید ابراهیم عباسیان. روحش شاد و نامش گرامی باد

عاصم. شهریور 1396. تهران