دامنه. 30 شهریور 1396. عکاس: سُرورالسّادات

علی، 30 شهریور 1396. عکاس: ام البنین

علی، 30 شهریور 1396. عکاس: ام البنین

دامنه و نوه

علی و دامنه

سید سیف مفتخرزاده

جناب آقا سید سیف مفتخرزاده دائی گرانقدر و مهربان نوه ام علی

علی و پدربزرگ مادری اش حاج آقا سید مهدی مفتخرزاده. شهریور 1396. قم. خونۀ عادل. عکاس: سرورالسّادات

علی و پدربزرگش حاج آقا سید مهدی مفتخرزاده. شهریور 1396. قم. خونۀ عادل. عکاس: سرورالسّادات

علی و دائی اش سید سیف مفتخرزاده. شهریور 1396. عکاس: سرورالسّادات

علی و دائی اش سید سیف مفتخرزاده. شهریور 1396. عکاس: سرورالسّادات

علی. 5 شهریور 1396.

علی در دستان دخترخاله اش یاسیمین

علی و دخترخاله اش یاسمین

علی و دخترخاله اش یاسمین

علی و پدربزرگش حاج آقا سید مهدی مفتخرزاده. شهریور 1396. قم. عکاس: سرورالسّادات

علی و پدربزرگش حاج آقا سید مهدی مفتخرزاده. شهریور 1396. قم. عکاس: سرورالسّادات

علی و خواب آرام اش

و

علی و دائی

علی و دائی اش سید سیف مفتخرزاده. شهریور 1396. عکاس: سرورالسّادات

آقا سیف مردِ دانایی ست

سید سیف و علی

پدر و پسر

علی. عادل

علی و دائی اش سید سیف مفتخرزاده. شهریور 1396. عکاس: سُرورالسّادات

علی. عادل. جشن یک ماهگی علی. 29 شهریور 1396. خونۀ عادل. عکاس: سُرورالسّادات

خیلی صمیمانه

علی و دائی اش سید سیف مفتخرزاده. عادل. شهریور 1396. قم منزل پدربزرگ مادری علی. عکاس: سرورالسّادات

علی و دائی اش سید سیف مفتخرزاده. عادل. شهریور 1396. قم منزل پدربزرگ علیحاج آقا سید مهدی مفتخرزاده. عکاس: سرورالسّادات

دامنه

و

دامنه؛ بابابزرگ علی

علی و بابابزرگ

و

دامنه

جشن تولد 12 سالگی بهنام رجبی دارابی. 30 شهریور 1396. خونۀ عادل. عکاس: ام البنین دارابکلایی

جشن تولد 12 سالگی بهنام رجبی.29شهریور1396. خونۀ عادل. عکاس: ام البنین

جشن تولد 12 سالگی بهنام رجبی دارابی. 30 شهریور 1396. خونۀ عادل. عکاس: ام البنین دارابکلایی

و

دامنه و نوه ام علی

و

بوسه بر نوه

علی

عموعارف و علی و عادل. جشن یک ماهگی علی. 29 شهریور 1396. خونۀ عادل. عکاس: ام البنین دارابکلایی

عموعارف و علی و عادل. جشن یک ماهگی علی. 29 شهریور 1396. خونۀ عادل. عکاس: ام البنین دارابکلایی