همۀ روحانیون روستای دارابکلا (عکس و لیست). طراحی و نوشتۀ دامنه

همۀ روحانیون دارابکلا. عکسها: اینجا. شرح حال: اینجا. طرّاحی و نوشتۀ دامنه

و

و

همۀ روحانیون روستای دارابکلا (عکس و لیست). طراحی و نوشتۀ دامنه

و

و

و

و

و

همۀ روحانیون روستای دارابکلا (عکس و لیست). طراحی و نوشتۀ دامنه

و

همۀ روحانیون روستای دارابکلا (عکس و لیست). طراحی و نوشتۀ دامنه

و

متن پست اینجا

همۀ روحانیون روستای دارابکلا (عکس و لیست). طراحی و نوشتۀ دامنه

همۀ روحانیون روستای دارابکلا (عکس و لیست). طراحی و نوشتۀ دامنه

همۀ روحانیون روستای دارابکلا (عکس و لیست). طراحی و نوشتۀ دامنه

و

روحانیون روستای دارابکلا که در حوزۀ علمیۀ مشهد مقدّس تحصیل کرده اند: حُجَج اسلام: شیخ ابراهیم غلامی دارابی. شیخ محمدرضا خراسانی دارابی. شیخ مرتضی چلویی دارابی.سید علی موسوی دارابی. شیخ  محمد نادری دارابی. سید علی صباغ دارابی. شهید شیخ صادقی نژاد. مرحوم سیدمحمد صباغ پدر شهید باقر صباغ دارابی. شیخ جواد آفاقی دارابی. شیخ  نصرالله دارابکلایی. سیدمصطفی رضایی . شیخ محمد جوادی نسب

روحانیون روستای دارابکلا که در حوزۀ علمیۀ مشهد مقدّس تحصیل کرده اند: حُجَج اسلام: شیخ ابراهیم غلامی دارابی. شیخ محمدرضا خراسانی دارابی. شیخ مرتضی چلویی دارابی.سید علی موسوی دارابی. شیخ  محمد نادری دارابی. سید علی صباغ دارابی. شهید شیخ صادقی نژاد. مرحوم سیدمحمد صباغ پدر شهید باقر صباغ دارابی.
شیخ جواد آفاقی دارابی. شیخ  نصرالله دارابکلایی. سیدمصطفی رضایی . شیخ محمد جوادی نسب

و

و

و

حجة الاسلام والمسلمین شیخ ابراهیم غلامی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ ابراهیم غلامی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدرضا خراسانی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدرضا خراسانی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلویی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی چلویی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جوادی نسب

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمد جوادی نسب

حجة الاسلام والمسلمین شیخ نصرالله دارابکلایی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ نصرالله دارابکلایی

حجة الاسلام والمسلمین شهید صادقی نژاد

حجة الاسلام والمسلمین شهید صادقی نژاد

حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواد آفاقی دارابی

حُجج اسلام شیخ محمدرضا خراسانی و شیخ ابراهیم غلامی دارابی

حُجج اسلام شیخ محمدرضا خراسانی و شیخ ابراهیم غلامی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین سید علی صباغ  دارابی

حجة الاسلام والمسلمین سید علی صباغ دارابی

مرحوم حاج سیدمحمد صباغ پدر شهید سیدباقر صباغ نیز ابوی حجة الاسلام والمسلمین سید علی صباغ دارابی

مرحوم حاج سیدمحمد صباغ پدر شهید سیدباقر صباغ نیز ابوی حجة الاسلام والمسلمین سید علی صباغ دارابی

حُجج اسلام شیخ محمد نادری و سید علی موسوی دارابی

حُجج اسلام شیخ محمد نادری و سید علی موسوی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین سیدمصطفی رضایی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین سیدمصطفی رضایی دارابی

حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد غلامی دارابی. مهر 1396. تهران. دانشگاه هنر

حجة الاسلام والمسلمین محمدجواد غلامی دارابی. مهر 1396. تهران. دانشگاه هنر

شمربن ذی الجوشن (جعفر غلامی) در روز عاشورای روستای دارابکلا. سال 1395. عکاس: رنگین کمان

شمر بن ذی الجوشن (جعفر غلامی).عاشورا روستای دارابکلا. سال 1395. عکاس: رنگین کمان