عاشورای دارابکلا. (ظهر یکشنبه 9 مهر 1396) عکاس: جناب یک دوست

در همین اول کار بگوییم: بر شمر بن ذی الجوشن دشت کربلا لعنت

عاشورای دارابکلا. (ظهر یکشنبه 9 مهر 1396) عکاس: جناب یک دوست

و

و

و

و

و

بابا یا حسین

و

و

و

و

اسیری از شهادت زجرآورتره

و

و

و

مهندس محمد دامادی. عاشورای دارابکلا سال 1396

مهندس محمد دامادی. سمت چپ. عاشورای دارابکلا سال 1396

چقدر شمر، زیاد!! شد

و

عاشورا به ثبت جناب یک دوست

و

حاج ابراهیم مهاجر. شیخ وحدت و سید علی صباغ. شب عاشورا. (8 مهر 1396) تکیه دارابکلا. عکاس: سید ابراهیم موسوی

حاج ابراهیم مهاجر. شیخ وحدت و سید علی صباغ. شب عاشورا. (8 مهر 1396) تکیه دارابکلا. ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی

و

و

حُجج اسلام شیخ وحدت و سید علی صباغ دارابی. حاج عبدالله مهاجر. شب عاشورا. (8 مهر 1396) تکیه دارابکلا. ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی

حُجج اسلام شیخ وحدت و سید علی صباغ دارابی. حاج عبدالله مهاجر. شب عاشورا. (8 مهر 1396) تکیه دارابکلا. ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی

سه چهرۀ همیشه حاضر تکیه دارابکلا

سه چهرۀ همیشه حاضر تکیه دارابکلا

شیخ وحدت و سید ابراهیم. تاسوعا. امامزاده عباس اوسا. (8 مهر 1396) ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی

شیخ وحدت و سید ابراهیم. تاسوعا. امامزاده عباس اوسا. (8 مهر 1396) ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی

سید ایمان هاشمی. شیخ وحدت. سید ابراهیم. تاسوعا. امامزاده عباس اوسا. (8 مهر 1396) ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی

سید ایمان هاشمی. شیخ وحدت. سید ابراهیم. تاسوعا. امامزاده عباس اوسا. (8 مهر 1396) ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی

دکتر شیخ باقر. تاسوعا. امامزاده عباس اوسا. (8 مهر 1396) ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی

و

دکتر شیخ باقر. تاسوعا. امامزاده عباس اوسا. (8 مهر 1396) ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی

دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. تاسوعا. امامزاده عباس اوسا. (8 مهر 1396) ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی

تاسوعا. امامزاده علی اکبر اوسا. (8 مهر 1396) ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی

تاسوعا. امامزاده علی اکبر اوسا. (8 مهر 1396) ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی

و

و

تاسوعا. به سمت اوسا. زیر تپۀ اناقلت اوس صحرا. (8 مهر 1396) ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی

تاسوعا. به سمت اوسا. زیر تپۀ اناقلت اوس صحرا. (8 مهر 1396) ارسالی سید ابراهیم موسوی دارابی

و

سید ابراهیم موسوی دارابی. بین الحرمین کربلا

سید ابراهیم موسوی دارابی. بین الحرمین کربلا

تاسوعای اوسا. 8 مهر 1396. عکاس: جناب یک دوست

تاسوعای اوسا. 8 مهر 1396. عکاس: جناب یک دوست

حجة الاسلام والمسلمین  شیخ محمد جواد مهاجری. تاسوعا. اوسا. 8 مهر 1396. عکاس: جناب یک دوست

حجة الاسلام والمسلمین  شیخ محمد جواد مهاجری. تاسوعا. اوسا. 8 مهر 1396. عکاس: جناب یک دوست

نماز ظهر تاسوعای اوسا به امامت حجة الاسلام والمسلمین  شیخ محمد گلچین

نماز ظهر تاسوعای اوسا به امامت حجة الاسلام والمسلمین  شیخ محمد گلچین

احمد بابویه و اصغر بابویه. اوسا

گل تقدیم 72 شهید کربلا

طبّال های روستای دارابکلا. خدا قوت. عکاس: جناب یک دوست

طبّال های روستای دارابکلا. خدا قوت. عکاس: جناب یک دوست

و

حمیدرضا طالبی دارابی. شب تاسوعا

حمیدرضا طالبی دارابی. شب تاسوعا

رودخانۀ اوسا روز تاسوعا. از جنابان یک دوست و سید ابراهیم موسوی مممنونم

بقیۀ عکس های تاسوعای اوسا و عاشورای دارابکلا در قسمت آینده