ذاکر اهلبیت سید هاشم هاشمی. عاشورای 1396 دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست

ذاکر اهلبیت سید هاشم هاشمی. عاشورای 1396 دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست

و


عکاس: جناب یک دوست

و

و

و

و

کاروان نمادین اُسرا در عصر عاشورا. 9 مهر 1396 دارابکلا

و

و

عاشورای 1396 دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست

و

دستۀ بالامحلۀ دارابکلا

دستۀ بالامحلۀ دارابکلا

و

نفر نشستۀ جلوی دسته یک عزادار شیفتۀ غریبه است که هر عاشورا به دارابکلا می آید و این گونه شیدانه زنجیر می زند. ممنونم از یک دوست برای ثبت این مردِ خدا

نفر نشستۀ جلوی دسته یک عزادار شیفتۀ غریبه است که هر عاشورا به دارابکلا می آید و این گونه شیدانه زنجیر می زند. ممنونم از یک دوست برای ثبت این مردِ خدا 

ذاکر اهلبیت فیضی محمد

ذاکر اهلبیت فیضی محمد. خدا قوت

رفیقم احمد بابویه. عاشورای 1396 دارابکلا. تقبل اللّه بر همگان

و

از جناب یک دوست ممنونم بابت ثبت زیبای رویداد تاسوعای اوسا و عاشورای دارابکلا

عمار آهنگر. مجتبی آهنگر. جواد آهنگر. نمی شناسم

عمار آهنگر. مجتبی آهنگر. جواد آهنگر. نمی شناسم

و

تاسوعا. اوسا

و

نوه های مرحوم حاج اکبر رمضانی بالمله

نماز ظهر تاسوعای اوسا به امامت حجة الاسلام والمسلمین  شیخ محمد گلچین

نماز باشکوه ظهر تاسوعای اوسا به امامت حجة الاسلام والمسلمین  شیخ محمد گلچین

احیای فرهنگ نماز از فرهنگ عاشورا نشئت گرفته

احیای فرهنگ نماز از فرهنگ عاشورا نشئت گرفته

حسن رحیمی سنه کوهی

حسن رحیمی سنه کوهی

و

و

و

تاسوعای سال 1396 اوسا

نمی شناسم. تاسوعای سال 1396 اوسا

سید مهدی هاشمی. حاج قنبر اکبر. اکبر مهاجر. و هم مدرسه ای دیرینم مرتضی غزلی

حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدجواد مهاجری

عزادارانی حسینی و حجة الاسلام والمسلمین شیخ محمدجواد مهاجری در تاسوعای سال 1396 اوسا

سید قاسم حسینی