مرحوم حاج غلام حکیمی نسب. درگذشتۀ 12 مهر 1396.

مرحوم حاج غلام حکیمی نسب. درگذشتۀ 12 مهر 1396.

مرحوم حاج غلام حکیمی نسب. درگذشتۀ 12 مهر 1396.

مرحوم حاج غلام حکیمی نسب

تشییع جنازۀ مرحوم حاج غلام حکیمی نسَب. درگذشتۀ 12 مهر 1396. احیاگر مسجد امام حسن مجتبی (ع) مهدی آباد ساری. مزار روستای دارابکلا. عصر پنجشنبه 13 مهر 1396. ارسالی اُم البنین دارابکلایی

تشییع جنازۀ جنازۀ مرحوم حاج غلام حکیمی نسَب. درگذشتۀ 12 مهر 1396. مزار روستای دارابکلا. عصر پنجشنبه 13 مهر 1396. ارسالی اُم البنین دارابکلایی

تشییع جنازۀ مرحوم حاج غلام حکیمی نسب. درگذشتۀ 12 مهر 1396. مزار روستای دارابکلا. عصر پنجشینبه 13 مهر 1396. ارسالی ام البنین دارابکلایی

مزار روستای دارابکلا. عصر پنجشینبه 13 مهر 1396. ارسالی اُم البنین دارابکلایی

او گویی «پدر» محلّۀ مهدی آباد ساری بود

او خادم الحسین برجسته ای بود

حکیمی به نیازمندان مدَد می رساند، کاری مَرضیّ خدای حکیم

تشییع تشییع جنازۀ مرحوم حاج غلام حکیمی نسَب. درگذشتۀ 12 مهر 1396. احیاگر مسجد امام حسن مجتبی (ع) مهدی آباد ساری. حیاط مسجدجامع روستای دارابکلا. عصر پنجشنبه 13 مهر 1396. ارسالی اُم البنین دارابکلایی

احیاگر و مؤسّس خَدوم مسجد امام حسن مجتبی (ع) مهدی آباد ساری

او از بانیان امامزاده داوود محلۀ هفت حوض دارابکلا بود

اسقبال مردم از پیکر پاک مرحوم حکیمی

تشییع جنازۀ مرحوم حاج غلام حکیمی نسب. درگذشتۀ 12 مهر 1396. از مسجد امام حسن مجتبی (ع) مهدی آباد ساری به سمت مزار روستای دارابکلا. روز 13 مهر 1396. ارسالی ام البنین دارابکلایی

تشییع جنازۀ مرحوم حاج غلام حکیمی نسب. درگذشتۀ 12 مهر 1396. از مسجد امام حسن مجتبی (ع) مهدی آباد ساری به سمت مزار روستای دارابکلا. روز 13 مهر 1396. ارسالی اُم البنین دارابکلایی
متن ویژۀ دامنه در باره شخصیبت این مردِ خدا در اینجا