مراسم سوم حاج محمد آهنگر. پایین تکیه دارابکلا. 13 مهر 1396. ارسالی رنگین کمان

سیدعلی اصغر ارائۀ متن. مراسم سوم حاج محمد آهنگر. پایین تکیه دارابکلا. 13 مهر 1396. ارسالی رنگین کمان

مراسم سوم حاج محمد آهنگر. پایین تکیه دارابکلا.سه رفیق دیرین مان حاج احمد، علیرضا و جناب علی اکبر آهنگر. 13 مهر 1396. ارسالی رنگین کمان

سه رفیق دیرین مان حاج احمد، علیرضا. جناب علی اکبر آهنگر

و

تسلیت، رفیقم حاج احمد


حجت الاسلام والمسلمین سید علی صباغ

حجت الاسلام والمسلمین سید احمد شفیعی دارابی

سخنران محترم مجلس

حُجج اسلام: از چپ سیداحمد شفیعی دارابی. سیدعلی صباغ دارابی. نمی شناسم. سیدحسین شفیعی (مرحوم حجت الاسلام سیدمهدی). 13 مهر 1396. مراسم سوم حاج محمد آهنگر پایین تکیه دارابکلا. ارسالی: رنگین کمان

حُجج اسلام: از چپ سیداحمد شفیعی دارابی. سیدعلی صباغ دارابی. نمی شناسم. سیدحسین شفیعی (مرحوم حجت الاسلام سیدمهدی). 13 مهر 1396. مراسم سوم حاج محمد آهنگر پایین تکیه دارابکلا. ارسالی: رنگین کمان

خدا رحمت کند آن مرحوم خداجو را

و

روحانیت روستای دارابکلا

روحانیت روستای دارابکلا

و

خداقوت

سید علی اصغر شفیعی دارابی در حال ارائۀ متن

سید محمد شفیعی ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت

حاج اصغر دباغیان. سید علی اصغر. جعفر رجبی

و

و

روحانیت روستای دارابکلا

روحانیت روستای دارابکللا

چهلم مرحوم اسماعیل آهنگر. 13 مهر 1396. ارسالی رنگین کمان

چهلم مرحوم اسماعیل آهنگر. 13 مهر 1396. ارسالی رنگین کمان

چهلم مرحوم اسماعیل آهنگر. 13 مهر 1396. ارسالی رنگین کمان

و

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر دارابکلایی

مراسم چهلم مرحوم حاج محمود اسماعیل

و

و

و

خدا رحمتش کند. ممنونم از جناب رنگین کمان