علی. دوماهگی

و

و

دامنه. علی. دوماهگی. 22 مهر 1396

و

و

و

و

دوماهگی علی طالبی دارابی

دامنه. علی. دوماهگی. 22 مهر 1396

دامنه. علی. دوماهگی. 22 مهر 1396 منزل قم

و

قبر پدرم. 27 مهر 1396. عکاس: اسماعیل دارابکلایی

عارف طالبی دارابی 27مهر96

عارف طالبی دارابی 27مهر 96

عارف. 27مهر96

عارف. دامنه

و

دامنه

دامنه 61

دامنه 61

و

و

و

و

و

و

و

علیِ من

و

و

و

و

علی در شب دوماهگی شدن

و

با آرزوی سلامتی برای همۀ نوه های مردم ایران