دامنه. 8 آبان 1396

علی، نوه ام. 14 آبان 1396

علی، نوه ام. 14 آبان 1396

و

من و نوه ام علی

عکاس: عادل

دامنه. 8 آبان 1396

و

من و نوه ام علی

و

دامنه. 8 آبان 1396

و

علی

و

دامنه. 8 آبان 1396

و

نوه ام علی طالبی دارابی

نوه ام علی پس از دو ماهگی

دامنه. 8 آبان 1396

و

نوه ام علی. 15 آبان 1396

علی 15 آبان 1396

دامنه. آبان 1396. قم

دامنه آبان 1396

علی طالبی دارابی

دامنه. آبان 1396

و

من و نوۀ من علی طالبی دارابی. آبان 1396. عکاس: عادل

عکاس: عادل

دامنه. آبان 1396

و

علی 12 آبان 1396

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

نوۀ من علی طالبی دارابی (پسر عادل). آبان 1396 عکاس: مادرش سُرورالسّادات

دامنه خانه

و

نوه ام علی طالبی دارابی. 12 آبان 1396. منرل قم

دامنه. خانه. آبان. 96

نوۀ دوست داشتنی من. عکاس: مادرش سُرورالسّادات

ئ

و

انگور به قول دارابکلایی ها انگیر. عکاس: اُم البنین دارابکلایی

و

و

و

و

شب 13 آبان 1396. از سوی عارف و مهسا. شام هم اینترنتی شده! البته روی سُفرۀ چیت. جَلّ الخالق

دامنه خانه. 8 آبان 1396

دامنه. 8 آبان 1396

مهر 1396

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

دامنه. عکس کناری مرحوم علامه طباطبایی

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و