دسته رَوی هیأت پایین تکیۀ دارابکلا در مشهد. 27 آبان 1396. ارسالی رنگین کمان به تلگرام دامنه

مشهد. 27 آبان 1396.

ذاکر اهل بیت جعفر مؤذّن غلامی

دو ذاکر اهلبیت (ع) محمد فیض آبادی و دارابکلایی. مشهد مقدس

تبرّک غذای حرم رضوی نوش جان تان

و

ذاکر اهلبیت (ع) یوسف آهنگر

مشهد. حُجج اسلام شیخ مهدی شیردل. شیخ محمود رمضانی  همراه هیأت پایین تکیۀ دارابکلا

جابر آهنگر و دارابکلایی ذاکر

و

طبّال های دارابکلا. ارسالی رنگین کمان به تلگرام دامنه

محمدرضا رمضانی مرحوم مصیّب

و

پسرعموها حمید و ابراهیم آهنگر دارابی

قبول باشه

این عکس از مهندس محمد عبدی سنه کوهی

جواد آهنگر

و

و

داکر اهلبت (ع) حاج ولی طالبی

سلام علیکم. خداقوت

محمدتقی (جواد) حبیبی

نماز حرم امام رضا. 27 آبان 1396. عکاس این تصویر: مهندس محمد عبدی

مهندس محمد عبدی 27 آبان 96. مشهد

دستۀ سنه کوهی ها در مشهد مقدس

مشهد. 27 آبان 1396.

ورودی حرم رضوی

سنج زنان و طبّال های هیأت پایین تکیۀ دارابکلا

مرحبا به همه خصوصاً به این بچه که نمی شناسم

دارابکلایی و احمد شاهمیری

حاچ خلیل جوشکار

عکاس این تصویر جناب یک دوست

عکاس این تصویر جناب یک دوست

نمی شناسم

فرزند و مادر (فامیل گرامی ما. خاله زادۀ مرحوم پدرم)

دارابکلایی ها در مشهد. 27 آبان 1396. ابراهیم راستگو. حاچ خلیل جوشکار. حاج سیدرحیم موسوی دارابی

قسمت اول اینجا