جنگل گلستان. 29 آبان 1396. ارسالی جناب یک دوست به دامنه

ریسک بزرگی ست و جرأت می خواهد

این زیرنویس خودِ جناب یک دوست است: «سلام. ممنونم از زحمات عمو. برگشت از مشهد در جنگل گلستان. انسانهای مهربان.» دامنه: سلام. سپاس. همه چیزم من امام رضاست

و

و

جنگل گلستان. 29 آبان 1396. بازگشت از مشهد. عکاس: جناب یک دوست

گُرازهای اهلی شدۀ!! جنگل حفاظت شدۀ گلستان

و

گُرازها و انسان ها در جنگل گلستان. عکاس: جناب یک دوست

گُرازها. که دارابکلایی ها می گویند: خی. عکاس: جناب یک دوست

جالب است این

گَرازها و آدم ها در جنگل گلستان

و

تِر بُ خدا وِن دِوا نیِه خی بِل رِه دینگنه وِن بِخ؟

خی دِم بالا یعنی صلح، نه جنگ

چه سوژه ای گیر آورده این جناب یک دوست پس از مشهد

و

دارابکلایی ها می گن: وَتّه کنار بو خی ماز کانده. یعنی حمله می کند

و

یه خاطر همین خی ها دسّی شدند

عکاس صحنه: جناب یک دوست

یکی از خاصیت های خی و گراز اینه جنگل ها را شخم می کنند

عادت کردند به غذای مُفت و آماده

و


جنگل گلستان. آن روبرو تپۀ روستای شغال آباد. عکاس: جناب یک دوست

و

گُراز با پلنگ جدال می کند اما در در جنگل گلستان حتی به بچه هم کاری ندارد

و

ممنونم جناب یک دوست با این هنر پُرذوق