علی. آذر 1396

و

علی و آموزش اشیاء

علی. عادل

و

هدیۀ دامنه برای علی

دامنه. عارف. 1 آذر 1396

و

عارف و دامنه

عکاس: عارف

و

و

دنا. 1 آذر 96. عکاس: عارف

عکاس: مهندس محمد عبدی سنه کوهی

برنج شیراز

نوه ام علی. آذر96
علیِّ من

عاصم. تهران. آذر 96

بهنام و حسن. ساری. آبان 96

و

و

عاصم. برج میلاد تهران. 3 آذر 1396


و

علی. قم

و

و

صبحانه برج میلاد

عاصم. اسماعیل. برج میلاد. 3 آذر 1396. عکاس: پانیذ دارابکلایی

پیانوی برج میلاد

و

عاصم. اسماعیل. برج میلاد. 3 آذر 1396. عکاس: فاطمه دارابکلایی

و

و

و

و

آشنایی با تاب خوردن

و

اُنس با تفریح و طبعیت

آشنایی دادن با ماشین

علی؛ گذر از سه ماهگی

دست چفیدن

تعقیب کردن در نگاه

و

و

عاصم. تهران. 3 آدر 1396 برج میلاد. عکاس: اسماعیل دارابکلایی

علی. دوم آذر 1396

علی 28 آبان 96

علی و آموزش کتاب

دامنۀ کتاب و کتابخانه و مطالعه