روستای دارابکلا در 9 آذر 1396. عکاس و ارسال جناب یک دوست

تکیه پیش دارابکلا در روز 9 آذر 1396

دارابکلایی ها در 9 آذر 1396. عکاس جناب یک دوست

خداوند برای زنبور (=نحل) یک سوره نازل کرد. آیا ترجمه و تفسیر آن را دقیق خوانده اید؟

انار دارابکلا. انار مشهور است به رُمّان بهشتی

سنگچکّلی دارابکلا

و

گردنۀ تشنی سر روستای دارابکلا

و

جناب یک دوست و آهنگری فرزند حاج ابوالقاسم. تُهی از کاندس

آن وسط: دارابکلا. آن دور: میاندورود. آن انتها: دریا

ازگل جنگلی دارابکلا که محلی می گویند: کاندِس

بالای تیرنگردی دارابکلا از زاویۀ گردنۀ تشنی سر. عکاس: یک دوست

و

شیرسر و تندیرنون و چای و کتری. چه صحنه ایی

و

و

و

و

گردنۀ تشنی سر دارابکلا. عکاس: یک دوست

از جناب یک دوست بابت این ذوق و ثبت پاییزی بسیارممنونم

و

و

این عکس سنه کوه 3 آذر 1396. از مهندس محمد عبدی

گشت جنگلبانی دارابکلا. عکس پایین هم حاج اصغر هادی کومه چَفت انبس مرز تشنی سر