زیرنویسِ سید علی اصغر شفیعی:
پاییز عروس فصل هاست
رنگارنگی اش جاودانه ست
حس انسان در دل پاییز
طعم انار را دارد
احساس شهر رنگین کمان
با نم شبنم و بازیش
با علف سبزفام بارور می شود
پاییز در طبیعت داراب کلا
مانند آزمایشگاه مدرنی است
که قشنگی رااثبات میکند
حس خوشایند گردش در سرزمین پاییز
دلپذیرتر از زیبایی است
جنگل پیمایی ما هم
افسردگی را
به لحظه های تغییر رنگ می دهد
و میرود
عکسهای ارسالی سیدعلی اصغر
18 آذر 1396 دارابکلا
و

تماشایی


زیبایی طبیعت و حیوان


جعفر رجبی دارابی


گذرگاه جنگلی دارابکلا


اصغر ابراهیمی


بسیار زیبا و نوستالُژیک


رنگ آمیزی خدای متعال


دل می رُباید


روز 18 آذر 1396 جنگل دارابکلا


جعفر رجبی دارابی


انجیلی دارها را حفظ و حراست کنیم


جادّۀ خاطره ها


به قول سیدعلی اصغر افسردگی را
به لحظه های تغییر رنگ، تحویل می دهد
جنگل پیمایی ها


محو در زیبایی ها


سپاس از سید علی اصغر


سرمایۀ خدادادی به دارابکلایی ها


برای دامنه اینجا بوی یوسف و زولنگ می دهد


حمیدرضا عارف زاده فرزند حسن عارف زاده


و


راه هم رفتین؟


خیال خالی شده در مَصاف با واقعیت


و


اصغر ابراهیمی یکی از کوشندگان جوان محل