آخر آذر1396. عکاس: جناب یک دوستمُرسم راهوپاییز تمرین گرایش به معادوخمیرآش دارابکلا. منزل جناب یک دوستوولاستیک کامیون در جنگل!!دامنۀ مُرسموووگل نرگس؛ چند روزی عطرش توی دارابکلا می پیچیدنمی دانم چه بوته ای ستپاییز؛ نوید خوابِ شبیه به مرگ طبیعتهیچ کس حکمت این قارچها را نمی داند

قارچ ها عامل اصلی تکثیر جنگل اندآذر؛ ماه تفرُّجپاییز و بی آبی؟؟؟؟پاییز فصل تفکرووواز جناب یک دوست بابت این ثبت ارزشمند ممنونم