علی آذر 1396.وبهنام. مشهد. مدینة الرضاوووامیرمحمد پسر علی دارابکلایینوه ام علی طالبی دارابینوۀ من «علی طالبی دارابی. متولد 22 مرداد 1396»وو


نوه ام علی


وعمو عاصم(دامنه دارابکلا)ودی 96ومحسن پسر ابراهیم دارابکلاییمیلاد پسر ابراهیم دارابکلایی . 19 دی 1396.علی. آذر 1396.وعلی و سوزّی (گشنیز) مزرعۀ رباب خالهبا نوه ام علی. آذر 1396.ووبهنام
بهنامو


وابراهیم دارابکلایی. منزلش. 19 دی 1396. مراسم فاتحه خوانی برای فاطمه دارابکلاییبا نوه. 26 دی 1396.یهنام رجبی دارابی. آذر 1396. عکاس: احسان علی میرزاییعلی و عاصم. 18 دی 1396. دارابکلامنزل ابراهیم دارابکلایی. 19 دی 1396. حضور در مراسم فاتحه خوانی فاطمهفاطمه سه هفته قبل از درگذشت جانسوز. تهران برج میلاد

عاصم. پانیذ. شادروان فاطمۀ مهربان. اسماعیل

یادش همیشه مانا

خدای حکیم و علیم را در همۀ غم ها و شادی ها، تعظیم و به عشق و شکرانۀ همۀ نعمت هایش، ستایشش می کنیم. فاطمۀ مهربان ما امانت خدای مهربان بود و خود خواست که آن را بازپس گیرد. از حضرت باری تعالی می خواهیم ما را همیشه با سعادت و رستگاری رهنمون باشد و فاطمۀ معصوم ما را از ما به عنوان هدیه ای شیدانه و فدیه ای عاشقانه بپذیرد.
در سوگ فاطمه می مانیم و یادش را جاویدان می سازیم.

از طرف خاندان دارابکلایی

(دامنه)زندگی آکنده از شادی و غم با هم است، اما مهم اطاعت خدا

و تسلیم درگاه او بودن و ر ضایت و آرامش و امید داشتن استبه یاد فاطمه دارابکلایی. روز تشییع پیکر پاک


مراسم ختم شب 12 شادروان فاطمه

28 دی 1396. مسجد جامع دارابکلا

عکس: حامد دارابکلایی
مجلس ختم شادروان فاطمه دارابکلایی در شب دهم

26 دی 1396.  بخش زنانه مجلس در تکیه بالا.

عکاس: ام البنین دارابکلاییپدیرایی معمولا با حلوا محلی دستی ستمعمولا پس از غسل میت، نزدیکان این گونه با پیکر وداع می کنند

18 دی 1396. روز تشییع فاطمه دارابکلایی. داخل غسالخانه

شیون و وداع


عکس زیر: مجلس ختم شادروان فاطمه دارابکلایی در شب دهم

26 دی 1396.  بخش زنانه مجلس در تکیه بالا.

عکاس: ام البنین دارابکلایی


و


شادروان فاطمه دارابکلایی محبوب دل پانیذ و اسماعیل
مراسم هفت بر سر قبر پنجشنبه 21 دی 1396
مزار دارابکلا. عکاس: دامنه
ای خدای مهربان و حکیم
این ضایعه دردناک را برای پانیذ و اسماعیل
به مشیت خود جبران کن