چه خوش سلیقهبرف 9 بهمن 96 دارابکلا از زاویۀ

خانه باغی لرگ پرچین حاج علی میرزاوحاج علی میرزابادی = فانوسبخاری هیمه ای = هیزمیبوتۀ پی تی نِکسگ وفادار؛ حتماً اسمی هم دارهتیرنگ= قرقاوولوکی دعوتیم حاج علی میرزا؟ آنجامرغانهبرف 9 بهمن 1396 دارابکلاو
مرغ شاخ دار و تیرنگوتیرنگ ها را می آوری توی برف ببیننعکس های پایین: برف 9 بهمن 1396 روستای سنه کوه
از وبسایت مهندس عبدی سنه کوهیروستای سنه کوه