11 بهمن 1396. عکاس: جناب یک دوستتابلوهای جنگل برایم خیلی اهمیت دارد

خصوصاً اگر عکاس رویش، زوم کند و دیدهو خوانده شود

چون فرهنگ سازی و اطلاع رسانی می کندوشِن کودزهرا و امیرطاهای حمیدرضا طالبی دارابی. 11 بهمن 1396. مسیر کیجاقلهمیرزاسمل عباس. ببخیل. خداقوت و سلاماین عکس: اوسا. برف 9 بهمن 1396. ارسالی خلیل آهنگر اوسا به دامنهوباید اهل ذوق بود تا ذوق کردحسین چلویی، حبیب، ببخل و جناب یک دوستاساساً پیچ زیبایی می بخشه به عکسمی پسندم این راه رازیبا به خاطر خطوط راه و سیم بست
خیلی عالی ست این حضور گاو جوندکاواش دار
جاذبه داریخبندانتلفیق آسمان با جنگلاین عکس خانۀ سنتی روستایی از مهندس عبدی سنه کوهیخلوترؤیایی
آرامبخشدلنشیناز جناب یک دوست بسیارممنونم