نوه ام علی. 22 دی 1396 پنج ماهگیمزار دارابکلا. روز تشییع جنازۀ فاطمه، 18دی1396

دامنه. عادل. اسماعیل. عارف

عکس از روی فیلمبرداری عاصم
شادروان فاطمه دارابکلایی در سنّ کودکی. یادش جاویدانعکس از روی فیلم عاصماسماعیل؛ فراق فرزند دلبندش فاطمه. بهمن1396.دارابکلاشادروان فاطمه، در حال آماده شدن برای نماز

اردیبهشت 1396. هتل مدینة الرضای مشهد

عکاس: ام البنین دارابکلاییشادروان فاطمه. حرم امام رضا. مشهد مقدس

اردیبهشت 1396. عکاس: مادرش پانیذ دارابکلاییشادروان فاطمه در مسجد فاطمه (س) خیابان معلم ساریاز راست: امیر، ابراهیم، اسماعیل دارابکلایی

پاییز سال 1365. عکاس دامنه. حیاط منزل پدرمعارف. بُرج خلیفه. 12 بهمن 1396. دوبی. اماراتدوبی. عکاس: عارف طالبی دارابیووووفرودگاه پوشیده از برف امام خمینی تهران. 9 بهمن 1396. عکاس: عارفعارف. 12 بهمن 1396. دوبی. اماراتبهنام رجبی. آزمون ریاضی. بهمن 1396. ساریعلی دارابکلایی و نوه ام علی

19 دی1396.دارابکلا. عکاس: نمی دانمنوه ام علی. بهمن 1396مهندس عادل طالبی دارابیوودامنه در نقاشی علیرضاخواهرزاده حسین رجبی دارابی. بهمن 1396

عکاس: احسان علی میرزاییارسالی ام البنین دارابکلاییپَرهام رمضانی دارابی. پسرِ خواهرزاده ام

نوۀ حاج علی نقی بالامحلۀ دارابکلااسماعیل دارابکلایی (12 بهمن 1396) در اتاق فرزندش شادروان فاطمهعاصم در غم شادروان فاطمهعلی دارابکلایی. تالار حاج حسن. 12 بهمن 1396. ساریعاصم (چپ: دوم) و دوستانش. 12 بهمن 1396. تهرانمهندس عاصم طالبی دارابی. 12 بهمن 1396. سالن وزارت کشورو

وعلیو
وعادل و علیدامنه. برف 8 بهمن 1396 قمو


دامنه هم در 8 بهمن در برف بوده: اینجا


و


وعاصم. وحشت زلزلۀ دی 1396 تهران. خواب در داخل ماشینوخواهرزاده و باجناقم حسن. بهنام. فاطمه. سرِ قبر پدربزرگ مادری شان

(پدرم مرحوم شیخ علی اکبر طالبی)

عکاس: ام البنین دارابکلایی