عاصم. 9 بهمن 1396 برف تهران


و


و


و


و


و


و


و


به یاد فاطمه دارابکلایی


و


قبرش


و


و


و


عاصم. تهران. برف 8 بهمن 1396.


و


و


و


تعجّب در چهرۀ علی در شش ماهگی


وو


و


و


و


عارف طالبی دارابی. دی 1396.


سَمنو. قم. بهمن 1396.متن دامنه برای چهلم فاطمه دارابکلایی


و


دامنه. دی 1396. قم


خواهرزاده ام حسین رجبی دارابی. بهمن 1396.


و

خواهرزاده ام حسین رجبی دارابی. بهمن 1396.


و


دستخط فاطمه


اسماعیل 19 بهمن 1396. سر قبر فاطمه


سیدمحمد موسوی، طالبی (حسینخال اکبر)،  ابراهیم آهنگر قنبر

 ایوب آهنگر، اسماعیل


علی. 22 بهمن 1396 آغاز 6 ماهگی


و


وو

عاصم. دی 1396. گدوگ فیروزکوه. بعد از درگذشت فاطمهو


و


و


عارف. علی. عادل. 22 بهمن 1396.منزل عادل


و


علی. 6ماهگی. 22 بهمن 1396.


شش ماهگی علی. 22 بهمن 1396.


و


و


و


سَمنو. قم. مسجد قدس. بهمن 1396.مراسم چهلم فاطمه دارابکلایی. 27 بهمن 1396. به قلم دامنهروحت شاد فاطمه


وعاصم در مراسم چهلم فاطمه


ارائه متن توسط عاصم. عکاس: سیدعلی اصغرمراسم چهلم فاطمه دارابکلایی. 27 بهمن 1396.

تکیۀ دارابکلا. ارسالی ام البنین دارابکلایی

ارسالی ام البنین دارابکلایی


و


امیرمحمد دارابکلایی پسر علی. ردیف سوم. بهمن 1396.اسماعیل دارابکلایی. با آرزوی صبر برای وی و پانیذ


متن دامنه برای چهلم فاطمه از زبان پدر


(مدار امام هشتم دامنهٔ امام رضا)


مسیر هجرت حضرت معصومه (س) از مدینه به قم

در سال 202 هجری قمری جهت پیوستن به امام رضا

که در ساوه دچار مریضی شدند و در بیت النور قم

رحلت فرمودند


و


نوه ام علی 22 بهمن 1396. قم


عارف. علی. عادل. منزل. قم