اوسا. ارسالی جناب خلیل آهنگر دارابی اوساییو

و

قلی گلچین

حاج غلامحسین لاری

قاسم مومنی. حیدر لاری

حسینعلی لاری

احمد مومنی. سیدرضا میری. محسن اصفهانی نژاد

اسدالله مومنی


سیداحمد میری

علی بابا لاری


اکبر آهنگر مرحوم حاج خلیل (پدرشهید موسی آهنگر)

نمی شناسم ولی گویا در اوسا مرغ امپراطورهندی می فروشد


رحمت بابویه

پدرشهید نصیر جنگلبان


همکلاسی گرامی ام محمدرضا لاری دارابی

حسین مهدینژاد.  محسن رزاقی

روح الله لاری

مسلم رزاقی

قربان شاکری


ولی الله مومنی. عکاس جناب یک دوست


مرتضی مومنی


حسین مومنی


محمدعلی عمادی شورای اوسا. عکاس: جناب یک دوست


حسینعلی تقی زاده دهیار اوسا


سیدرضا ترمی


سیدقاسم میری


محمدفلاح و محمدتقی مؤمنی شورای اوسا

روستای اوسا. اسفند 1396.

ممنونم از جناب خلیل